0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر چهارم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی


خقوق شبانه الف:

پوهنحی حقوق سمستر چهارم نیمسال اول ۱۳۹۴
مضمون ها و نمرات
حقوق بین الملل خصوصی(۱) حقوق سازمان های بین المللی(۲) حقوق اداری(۱) مبانی علم سیاست حقوق مدنی(۵) مطالعات اسلامی(۴) حقوق تجارت(۴) حقوق جزای اختصاصی(۲) حقوق جزای بین الملل
تعداد کریدت کریدت ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
شماره نام پدر کد شناسایی
چانس
۱ مجنون ۹۲۷۰۳۰۰۸ اول ۷۳ ۶۵ ۹۰ ۷۰   ۶۷ ۸۷ ۸۸ ۶۶
دوم                  
۲ عبدالحنان ۹۲۷۰۳۰۱۰ اول ۷۲ ۷۰ ۷۸     ۷۵ ۹۸ ۸۰ ۷۶
دوم                  
۳ هدایت الله ۹۲۷۰۳۰۲۸ اول ۹۱ ۷۵ ۹۰ ۹۵   ۸۸ ۱۰۰ ۸۳ ۵۸
دوم                  
۴ سید زمان الدین ۹۲۷۰۳۰۳۴ اول غ غ غ غ   غ ۷۲ غ غ
دوم                  
۶ محمد یونس ۹۲۷۰۳۱۷۳ اول ۲۹ غ غ ۱۰۰   ۸۰ ۸۵ غ ۵۸
دوم                  
۹ محمد احسان ۹۲۷۰۳۰۴۶ اول ۵۵ ۵۵ ۶۵ ۶۵   ۷۶ ۷۵ ۶۵ ۳۵
دوم                  
۱ غلام نبی ۹۲۷۰۳۰۵۱ اول ۵۵ ۵۵ غ ۸۰   ۶۰ ۱۰۰ ۷۴ ۶۰
دوم                  
۱۱ عبدالرحیم ۹۲۷۰۳۰۵۴ اول ۷۱ ۶۶ ۶۸ ۹۵   ۹۰ ۹۳ ۸۷ ۶۵
دوم                  
۱۲ جمعه خان ۹۲۷۰۳۰۵۸ اول ۹۵ ۷۷ ۹۳ ۱۰۰   ۹۳ ۹۸ ۱۰۰ ۷۹
دوم                  
۱۳ محمد عارف ۹۲۷۰۳۰۶۱ اول ۹۷ ۸۸ ۷۱ ۸۰   ۸۰ ۹۶ ۹۲ ۹۴
دوم                  
۱۴ عبدالقدوس ۹۲۷۰۳۰۶۳ اول ۹۷ ۷۸ ۹۵ ۹۵   ۱۰۰ ۹۰ ۹۶ ۸۵
دوم                  
۱۵ محمد قاسم ۹۲۷۰۳۰۸۱ اول ۶۴ ۶۶ ۹۴ ۷۰   ۶۰ ۸۶ ۸۳ غ
دوم                  
۱۸ محمد عارف ۹۲۷۰۳۰۸۵ اول ۳۲ ۶۹ ۶۷ ۸۵   ۸۷ ۸۴ ۶۳ غ
دوم                  
۱۹ عبید الله ۹۲۷۰۳۰۹۲ اول ۵۵ ۶۶ ۸۱ ۸۰     ۹۴ ۷۳ ۶۶
دوم                  
۲۰ غلام نبی ۹۲۷۰۳۰۹۳ اول ۵۵ ۷۶ غ ۷۰   ۵۸ ۶۵ ۶۷ ۳۵
دوم                  
۲۱ محمد مختار ۹۲۷۰۳۰۹۴ اول ۹۷ ۵۵ ۵۸ غ   ۵۸ ۸۶ ۷۱ غ
دوم                  
۲۲ عاشور محمد ۹۲۷۰۳۰۹۹ اول ۵۵ ۵۵ ۶۴ غ   ۵۷ ۸۸ ۶۸ ۴۸
دوم                  
۲۳ میر حیات الله ۹۲۷۰۳۱۱۰ اول ۹۵ ۷۰ ۸۵ ۹۵   ۸۲ ۹۸ ۹۰ ۶۸
دوم                  
۲۴ عبدالصبور ۹۲۷۰۳۱۱۳ اول ۸۷ ۷۰ غ ۶۰ ۴۵ ۸۸ ۸۱ ۹۰ ۶۲
دوم                  
۲۶ سید حبیب الله ۹۲۷۰۳۱۴۸ اول ۱۰۰ ۹۵ ۹۵ ۱۰۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم                  
۲۷ عبدالخالق ۹۲۷۰۳۱۳۵ اول ۸۲ ۷۷ ۹۲ ۱۰۰   ۹۳ ۱۰۰ ۸۴ ۹۲
دوم                  
۲۸ محمد افضل ۹۲۷۰۳۱۴۴ اول ۶۷ ۵۵ ۷۰ ۷۰   ۵۵ ۶۴ ۵۹ ۳۰
دوم                  
۲۹ سید نادر علی ۹۲۷۰۳۱۵۰ اول غ ۵۵ ۷۲ ۷۰   ۷۳ ۷۳ ۷۹ ۶۲
دوم                  
۳۲ شاد محمد ۹۲۷۰۳۱۷۱ اول ۴۳ ۵۵ ۷۷ ۷۰   ۵۵ ۸۲ ۷۱ ۳۵
دوم                  
۳۴ نورمحمد ۹۳۷۰۳۴۱۸ اول ۵۵ ۷۷ ۸۵ غ   ۹۳ ۸۵ ۸۸ ۴۸
دوم                  
۳۵ عبدالرسول ۹۲۷۰۳۱۸۳ اول ۷۸ ۷۰ ۹۲ ۸۰   ۹۳ ۹۸ ۸۴ ۶۸
دوم                  
۳۶ محمدایوب ۹۲۷۰۳۵۷۱ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۱ ۹۸   ۸۲ ۱۰۰ ۹۵ غ
دوم                  
۳۷ سیدشیرجان ۹۲۷۰۳۱۴۸ اول ۷۰ ۵۵ ۸۱ ۸۰   ۵۷ ۹۷ ۹۱ ۴۵
دوم                  
۳۸ علی احمد ۹۲۷۰۳۱۳۶ اول ۶۵ ۶۰ ۸۸ ۷۸   ۱۰۰ ۹۲ ۶۸ ۶۲
دوم                  
۳۹ عبدالقدوس اول ۹۷ ۷۵ ۸۰ ۷۰   ۹۰ ۹۴ ۸۱ ۵۶
دوم                  
۴۰ عزیز احمد ۹۲۷۰۳۰۵۲ اول ۹۰ ۸۴ ۹۱ ۷۰   ۸۰ ۱۰۰ ۸۸ ۸۵
دوم                  
۴۱ عوض خان ۹۲۷۰۳۱۲۷ اول ۹۶ ۷۷ ۹۷ ۱۰۰   ۸۵ ۹۸ ۸۱ ۷۸
دوم                  
۴۲ سید قدرالدین اول ۴۷ غ ۷۶ ۶۴   ۶۷ ۷۳ ۸۸  
دوم                  
۴۳ نور محمد اول ۱۰۰ ۷۰ ۹۴ ۱۰۰   ۹۰ ۹۶ ۸۷  
دوم                  
۴۴ غلام محمد اول ۸۵ ۵۵ ۷۱ ۸۰   ۷۵ ۶۶ ۸۱  
دوم                  
۴۵ محمد آصف اول     ن     ۵۵ ۳۵    
دوم                  

حقوق شبانه ب:

پوهنحی حقوق سمستر چهارم ب نیمسال اول ۱۳۹۴
مضمون ها و نمرات
حقوق بین الملل خصوصی(۱) حقوق اداری(۱) حقوق جزای بین الملل حقوق سازمان های بین المللی حقوق مدنی(۵) حقوق جزای اختصاصی(۲) مبانی علم سیاست حقوق تجارت(۴)
تعداد کریدت کریدت ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
شماره نام پدر کد شناسایی
چانس
۱ علی احمد ۹۲۷۰۳۱۳۰ اول ۱۰۰ ۷۸ ۶۵ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم                
۲ عزیز الله ۹۲۷۰۳۰۱۳ اول ۷۷ ۶۳ ۶۶ ۷۰ ۹۹ ۹۳ غ ۹۲
دوم                
۳ بصیر احمد ۹۲۷۰۳۰۱۷ اول ۷۴ ۶۷ ۷۸ ۸۴ ۵۵ ۸۲ ۹۰ ۹۰
دوم                
۴ احمد شاه ۹۲۷۰۳۰۲۰ اول غ غ غ غ غ غ غ غ
دوم                
۵ عبدالله ۹۲۷۰۳۰۲۳ اول ۹۸ ۸۴ ۸۴ ۸۸ ۹۳ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم                
۶ حمید الله ۹۲۷۰۳۰۲۴ اول ۸۱ ۷۲ ۴۵ ۹۰ ۹۵ ۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم                
۷ احمد علی ۹۲۷۰۳۱۴۵ اول ۸۷ ۶۴ ۴۴ ۸۰ ۹۱ ۷۹ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم                
۸ محمد طاهر ۹۲۷۰۳۰۲۹ اول ۱۷ ۴۵ ۳۶ ۴۶ ۶۶ ۷۳ ۸۰ ۷۶
دوم                
۹ سید زمان الدین ۹۲۷۰۳۰۳۴ اول ۳۶ ۵۷ ۳۸ ن غ ۷۷ ۸۰ ۸۰
دوم                
۱۰ سید عنایت الله ۹۲۷۰۳۰۴۹ اول ۱۰۰ ۹۷ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم                
۱۱ طاغن ۹۲۷۰۳۰۵۶ اول ۲۳ ۳۵ غ غ ۴۰ غ ۷۰ ۸۵
دوم                
۱۲ عبدالرحمن ۹۲۷۰۳۰۶۷ اول ۹۸ ۴۱ ۴۰ ۷۷ ۶۰ ۹۵ ۷۰ ۸۴
دوم                
۱۳ محمد یوسف ۹۲۷۰۳۰۷۲ اول ۶۵ غ ۶۹ ۸۰   ۹۱ ۸۸ ۱۰۰
دوم         ۹۰      
۱۴ خال الدین ۹۲۷۰۳۱۵۲ اول ۵۵ غ غ غ ۵۸ ۸۲ ۹۰ ۸۱
دوم                
۱۵ شیر آغا ۹۳۷۰۳۲۰۴ اول ۴۹ ۳۵ ۶۱ غ ۶۰ ۸۹ ۹۰ ۶۸
دوم                
۱۶ عبدالقدیر ۹۲۷۰۳۰۸۴ اول غ غ غ ۳۹ ۵۹ ۷۲ ۵۵ ۵۹
دوم                
۱۷ حلیم جان ۹۲۷۰۳۰۹۵ اول ۹۲ ۶۵ ۶۰ ۸۱ ۷۰ ۷۸ غ ۹۰
دوم                
۱۸ محمد طاهر ۹۲۷۰۳۰۹۶ اول ۸۶ ۸۹ ۸۶ ۸۲ ۱۰۰ ۸۹ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم                
۱۹ قربان علی ۹۲۷۰۳۰۹۸ اول ۱۰۰ ۸۳ ۸۲ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۳ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم                
۲۰ حیدر ۹۲۷۰۳۱۶۳ اول ۹۸ غ غ ۶۲ ۸۲ ۹۲ ۹۹ ۱۰۰
دوم                
۲۱ عبدالرزاق ۹۲۷۰۳۱۰۹ اول ۹۱ ۷۸ ۶۹ ۱۰۰ ۴۰ ۹۷ ۹۸ ۱۰۰
دوم                
۲۲ غلام جیلانی ۹۲۷۰۳۱۱۴ اول ۹۳ ۷۱ ۶۱ ۷۰ ۸۵ ۸۷ ۹۰ ۹۸
دوم                
۲۳ عوض علی ۹۲۷۰۳۱۱۷ اول ۱۰۰ ۸۸ ۷۵ ۸۳ ۸۴ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم                
۲۴ حاجی محمد ناصر ۹۲۷۰۳۱۸۲ اول ۷۸ ۵۹ ۷۳ ۸۲ ۶۰ ۹۱ ۹۱ ۹۶
دوم                
۲۵ نسیم ۹۲۷۰۳۱۲۲ اول ۱۰۰ ۶۱ ۶۱ ۹۴ ۷۰ ۹۲ ۸۰ ۱۰۰
دوم                
۲۶ شیرعلی ۹۲۷۰۳۱۲۳ اول ۶۹ ۶۷ ۶۶ ۶۰ ۶۸ ۸۷ ۸۰ ۱۰۰
دوم                
۲۷ اول غ ۶۹ غ غ غ   غ غ
دوم                
۲۸ عبدالقدیر ۹۲۷۰۳۱۲۸ اول ۱۰۰ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۶ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم                
۲۹ میر داد ۹۲۷۰۳۱۶۲ اول ۷۲ غ ۶۰ غ ۸۶   ۹۵ ۷۷
دوم                
۳۰ سید طالب شاه اول ۵۵ ۴۵ غ ۵۵ ۷۶   ۹۰ ۸۳
دوم                

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی