0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
کنفرانس علمی تحت عنوان ترک قلیان ، وجود سالم

کنفرانس علمی تحت عنوان ترک قلیان ، وجود سالم


اطلاعیه
آمریت تحقیقات علمی و أمور فرهنگی موسسه تحصیلات عالی استقلال با همکاری انجمن علمی دانشجویی استقلال برگزار مینمایند
کنفرانس علمی تحت عنوان ترک قلیان ، وجود سالم
زمان : ١٣٩۵.٨.۵
مکان : سالن اجتماعات موسسه تحصیلات عالی استقلال

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی