0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
ششمین آزمون کانکور موسسه تحصیلات عالی استقلال

ششمین آزمون کانکور موسسه تحصیلات عالی استقلال


ششمین آزمون کانکور موسسه تحصیلات عالی استقلال به تاریخ ١٣٩۴/۶/٢٠ با حضور داشت هیات عالی رتبه وزارت موفقانه برگزار گردید. نتایج این آزمون فردا مؤرِّخ ١٣٩۴/۶/٢٢ إعلام خواهد شد بناء از شرکت کنندگان امتحان متذکره خواسته می شود که امروز جهت مصاحبه علمی تشریف آورند. به آرزوی توفیقات مزید برای همه شما

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی