0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
کارگاه های آموزش مونوگراف نویسی

کارگاه های آموزش مونوگراف نویسی


بسمه تعالی
از آنجایی که دانشگاه استقلال در آستانه فراغت اولین دور دانشجویان خویش می باشد ، کارگاه های آموزش مونوگراف نویسی را به شرح ذیل برای دانشجویان سمستر هفتم پوهنحی های اقتصاد و حقوق ( روزانه و شبانه ) خویش برگذار می کند.
بناء محصلین پوهنحی های فوق الذکر مطلع بوده و برای اشتراک درین دوره های آموزشًی ثبت نام نمایند

دوره مکان برگزاری ساعت برگزاری مکان ثبت نام
دوره اول ۳۰ ثور تالار جلسه ۱ الی ۴ بعد ازظهر مدیریت روابط عمومی
دوره دوم ۶ جوزا تالار جلسه ۱ الی ۴ بعد ازظهر مدیریت روابط عمومی
دوره سوم ۱۳ جوزا تالار جلسه ۱ الی ۴ بعد ازظهر مدیریت روابط عمومی

استاد دوره: استاد محمودی

نوت: درصورت ضرورت دوره قابل تمدید می باشد.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی