0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

نتایج روزانه کامپیوتر ساینس


نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی کمپیوتر سمستر سوم روزانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴
شماره
انگایسی ادبیات دری شبکه ۱ ریاضی ۲ اساست دیجیتل
کریدت ۲ ۲ ۴ ۴ ۴
نام پدر کد شناسایی چانس
۱ شاه محمود ۹۳۷۰۴۰۳۰ اول ۸۵ ۲۸ ۶۰ ۵۰ ۵۹
دوم          
۳ اختر محمد ۹۳۷۰۴۰۶۸ اول ۵۵ ۵۹ غ ۴۸ ۵۵
دوم          
۵ عبدالبصیر ۹۳۷۰۴۰۳۲ اول ۸۹ ۵۶ ۸۳ ۵۵ ۶۸
دوم          
۷ محمد حسین ۹۳۷۰۴۰۹۱ اول ۸۱ ۸۶ ۸۴ ۸۲ ۹۵
دوم          
۹ موسی خان ۹۳۷۰۴۰۳۸ اول ۵۵ ۲۹ ۵۵ ۴۲ ۵۸
دوم          
۱۱ محمد جریر ۹۳۷۰۴۰۳۹ اول ۶۱ ۷۶ ۹۷ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم          
۱۳ محمد صدیق ۹۳۷۰۴۰۴۳ اول ۷۱ ۲۹ ۵۵ ۴۵ ۳۰
دوم          
۱۵ محمد ابراهیم ۹۳۷۰۴۰۳۵ اول غ غ ۷۲ ۵۵ ۵۹
دوم          
۱۹ محمد هاشم ۹۳۷۰۴۰۴۸ اول ۵۸ ۵۰ ۶۰ ۵۵ ۵۵
دوم          
۲۱ محمدزمان ۹۳۷۰۴۰۷۴ اول غ غ غ غ غ
دوم          
۲۳ محمد ظاهر ۹۳۷۰۴۰۹۹ اول ۷۸ ۴۴ ۵۵ ۵۹ ۱۰۰
دوم          
۲۵ فیض محمد ۹۳۷۰۴۰۵۲ اول ۹۰ غ ۶۹ غ ۸۵
دوم          
۲۷ رمضان ۹۳۷۰۴۰۷۷ اول ۱۰۰ ۸۵ ۹۰ ۷۲ ۹۰
دوم          
۲۹ محمد باقر ۹۳۷۰۴۰۷۹ اول ۷۵ ۵۵ ۷۸ ۸۴ ۹۰
دوم          
۳۱ محمد انور ۹۳۷۰۴۰۹۷ اول ۸۰ ۷۲ ۸۶ ۸۲ ۸۵
دوم          
۳۳ محمد یعقوب ۹۳۷۰۴۰۵۹ اول ۷۶ ۳۹ ۷۰ ۵۵ ۵۸
دوم          
۳۵ غلام دستگیر ۹۳۷۰۴۰۶۱ اول ۵۵ ۶۴ ۶۵ ۵۵ ۵۵
دوم          
۳۷ محمدیعقوب ۹۲۳۷۰۴۵۴۴ اول غ غ غ غ غ
دوم          
۳۹ حسین ۹۳۷۰۴۰۸۴ اول غ غ ۹۰ ۷۷ ۹۸
دوم          
۴۱ علی مراد ۹۳۷۰۴۰۶۳ اول غ غ غ غ غ
دوم          
۴۳ محمد یونس ۹۳۷۰۴۰۶۴ اول غ غ ۹۷ ۹۷ ۶۸
دوم          
۴۵ محمد اسماعیل ۹۳۷۰۴۰۶۵ اول غ غ غ غ غ
دوم

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی