0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

علوم سیاسی سمستر دوم بعدازظهر


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
 (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (اداره و دیپلماسی) سمستر (دوم) نوبت (بعد از ظهر) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴
مضامین و نمرات
شماره دانشجویی کریدت تاریخ روابط بین الملل تاریخ انگلیسی عمومی۲ مطالعات اسلامی۲ اصول روابط بین الملل ادبیات دری۲ مبانی علم سیاست سازمان های بین المللی
شماره تخلص نام پدر
چانس
۲ آریافر عزیر احمد ۷۶ ۸۷ ۹۸ ۹۳ ۸۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۷۴
۳ اوریاخیل عبدالرزاق   ۷۰ ۲۸ ۴۷ م ۸۳ ۶۲ ۵۸
۵ عطایی نور محمد ۸۲ ۹۴ ۸۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۴
۶ عظیمی محمد شاه ۵۵ ۹۳ ۵۵ ۷۳ ۵۵ ۹۰ ۶۹ ۹۲
۷ ابراهیمی فرید احمد ۹۷ ۷۰ ۹۶ ۸۳ ۹۵ ۱۰۰ ۶۶ ۶۸
۱۰ بابکرخیل تاج محمد ۱۰۰ ۹۱ ۷۸ ۹۵ ۸۵ ۱۰۰ ۸۸ ۷۸
۱۱ فضلی سید عنایت الله ۷۲ ۹۴ ۶۰ ۸۲ ۹۴ ۹۳ ۹۰ ۷۷
۱۲ لودین محمد اغا ۹۰ ۸۹ ۹۶ ۸۵ ۱۰۰ ۸۸ ۸۱ ۷۸
۱۳ امانی عبدالعزیز ۷۰              
۱۴ کوه دامنی عبدالخبیر   ۶۰ ۵۶ ۵۵ ۵۵ ۸۰ ۵۵ ۵۶
۱۵ موسوی امان شاه ۷۲ ۷۴ ۵۹ ۶۷ ۸۵ ۸۸ ۶۸ ۷۷
۱۷ هاشمی محمد حکیم   ۷۶ ۸۸ ۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۰ ۸۲
۱۸ حسینی تقی علی ۶۶ ۷۶ ۹۱ ۶۶ ۹۰ ۹۵ ۷۹ ۸۲
۲۲ علی زاده محمد عزیز ۷۹ ۷۴ ۸۱ ۸۵ ۵۵ ۱۰۰ ۶۸ ۷۸
۲۳ بهادری عبدالفتاح ۷۹ ۵۷ ۳۹ ۵۷ ۶۰ ۹۰ ۵۲ ۵۵
۲۴ نظری بشیر احمد ۵۵ ۸۳ ۶۶ ۵۰ ۵۵ ۹۰ ۶۰ ۷۲
۲۵ سلیمان خیل حبیب الله                
۲۶ موسی زی کتابخان ۷۵ ۸۶ ۸۷ ۱۰۰ ۸۵ ۹۸ ۸۶ ۸۲
۲۷ فیضی فیض محمد ۸۷ ۷۷ ۵۵ ۹۰ ۶۵ ۹۰ ۸۰  
۲۸ احمدی ۶۰ ۶۳   ۵۵ ۹۰ ۹۵ ۵۷ ۹۰
۲۹ سعید نصرت الله   ۸۹ ۵۲ ۸۷   ۱۰۰ ۹۳ ۶۲

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی