0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
میرگرد استلال روی مؤلفه های انتخابات شفاف و عادلانه

میرگرد استلال روی مؤلفه های انتخابات شفاف و عادلانه


میز گرد استقلال به موضوع ذیل دایر گردید:
مؤلفه های انتخابات شفاف و عادلانه
با اشتراک استادان صاحب نظر دانشگاه استقلال هر یک
نادر محسنی ( سخنگوی کمیسیون انتخابات و استاد دانشگاه )
عبدالغفار سیغانی ( استاد دانشگاه )

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی