0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
فن بیان و مهارت سخنرانی در موسسه تحصیلات عالی استقلال

فن بیان و مهارت سخنرانی در موسسه تحصیلات عالی استقلال


محفل اختتامیه سمینار چهار هفته ی فن بیان و مهارت سخنرانی در موسسه تحصیلات عالی استقلال

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی