0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر چهارم-شبانه-کامپیوتر ساینس


شماره      نام پدر       ثقافت سیستم های عامل دیتابیس شبکه ٢ انگلیسی تخصصی احصائیه و احتمالات
١  میرویس  ۴۵  ۶٠  ۵۵ ۵٨ ٧٠ غ
٢ زلمی  ۴٠  ۶۵  ۵٧ ۵٨ ٧٢ غ
٣  حاجی محمد عارف  ٨٠  ٨٧  ۶٢ ٨٣ ٩٠ ۸۸
۴  عبدالواسع  ۶۵  ٨۴  ٨١ ٨۵ ٩٢ ۹۵
۵  علی مدد  ٧۵  ٧۴  ۵٧ ۶۴ ٨٢ ۸۳
۶  میر افغان  ۶١  ۶٧  ۵۵ ۴٠ ۶٩ ۱۹
٧  حیدر  ٧٠  ٧۵  ۶٩ ۶٠ ٨٨ غ
٨  عبدالله  ۵٠  ۶٣  ٧١ ۶٨ ٧٠ غ
٩  احمد  ۵٠  ۶٠  ۵٨ ۶۶ ٧٠ غ
١٠  علی رضا  ٧٠  ٧٩  ٧٠ ٧٣ ٧۶ ۷۵
١١  سلمان  ۵٠  ۶٣  ۵۵ ۵۶ ۶٩ ۳۱
١٢  محمد رحیم  ۵۵  ٧٠  ۶۴ ۶۵ ٨٩ ۵۴
١٣ حسین علی  ۵۵  ٧٠  ۵٧ ۵۶ ٧٠ ۱۵
 ١٣٩٣/١٠/١٣  ١٣٩٣/١٠/١٣  ١٣٩٣/١٠/١۵  ١٣٩٣/١٠/٢١ ١٣٩٣/١٠/٢٧ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳

سمستر چهارم-شبانه-کامپیوتر ساینس

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی