0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
سومین میز گرد استقلال

سومین میز گرد استقلال


سومین میز گرد استقلال
پیرامون موضوع تحصیل و اشتغال
اینبار با همکاری ریاست و استادان دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی استقلال

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی