0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

علوم سیاسی سمستر اول شبانه


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
 (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (اداره و دیپلماسی) سمستر (اول) نوبت (شبانه) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴
تاریخ روابط بین الملل مطالعات اسلامی۱ ادبیات دری۱ حقوق اساسی۱ مقدمه علم حقوق مبانی علم سیاست تاریخ معاصر افغانستان انگلیسی عمومی(۱)
شماره تخلص نام پدر                
۱ آریا گل محمد         ۴۹      
۲ نیازی عبدالوهاب ۴۶ ۷۲ ۵۵ ۳۶ ۳۷ ۷۵ ۵۵ ۷۸
۳ میرزایی ناظر ۱۰۰       ۴۰     ۵۵
۴ تیموری نورالدین ۵۵ ۸۲ ۵۵ ۵۷ ۷۸ ۸۰ ۹۰ ۶۰
۵ نورستانی ملک محمد ۸۹ ۱۰۰ ۷۵ ۸۰ ۸۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۱
۶ احدی عبدالجبار ۵۵ ۷۵ ۵۵ ۵۶ ۵۵ ۷۵ ۵۵ ۵۸
۷ سرفراز عبدالکریم ۵۷ ۸۵ ۸۹ ۸۶ ۹۳ ۹۵ ۱۰۰ ۹۰
۸ اسلمی محمد اکرم ۵۵ ۷۵ ۵۵ ۴۱ ۶۴ ۷۵ ۵۵ ۸۰
۹ حسینی محمد عثمان ۷۵ ۸۲ ۷۸ ۷۶ ۸۹ ۱۰۰ ۵۵ ۷۰
۱۰ یونسی محمد نسیم ۸۶ ۹۰ ۸۰ ۶۷ ۸۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۸
۱۱ خلوتی سید ذکریا ۷۶ ۱۰۰ ۹۵ ۹۴ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۰
۱۲ ابراهیمی سید اولیا ۶۷ ۸۳ ۷۳ ۶۷ ۷۶ ۹۵ ۱۰۰ ۷۰

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی