0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر چهارم-روزانه-انجینیری


موسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی انجینیری سمستر سوم روزانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴
شماره مضامین و نمرات
استاتیک انگلیسی تخصصی ۲ سروی معادلات تفاضلی کیمیای انجنیری ۲ مطالعات اسلامی
کریدت ۴ ۲ ۳ ۴ ۲ ۲
نام تخلص نام پدر کد شناسایی چانس
۱ ابراهیم شعبانی محمد انور ۹۳۷۰۲۰۰۱ اول ۷۰ ۱۰۰ ۸۶ ۸۹ ۸۷ ۹۰
دوم
۲ احمد سیر یوسفی محمد یوسف ۹۳۷۰۲۰۰۴ اول ۵۵ ۷۵ ۸۱ ۵۶ ۸۷ ۹۵
دوم
۶ اقبال آرین خدا رحم ۹۳۷۰۲۰۱۰ اول ۸۳ ۸۶ ۹۸
دوم
۷ بستان تابش رحمت الله ۹۳۷۰۲۰۱۵ اول ۱۰۰ ۶۰ ۸۹
دوم
۸ باقر قمبری رجب علی ۹۳۷۰۲۰۱۴ اول ۶۵ ۸۸ ۹۰ ۱۰۰ ۹۵ ۹۵
دوم
۹ حامد رحیمی شیر آغا ۹۳۷۰۲۰۲۴ اول ۶۳ ۸۷ ۹۱ ۹۳ ۸۱ ۹۹
دوم
۱۱ سید تابش سروری سید داود ۹۳۷۰۲۰۳۳ اول ۵۵ ۸۷ ۵۵ ۵۶ ۶۸ ۷۴
دوم
۱۲ سید مجتبی فخری سید طاهر شاه ۹۳۷۰۲۰۳۷ اول ۳۵ ۸۳ ۵۹ ۵۵ ۷۴ ۹۲
دوم
۱۵ عمران غمی عبدالبهادر ۹۳۷۰۲۰۵۸ اول ۳۵ ۸۹ ۶۸ ۷۵ ۸۳ ۹۰
دوم
۱۶ غلام سخی نیکفر بابا علی ۹۳۷۰۲۰۶۲ اول ۶۰ ۱۰۰ ۸۳ ۱۰۰ ۹۰ ۹۰
دوم
۱۸ فضل الرحمن نعیمی محمد نعیم ۹۳۷۰۲۱۸۸ اول ۵۵ ۱۰۰ ۸۵ ۵۷ ۸۴ ۸۵
دوم
۲۳ محمد طارق سردار نصرالله ۹۳۷۰۲۰۸۸ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم
۲۴ محمد فرهاد زمانی محمد هادی ۹۳۷۰۲۰۹۱ اول ۵۸ ۹۷ ۸۳ ۸۳ ۷۵ ۸۱
دوم
۲۵ مصباح الدین حسرت سراج الدین ۹۳۷۰۲۱۰۵ اول ۵۵ ۸۳ ۵۵ ۶۰ ۷۷ ۷۹
دوم
۲۶ نصیر احمد احمدی ولی محمد ۹۳۷۰۲۱۱۳ اول ۵۵ ۱۰۰ ۸۵ ۹۹ ۸۸ ۹۸
دوم
۲۷ محمدزبیر حمزه اول ۶۰ ۸۷ ۸۸
دوم
۲۹ عبدالحق احدی ۱۴ پاس ۹۴۷۰۲۳۱۳ اول ۵۵ ۱۰۰ ۵۵ ۸۷
دوم
۳۰ سید شفیع سیدجوهرشاه اول ۹۲ ۵۸ ۳۳ ۷۰ ۶۳
دوم

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی