0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

علوم سیاسی سمستر چهارم شبانه


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (اداره و دیپلماسی) سمستر (چهارم) نوبت (شبانه) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴
مضامین و نمرات
شماره دانشجویی کریدت مبانی سازمان و مدیریت جامعه شناسی سیاسی سازمان های بین المللی۲ مبانی جغرافیای سیاسی حقوق دیپلماتیک و آداب کنسولی حقوق بین الملل عمومی۲ اندیشه های مدرن تئوری های انقلاب انگلیسی عمومی(۱)
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
شماره تخلص نام پدر
۱ یوسفی غلام حبیب ۹۳۷۰۳۳۷۹ ۸۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۴ ۱۰۰ ۸۹ ۶۰ ۶۶  
                 
۲ خیر خواه فتح محمد ۹۳۷۰۳۳۹۴ ۷۰   ۷۵ ۵۵ ۸۶ ۵۵ ۶۰ ۴۸  
                 
۳ فرمولی غلام داود ۹۳۷۰۳۰۱۶ ۸۱ ۷۵   ۷۵ ۹۵ ۸۱ ۱۰۰ ۶۶  
                 
۵ نوری نورمحمد ۹۳۷۰۳۳۵۸ ۵۵ ۶۵ ۶۲ ۵۵ ۷۷   ۵۵ ۳۶  
                 
۶ همدرد نورالدین ۹۳۷۰۳۰۲۴ ۹۵ ۹۰ ۱۰۰ ۹۰ ۹۵ ۸۶ ۹۰ ۸۵  
                 
۷ مبارز سیف الدین ۹۳۷۰۳۰۳۰ ۵۵ ۷۵ ۷۰ ۵۵ ۹۲ ۷۰ ۷۵ ۳۹  
                 
۸ شاهی زاده نظام علی ۹۳۷۰۳۳۷۸ ۹۰ ۸۵ ۱۰۰ ۸۱ ۹۰ ۸۲   ۶۱  
                 
۱۲ حبیبی اسدالله ۹۳۷۰۳۳۹۸ ۷۰ ۸۶ ۶۴ ۵۵ ۸۹ ۶۰ ۶۰ ۲۴  
                 
۱۳ نیازمند عبدالله ۹۳۷۰۳۳۹۹ ۸۵ ۹۵ ۱۰۰ ۷۲ ۱۰۰ ۷۳ ۸۵ ۶۵  
                 
۱۴ صدیقی خلیل الله ۹۳۷۰۳۰۸۸ ۶۰ ۷۰ ۶۳ ۵۵ ۸۳ ۶۳ ۱۰۰ ۳۶  
                 
۱۵ راهی حشمت الله ۹۳۷۰۳۴۰۰ ۵۵ ۷۵     ۶۵ ۳۷ ۸۵ ۲۵  
                 
۱۶ سادات غلام سخی ۹۳۷۰۳۴۰۱ ۸۲ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۴ ۹۵ ۹۵ ۸۵ ۷۰  
                 
اصغری سید حسین شاه ۹۳۷۰۳۱۲۰ ۵۵ ۸۵ ۹۶ ۵۵ ۷۵ ۴۰ ۷۵ ۴۲  
                 
حسینی سید محمد حسین ۹۳۷۰۳۱۰۷ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰  
                 
احمدی امان الله ۹۳۷۰۳۱۳۰ ۶۹ ۸۵   ۵۵ ۷۹ ۵۵   ۵۵  
                 
قویم وزیر احمد ۹۳۷۰۳۱۳۴ ۱۰۰ ۹۰ ۱۰۰ ۹۸ ۱۰۰ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۰  
                 
یوسفزی سردار محمد ۹۳۷۰۳۴۰۵ ۵۹ ۶۵ ۴۵ ۵۵ ۲۹ ۳۷ ۵۵ ۳۲  
                 
سلطانی گلا جان ۹۳۷۰۳۴۶۹ ۸۱ ۷۵   ۵۵ ۸۱   ۶۰ ۴۲  
                 
امانی عبدالله خان ۹۳۷۰۳۴۰۶ ۸۱ ۸۰ ۷۴ ۵۸   ۹۳ ۹۵ ۴۲  
                 
تابع نظر محمد ۹۳۷۰۳۳۴۷ ۵۶ ۷۵ ۹۸     ۵۵ ۷۰ ۴۶  
                 
چهاردهی امان الدین ۹۳۷۰۳۳۶۶ ۹۶ ۸۵ ۱۰۰ ۹۰ ۹۵ ۱۰۰ ۷۵ ۶۲  
                 
پارسایی امین الله ۹۳۷۰۳۱۸۷     ۹۸       ۷۰    
                 
عزیزی عبدالحبیب ۹۳۷۰۳۱۸۹ ۵۵ ۷۰ ۱۰۰ ۵۵ ۴۷ ۷۰ ۶۵ ۵۵  
                 
عسکری محمدعسکر خان ۹۳۷۰۳۲۳۵ ۸۱ ۷۵ ۷۵ ۵۵ ۸۰ ۶۷ ۷۸ ۳۲  
                 
تراخیل محمد آصف ۹۳۷۰۳۴۰۹ ۸۸ ۷۵ ۱۰۰ ۸۰ ۷۵ ۵۵ ۸۰ ۴۲  
                 
صافی عبدالوکیل ۹۳۷۰۳۴۱۰ ۶۸ ۶۰ ۶۳ ۵۵ ۸۵ ۵۵ ۸۰ ۵۵  
                 
نیازی محمد نسیم ۹۳۷۰۳۴۱۱                  
                 
آهنگ غلام حسن ۹۳۷۰۳۴۱۲ ۷۶ ۷۰ ۶۱ ۵۵ ۸۳ ۴۵ ۷۰ ۳۶  
                 
یوسفی عبدالحسین ۹۳۷۰۳۴۵۰ ۸۸ ۸۵ ۹۴ ۵۵ ۸۵ ۶۴ ۶۳ ۶۳  
                 
اخلاقیار شیر خان ۹۳۷۰۳۳۰۵   ۸۵ ۸۳ ۶۴ ۸۵ ۶۵ ۷۰    
                 
زعیم نجیبب الله ۹۳۷۰۳۵۷۶ ۹۴ ۹۰ ۹۸ ۵۵ ۸۰ ۶۵ ۱۰۰    
                 
قریشی سمیع الله ۹۳۷۰۳۴۱۴                  
                 
نبی زاده معصوم علی   ۹۰ ۱۰۰   ۸۵ ۵۵     ۷۸
                 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی