0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر چهارم – روزانه – اقتصاد


موسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی اقتصاد سمستر چهارم روزانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴
شماره مشخصات مضامین و نمرات
اصوا بازاریابی آمارو احصائیه۲ اقتصاد کلان تاریخ عقاید اقتصادی حسابداری شرکت ها انگلیسی تخصصی مطالعات اسلامی
کریدت ۲ ۴ ۴ ۲ ۳ ۲ ۲
۱ احمد رومل سروری شیرآغا ۹۳۷۰۱۰۰۴ اول ۱۰۰ ۶۵ ۹۵ ۷۰ ۱۰۰ ۷۱
۲ امین خان ساحل جان خان ۹۳۷۰۱۰۱۳ اول ۹۰ ۴۵ ۵۵ ۵۸ ۸۰ ۵۵
دوم
۴ اول میر میری سیدامیر ۹۳۷۰۲۰۱۲ اول ۷۰ ۴۵ ۶۰ ۵۵ ۴۵ ۵۵
دوم
۵ ایمل فایق سلام الدین ۹۳۷۰۱۰۰۹ اول ۹۰ ۵۰ ۹۰ ۴۷ ۴۵ ۵۵
دوم
۷ بسم الله بهادری حسین علی ۹۳۷۰۱۰۱۴ اول ۱۰۰ ۶۵ ۹۰ ۶۳ ۶۰ ۵۵
دوم
۸ بهار رحمانی عبدالرحمن ۹۳۷۰۱۰۱۶ اول
دوم
۹ جمعیت الله عباسی سید عباس ۹۳۷۰۱۱۰۹ اول
دوم
۱۰ حسین حلیمی محمدحسین ۹۳۷۰۱۰۲۲ اول
دوم
۱۱ حمدالله همدرد حسیب الله ۹۳۷۰۱۰۲۴ اول ۱۰۰ ۵۵ ۷۰ ۵۵ ۵۵ ۶۵
دوم
۱۲ رضا محمدی محمد حسین ۹۳۷۰۱۰۳۲ اول
دوم
۱۳ رضا مقدم حیدر علی ۹۳۷۰۱۰۳۱ اول ۶۵ ۵۰ ۵۵ ۵۵ ۶۰ ۵۵
دوم
۱۴ سمیع الله صخره غلام مصطفی ۹۳۷۰۱۰۳۷ اول ۹۴ ۷۵ ۹۵ ۹۵ ۸۰ ۱۰۰
دوم
۱۵ سمیر احمد فیضی بشیراحمد ۹۳۷۰۱۲۴۸ اول ۶۵ ۶۰ ۵۷ ۶۰ غ
دوم
۱۶ سید صلاح الدین فخری سید محی الدین ۹۳۷۰۱۰۳۹ اول ۱۰۰ ۵۰ ۸۵ ۶۵ ۵۸ ۸۵
دوم
۱۷ سید نصرالله حیدری سید یونس ۹۳۷۰۱۰۴۲ اول ۱۰۰ ۵۰ ۶۰ ۹۰ ۷۰ ۶۵
دوم
۱۸ سید نور آغا حسنی سید میر حسن ۹۳۷۰۱۰۴۳ اول ۹۹ ۶۵ ۸۰ ۸۰ ۹۰ ۸۱
دوم
۱۹ شمس الله سخی زاده سخی داد ۹۳۷۰۱۰۴۵ اول
دوم
۲۱ صلاح الدین اسدی اسدالله ۹۳۷۰۱۰۵۱ اول
دوم
۲۲ ضیاءالرحمن خلیل زی خلیل الرحمن ۹۳۷۰۱۰۵۲ اول ۸۵ ۵۵ ۸۰ ۸۵ ۹۰ ۶۷
دوم
۲۳ عبدالعزیز حلیمی علی محمد اول ۷۰ ۵۰ ۸۰ ۶۰ ۵۵ ۵۵
دوم
۲۴ عبدالواسع مسعودی عبدالرقیب ۹۳۷۰۱۰۶۰ اول
دوم
۲۵ عزیز الله زلاند عبدالرحمن ۹۳۷۰۱۰۶۲ اول ۹۱ ۴۰ ۶۰ ۶۴ ۵۵ ۵۵
دوم
۲۶ لطیفه خرمی عبدالله ۹۳۷۰۱۰۷۱ اول
دوم
۲۷ مجازالله ایماق محمدجان ۹۳۷۰۱۰۷۴ اول ۱۰۰ ۵۵ ۱۰۰ ۶۷ ۵۵ ۵۵
دوم
۲۸ محمد اعظم اکبری محمد هاشم ۹۳۷۰۱۰۷۷ اول
دوم
۲۹ محمد ایوب ایوبی محمد شریف ۹۳۷۰۱۰۷۹ اول
دوم
۳۰ محمد حسین شیرزاد ریدی گل ۹۳۷۰۱۰۸۳ اول ۱۰۰ ۵۵ ۶۵ ۹۰ ۷۰ ۶۵
دوم
۳۱ محمد میلاد واحدی عبدالرازق ۹۳۷۰۱۰۹۰ اول
دوم
۳۲ مصطفی غفوری عبدالقیوم ۹۳۷۰۱۰۹۱ اول ۵۰ ۶۵ ۶۰ ۴۵ ۵۵
دوم
۳۳ نجیب الله خدایار سخی داد ۹۳۷۰۱۰۹۵ اول
دوم
۳۴ نقیب الله نیکمل شاه حسین ۹۳۷۰۱۶۲۵ اول ۱۰۰ ۴۵ ۹۸ ۷۵ ۸۰ ۶۵
دوم
۳۵ نوید احمد درویش نصیر احمد ۹۳۷۰۱۱۱۹ اول ۷۰ ۵۵ ۵۶ ۵۵ ۵۵
دوم
۳۶ همت الله نوری نور آغا ۹۳۷۰۱۱۲۷ اول ۱۰۰ ۵۵ ۸۰ ۶۸ ۵۵ ۷۵
دوم
۳۷ یمن صادقی خال محمد ۹۳۷۰۱۱۱۶ اول
دوم
۳۸ خلیل الله رحمانی محمد طاوس اول
دوم
۳۹ عبدالشهید حمید عبدالحمید اول ۸۰ ۷۰ ۱۰۰ ۵۵ ۴۵ ۶۵
دوم
۴۰ عبدالودود سروش اول ۹۵ ۴۵ ۹۰ ۴۰ ۴۵ ۶۶
دوم
۴۱ عبدالوحبد توحیدیار عبدالملک اول ۹۰ ۵۰ ۱۰۰. ۶۷ ۶۰ ۶۸
دوم
۴۲ شریف الله حبیبی رحم الله اول ۹۷
دوم

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی