0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
سمینار علمی دانشکده اقتصاد تحت عنوان پول و بانکداری

سمینار علمی دانشکده اقتصاد تحت عنوان پول و بانکداری


جریان سمینار علمی دانشکده اقتصاد تحت عنوان پول و بانکداری
گردانندگان : استاد محمد ظاهر انوری استاد کادر و جمعی از محصلین دانشکده اقتصاد

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی