0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر چهارم-روزانه-حقوق و علوم سیاسی


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (چهارم) نوبت (روزانه) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴
حقوق تجارت(۱) حقوق جزای بین الملل(۲) مطالعات اسلامی ۴ حقوق بین الملل عمومی(۲) متون فقه حقوق مدنی(۱) اصول محاکمات مدنی(۲) حقوق اداری(۱) حقوق سازمان های بین المللی(۲) حقوق مدنی۶و۷
شماره تخلص نام پدر
۱ مرادی محمد هاشم ۷۶ ۷۰ ۹۰ ۶۵ ۸۳ ۷۸ ۸۵ ۸۵ ۸۴  
                   
۲ ستاری محمد ستار ۵۶ ۷۵ ۶۶ ۸۶ ۵۵ ۸۶ ۷۲ ۸۷ ۹۷  
                   
۳ بابکرخیل امیر محمد ۸۱ ۷۰ ۹۸ ۷۲   ۹۱ ۸۷ ۹۰ ۷۱  
                   
۴ عباسی نور محمد ۸۲ ۷۸ ۸۵ ۸۴ ۱۰۰ ۶۷ ۹۹ ۹۲ ۸۵  
                   
۵ محمد زی محمد هاشم ۸۷ ۹۳ ۹۱ ۸۳ ۸۳ ۸۳ ۹۹ ۹۴    
                   
۶ آریانفر علی خان ۸۴ ۷۴ ۷۰ ۳۶   ۵۷ ۶۷ ۷۷ ۶۶  
                   
۷ الهام محمد انور ۶۷ ۶۵ ۸۳ ۵۵ ۵۷ ۵۵ ۴۴ ۹۱    
                   
۸ سیرت غلام سخی ۷۸ ۷۵ ۸۵ ۷۷   ۵۸ ۷۰ ۷۴ ۵۲  
                   
۹ ایزدیار عوض   ۱۰۰ ۶۸ ۸۴ ۷۷ ۹۲ ۹۶ ۹۶ ۸۸  
                   
۱۰ احمدی جانعلی ۹۰ ۹۵ ۸۵ ۸۱ ۱۰۰ ۷۲ ۹۸ ۹۵ ۹۸  
                   
۱۱ حیدر هارون ۹۰ ۹۷ ۹۷ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۲ ۹۹ ۹۸ ۴۵  
                   
۱۲ خلوتی سید زمان الدین ۶۸ ۸۴ ۶۷ ۶۱ ۵۵ ۶۵ ۸۴ ۸۳ ۴۴  
                   
۱۳ پوپل گل احمد ۸۹ ۵۵ ۶۵ ۶۸ ۱۰۰ ۵۵ ۸۱   ۵۵ ۷۵
                   
۱۴ هاشمی محمد عوض ۹۵ ۷۵ ۸۵ ۶۵ ۷۱ ۶۱ ۸۶ ۸۱ ۷۸  
                   
۱۵ جمال زاده عین الدین   ۸۴ ۹۷ ۸۴ ۸۳ ۷۴ ۷۸ ۷۹ ۵۲  
                   
۱۶ سهاک عبدالغفور   ۷۶   ۸۳   ۶۶ ۸۴ ۸۰ ۹۱  
                   
۱۷ نایب محمد اعلم ۷۸ ۶۹ ۷۲ ۶۶ ۶۸ ۵۶ ۸۰ ۴۸    
                   
۱۸ شریفی محمد شریف ۸۰   ۷۶ ۸۵ ۷۵ ۷۷ ۸۵ ۸۴ ۶۳  
                   
۱۹ ادیب امین جان ۷۱ ۸۵ ۶۹ ۵۵   ۵۵ ۷۳      
                   
۲۰ ابراهیمی حبیب الله ۵۶ ۸۹ ۸۸ ۵۵ ۵۵ ۶۶ ۷۵ ۷۷ ۵۸  
                   
۲۱ رحیمی عبدالعلیم ۹۴ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ ۸۵ ۱۰۰ ۹۸ ۹۸  
                   
۲۲ احمدی جانعلی ۷۳ ۹۲ ۷۳ ۶۳ ۷۶ ۷۰ ۱۰۰ ۹۴ ۹۶  
                   
۲۳ بشردوست رزق الله ۸۴ ۷۶ ۹۲ ۸۰ ۱۰۰ ۷۳ ۹۷ ۹۸ ۶۲  
                   
۲۴ طیب محمد معروف ۹۶ ۷۹ ۹۵ ۹۳ ۱۰۰ ۸۲ ۹۸ ۹۵ ۹۵  
                   
۲۵ رحمانی عبدالرحمان ۸۷ ۸۰ ۷۴ ۹۷   ۶۵        
                   
۲۶ افضلی علی محمد ۸۷ ۷۶ ۵۵ ۲۸ ۸۷ ۷۲ ۶۶ ۶۶ ۴۴  
                   
۲۷ بغلانی عبدالوهاب ۶۸ ۶۵ ۸۶ ۶۷ ۵۷ ۷۲ ۷۹ ۸۱ ۵۵  
                   
۲۸ امیری محمد امیر ۷۱ ۷۸ ۸۳ ۷۳ ۸۲ ۵۷ ۶۳ ۷۴ ۸۸  
                   
۲۹ رسولی نعمت الله ۷۰ ۷۷ ۶۸ ۷۰ ۵۵ ۵۵ ۶۰ ۶۷ ۳۳  
                   
۳۰ خیرخواه عجب گل ۸۲ ۶۸ ۸۴ ۵۵ ۶۴ ۷۳ ۹۷ ۸۵ ۳۶  
                   
۳۱ هوتک عجب گل ۹۳ ۸۶ ۷۴ ۹۹ ۸۷ ۶۲ ۹۱ ۹۳ ۴۹  
                   
۳۲ عظیمی محمد تقی ۹۴ ۶۳ ۷۰ ۳۷ ۷۸ ۶۰ ۹۸ ۹۰ ۷۶  
                   
۳۳ شهاب زاده زمان الدین ۹۰ ۶۲ ۷۵   ۴۹   ۷۳   ۷۷  
                   
۳۴ یوسفی میر احمد ۱۰۰ ۷۱ ۱۰۰ ۶۰ ۷۵ ۷۹ ۹۱ ۹۲ ۸۶  
                   
۳۵ شهیر عتیق الله ۹۱ ۸۷ ۸۰ ۷۳ ۷۴ ۸۲ ۷۶ ۹۰ ۵۹  
                   
۳۶ رجبی سید رحمان ۷۲ ۸۶ ۱۰۰ ۸۷ ۶۱ ۷۵ ۹۳ ۹۸ ۶۰  
                   
۳۷ انوری رفیع الله ۷۰ ۶۰ ۷۲ ۵۵ ۶۶   ۶۷ ۸۵ ۸۱  
                   
۳۸ قره باغی حمید الله ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۷ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۸ ۸۶ ۱۰۰ ۹۵  
                   
۳۹ عزیزی رجب محمد ۹۵ ۹۱ ۹۵ ۱۰۰   ۷۰ ۷۱ ۹۶ ۸۶  
                   
۴۰ میرزایی محمد ظاهر ۶۴ ۹۴ ۹۵   ۸۱ ۷۰ ۷۱ ۸۵ ۹۸  
                   
۴۱ خلوتی سید زمان الدین ۶۷ ۸۴ ۸۰ ۷۰ ۶۹ ۷۳ ۹۳ ۹۴ ۸۹  
                   
۴۲ ظفری سمیع الدین   ۸۵ ۸۲ ۹۰ ۱۰۰ ۸۱ ۹۷ ۹۳ ۷۲  
                   
۴۳ اسلمیار امان الله ۸۲ ۶۸ ۷۱ ۶۸   ۶۹ ۶۹ ۸۲ ۴۹  
                   

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی