0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر چهارم-شبانه-انجینیری


تذکر:آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از اعلان نتایج می باشد.

شماره نام پدر                    انگلیسی تخصصی مقاومت مواد معادلات تفاضلی ثقافت.اسلامی کیمیا سروی ٢ استاتیک فزیک ۲ تحلیل سرکت تحلیل مدار محاسبات عددی
۱  ملنگ  ١٠٠  ۶٠  ۵٧ ٨٠  ۶۴ ۵٨ ۵۵
۲  نور محمد(رسولی)  ٩١  ٨٨  ۶٧ ٩۵ ۷۰ ۸۷
۳  میاگل  ١٠٠  ۵۵  ٩٠ ٨٩ ٩٧  ٨۴ ٧٨ ۳۰
۴  بهلول  ۵۵  ٨٢  ۵۶ ۶۴ ۷۳
۵  محمد فاروق  ۶٠  ٧٨ ٧۵  ۶٠ ٨٠
۶  عطا محمد  ٩۵  ۶٧ ٨۵  ۶٨ ٧٧ ۷۷
۷  سید مقیم  ٧۶ ٣۵ ۶٩  ۵٧ ۵۵ ۵۵
۸  محمد نعیم  ۶٢  ۴٠  ٢۶ ۶٨ ۵۵ ۷۰
۹  علی احمد  ٩٧  ٣٢   ٣۵ ٧٨ ۶۳ ۸۰
۱۰  عبدالبصیر  ١٠٠  ۵٧    ۶١ ٧٨  ۵۵ ۶٢ ۶۶
۱۱  فضل الدین  ١٠٠  ۶۴ ٨۴ ٩۴  ٧٣ ٨٢ ۸۸
۱۲  علی مراد  ١٠٠  ٨٩  ٩٨ ٩٣  ٨۶ ١٠٠ ۱۰۰
۱۳  محمد رضا(فقیری)  ٨١  ٢۶  ۶٨ ٧۵ ۱۰ ۶۵
۱۴  محمد ایوب  ۵۵  ۵۵ ٧۴  ٣١ ۵٨
۱۵  محمد اشرف  ١٠٠  ٧٩ ٩٨ ۶۷ ۷۲
۱۶ شیر محمد  ١٠٠  ۵۵  ٧٢ ٩٨  ۵۵ ۶٣ ۷۶
۱۷  برهان الدین  ١٠٠  ۵۶ ٨١ ۱۵ ۷۲
۱۸  رحمن الدین  ٨٩  ٧٧ ۶۴ ٧٨ ۸۸
۱۹  غلام علی  ٩١  ۵۵ ٩٨  ١۶ ٣٣
۲۰  عبدالکبیر  ١٠٠  ۵۵  ٩٩ ٨٣  ٨٨ ٧٠ ۵۹
۲۱  عزیز احمد  ٣٣  ۵۵ ٨٠  ٣٣ ۶٣ ۵۵
۲۲ اسدالله  ٨١ ٨٠ ۶۴ ۷۳
۲۳  محمد بومان  ١٠٠  ۵٧  ٩٢ ٧٨  ۵٧ ٧٠ ۷۳
۲۴  نصیر احمد  ٨۵ ٧٧  ۶۶ ۵۵ ۷۰
۲۵  نور آغا  ٢۵ ۶۵ ۱۰ ۶۸
۲۶  شمس الحق  ٧٧  ۵۵ ٧٩ ۱۹ ۵۹
۲۷  غلام محمد(فتح زاده)  ١٠٠  ۵۵  ۵۵ ٧۵ ۵٧ ۷۷
۲۸  محمد امین  ٧۵  ٣٣  ۵۵ ٧٣  ٢۵ ۴۴ ۵۵ ۴۸
۲۹  سید عبدالجبار  ۵۵ ٩٩ ۲۰ ۶۴
۳۰  سید محمد (احمدی)  ٨٧ ۶٩ ٩۵ ۲۱ ۶۶
 امان الدین ۵۵
۳۱  سید محمد(حافظی)  ۶٨  ۵۵  ۵۵ ٧۴  ١٢ ۵٠ ۴۰
۳۲  سید محمد ناصر  ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠ ۱۰۰ ۹۵
۳۳  سید حبیب الله  ٨٩ ٣۵  ۵۵ ٨٨  ۵۵ ۵۵ ۶۶
۳۴  عبدالرحیم  ٣٣  ۵۵ ٨٨ ٧٩ ۵۵ ۷۴
۳۵  عبدالواسع  ٧٢  ٨٢ ٩۶ ۹۵ ۹۲
۳۶  نور احمد  ١٠٠  ٧٨ ٩٠ ۸۳ ۹۱
۳۷  عبدالعزیز  ۵۵  ۶٧  ۵۵
۳۸  عبدالرقیب  ۶۵ ۳۸ ۸۵
۳۹  عبدالغنی  ٨٩ ٢٨  ۵۵ ۶٠ ٧۶
۴۰  نور محمد  ۶٢  ۵۵  ٢٩ ۶٠  ٣٧ ۶٢ ۵۵
۴۱  پاینده باقی  ٧٧  ٣٠  ۶٢ ٧۵ ۴٠ ۵۵
۴۲  حاجی محمد  ١٠٠  ۵٨  ۵۵ ٨٨  ۵٩ ٨٠
۴۳  أمان الله  ٨۵  ۵۵  ۵۵ ٧۴  ۵۵ ۶٣ ۲۰
۴۴  برات علی  ٧٩  ۵۵ ٨٩ ۱۰ ۶۷
۴۵  غلام محمد(مسلم)  ۴٠  ۵۵ ٨٩  ۵۶ ۶٣
۴۶  محمد کاظم  ۶۶ ٩۶ ٨٨  ٧٣ ٩٠ ۶۸
۴۷  محمد فهیم  ٩۵  ۵۵ ٧٠ ۵۵ ۶۶
۴۸  محمد نادر  ١٠٠  ٣۵ ٩۴  ۵۶ ۵٨ ۶۵
۴۹  محمد اصغر  ١٠٠  ۵٨  ٨۶ ٧٩  ٧٠ ٨۵ ۸۰
۵۰  حیت  ١٠٠  ۴٢  ۵۵ ٧٩  ۵٨ ۶٧ ۲۰
۵۱  محمد رضا(فرشاد)  ١٠٠  ٩٧  ١٠٠ ٩۵ ۹۴ ۱۰۰
۵۲  محمد رضا(فرهاد)  ١٠٠  ٧۵  ٩٨ ٩٧ ۸۰ ۱۰۰
۵۳  عبدالله  ١٠٠  ٩۶ ٨۶  ۶۴ ٨۶
۵۴  عبدالخلیل  ١٠٠  ۵۵ ۶١ ۲۰ ۵۷
۵۵ محمد ابراهیم  ٧٨  غ  ٧٠ ٨٩ ۸۴ ۷۸
۵۶  سلطان علی  ١٠٠  ۵۵ ٨٧  ٧٢ ٧۶ ۷۵
۵۷  عبدالجمیل  ۵٧  ۵۵  ۵۵ ۴٠ ۳۳
۵۸  عبدالمتین  ٣۵  ۵۵ ٨٩  ٢۵ ۵۵
۵۹  محمد اکبر(سیرتی)  ۴۲  ٨٣ ٧٧
۶۰ محمد اکبر ۴٨
۶۱  محمد حسین  ١٠٠  ٨٣ ٨٩ ۸۱ ۷۱
۶۲  عبدالقیوم  ١٠٠  ٧۴  ٩۵ ٨٧  ٧٧ ٨٧ ۱۰۰
۶۳  برهان الله  ٩٨  ۵۵ ۵۵ ٨٣  ٣۵ ۶٠ ۷۰
۶۴  عبدالهادی  ١٠٠  ۵۵ ٩٠  ٢٧ ۵۵ ۵۵
۶۵  سهراب  ١٠٠ ٩۵  ١٠٠ ۸۰ ۹۵
۶۶  محمد باقر  ١٠٠  ۵۵  ۵۵ ۶٢ ۵۵
۶۷  جمعه خان  ٧۶  ٧٣  ٩۴ ٩٠ ٩۵ ۶۳
۶۸ شیر اغا  ١٠٠  ۵۵  ٩٠ ٧۶  ۵۶ ۵٨ ۶۶
۶۹  خوشحال  ٩۴  ۶۴ ٨٠  ١٢ ۶۵
۷۰  عبدالوکیل  ١٠٠  ۵۵ ٩٠  ۵۵ ۸۰
۷۱  سید تقی  ۵۵
۷۲  میر احمد ۵۵  ۴٠  ٣٠ ٧٩  ١۴ ۶٣
۷۳  سید فیض  ۴٢  ۵۵  ۵۵ ۵۵
۷۴ محمد آچان ۵۵
۷۵ فضل الدین ۲۹
 تاریخ انتشار  ١٣٩٣/١٠/١٠. ١٣٩٣/١٠/١٠ ١٣٩٣/١٠/١٠ ١٣٩٣/١٠/١۴ ١٣٩٣/١٠/١۶ ١٣٩٣/١٠/١۶ ١٣٩٣/١٠/١٧ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۹۳/۱۰/۲۱

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی