0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
سیرعلمی محصلان  دانشکده حقوق در ولسی جرگه

سیرعلمی محصلان دانشکده حقوق در ولسی جرگه


محصلان دانشکده حقوق موسسۀ تحصیلات عالی استقلال بتاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۴ درراستای سیر علمی درولسی جرگه ج .ا.ا حضور یاقته وازموارد ذیل مستفید گردیدند:

  • حضور درصحن علنی مجلس.
  • استماع استجوابیه از وزیرمحترم مالیه.
  • تشریح وظایف ولسی جرگه توسط محترمه خانم فوزیه کوفی رئیس کنفرانس.
  • بازدید ازسالون تحایف اهدایی ازکشورهای مختلف به رؤسای مجلس.
  • باز دید از کتابخانه ملی مجلس.

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی