0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

علوم سیاسی سمستر چهارم بعدازظهر


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
 (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (اداره و دیپلماسی) سمستر (چهارم) نوبت (ظهر) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴
مضامین و نمرات
شماره دانشجویی کریدت مبانی سازمان و مدیریت جامعه شناسی سیاسی سازمان های بین المللی۲ مبانی جغرافیای سیاسی حقوق دیپلماتیک و آداب کنسولی حقوق بین الملل عمومی۲ اندیشه های مدرن
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
شماره نام تخلص نام پدر
چانس
۱ احسان الله کاظمی محمد کاظم ۹۳۷۰۳۰۰۳ ۱۰۰ ۸۲ ۹۰ ۹۸ ۱۰۰ ۶۸ ۸۳
             
۲ ایمل سادات عبدالصمد ۹۳۷۰۳۳۷۵           ۶۴  
             
۳ بلال احمد واکمن محمد هاشم ۹۳۷۰۳۳۶۳ ۵۵ ۱۷ ۶۷     ۶۰ ۹۵
             
۴ بنفشه امیری نصیر احمد ۹۳۷۰۳۰۳۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۶ ۹۴ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰
             
۵ بهشته اکبر محمد یوسف ۹۳۷۰۳۳۴۳ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۵
             
۶ حسین علی فیروزی غلام سخی ۹۳۷۰۳۳۷۷ ۹۰ ۷۶ ۱۰۰ ۸۷ ۹۴ ۱۰۰ ۷۲
             
۷ زینب اخلاقی سید جواد ۹۳۷۰۳۳۵۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۸ ۹۵ ۹۵ ۱۰۰
             
۸ ساره افضلی شمس علی ۹۳۷۰۳۰۹۸              
             
۹ عاقله صفدری غلام محمد ۹۳۷۰۳۳۵۶ ۷۲ ۸۸ ۷۰   ۱۰۰ ۹۰ ۸۳
             
۱۰ عالیه ابراهیمی حبیب الله ۹۳۷۰۳۳۴۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۶ ۹۸ ۹۴ ۷۰
             
۱۱ عبید الله فیضی رضا محمد ۹۳۷۰۳۳۶۷ ۳۵ ۶۹ ۶۲   ۷۰ ۶۷ ۵۶
             
۱۲ محبوب الله برهان عبدالسلام ۹۳۷۰۳۲۲۱ ۸۴ ۵۸ ۸۰ ۶۷ ۹۰ ۷۲ ۵۶
             
۱۳ محمد ایوب عالمی هاشم ۹۳۷۰۳۲۲۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰
             
۱۴ محمد معصوم محمدی گل محمد ۹۳۷۰۳۳۶۲ ۷۵ ۸۷ ۹۴ ۷۷ ۱۰۰ ۱۰۰ ۶۷
             
۱۵ نرگس شریفی محمد امان ۹۳۷۰۳۳۴۴ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰   ۱۰۰ ۹۵ ۷۱
             

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی