0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

نتایج شبانه کامپیوتر ساینس


نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی کامپیوتر ساینس سمستر پنجم شبانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴
شبکه ۳ معماری کمپیوتر تاریخ برنامه نویسی ویب دیتابیس ادبیات دری
مشخصات کریدت ۴ ۴ ۲ ۴ ۴ ۲
۱ محمد عیسی ۹۲۷۰۴۰۰۴ اول ۶۹ ۸۸ ۸۲ ۷۲ ۹۵
دوم          
۳ میرویس ۹۲۷۰۴۰۰۶ اول ۶۹ ۵۶ ۸۵ ۶۱ ۹۰
دوم          
۳ غلام محمد ۹۲۷۰۴۰۴۶ اول ۷۶ ۸۰ ۹۲ ۸۱ ۱۰۰
دوم          
۴ حاجی محمد عارف ۹۲۷۰۴۰۱۵ اول ۸۰ ۸۵ ۱۰۰ ۸۴ ۸۰
دوم          
۵ اختر محمد ۹۲۷۰۴۰۲۳ اول ۷۲ ۹۵ ۸۵ ۶۵ ۱۰۰
دوم          
۵ محمد حسین ۹۲۷۰۴۰۳۰ اول ۵۸ ۶۰ ۹۰ ۶۰ ۸۳
دوم          
۶ محمد زمان ۹۲۷۰۴۰۷۲ اول ۶۲ ۵۵ ۸۵ ۶۰  
دوم          
۷ قربانعلی ۹۲۷۰۴۰۸۵ اول ۷۳ ۱۰۰ ۹۲ ۷۷ ۹۰
دوم          
۸ سلمان ۹۲۷۰۴۰۷۹ اول   ۶۲   ۶۰  
دوم          
۹ صالح محمد اول     ۸۲ ۶۳ ۹۰
دوم          
۱۰ حسین علی ۹۲۷۰۴۰۵۵ اول ۷۱ ۷۵ غ ۶۰ ۵۵
دوم          
محمد علی ۹۲۷۰۴۵۱ اول ۷۰   ۹۵ غ ۹۵
دوم          
۱۰ محمد رحیم ۹۲۷۰۴۰۸۲ اول          
۱۱ دوم          
۱۱ محمد امین ۹۲۷۰۴۰۵۹ اول ۷۲   ۹۵ غ ۸۰
دوم          
۱۲ حیدر ۹۲۷۰۴۰۶۲ اول ۷۴ ۹۵ ۹۵ ۹۲ ۱۰۰
دوم          
۱۳ عبدالله ۹۲۷۰۴۰۶۴ اول ۸۹   ۸۲ ۶۵  
دوم          
۱۴ راز محمد ۹۲۷۰۴۰۶۶ اول ۷۳ ۸۷ ۹۲ ۷۱ ۹۰
دوم          
۱۴ احمد ۹۲۷۰۴۰۷۰ اول ۹۱ ۶۵ ۱۰۰ ۸۶  
دوم          
ذین العابدین اول     ۹۵    
دوم

 

نتایج امتحانات سمستر سوم شبانه:

نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی کمپیوتر سمستر سوم شبانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴
شماره
انگلیسی شبکه اساسات دیجیتل ریاضی ادبیات دری
تعداد کریدت کریدت
نام پدر کد شناسایی چانس
۱ نعمت الله ۹۳۷۰۴۰۳۱ اول غ ۸۵ غ ۶۰
دوم        
۲ خاکراه ۹۳۷۰۴۰۰۴ اول ۶۱ ۵۷ ۵۵ ۴۵ ۸۵
دوم        
۳ محمد افضل ۹۳۷۰۴۰۸۸ اول ۵۹ ۵۵ غ ۴۵ ۷۵
دوم        
۴ محمد علی شاه ۹۳۷۰۴۰۰۶ اول ۵۵ ۵۸ ۸۵ ۶۰ ۹۵
دوم        
۵ محمد تقی ۹۳۷۰۴۰۶۹ اول غ غ غ غ
دوم        
۶ نوروز علی ۹۳۷۰۴۰۱۳ اول ۹۳ ۸۸ ۹۵ ۸۹ ۱۰۰
دوم        
۷ غلام دستگیر ۹۳۷۰۴۰۱۵ اول ۶۶ ۷۷ ۶۵ ۶۵ ۹۰
دوم        
۸ نورالله ۹۳۷۰۴۰۱۴ اول ۷۷ ۶۰ ۶۵ ۶۲ ۷۰
دوم        
۹ شیرباز ۹۳۷۰۴۰۱۵ اول غ ۹۰ ۶۸ ۶۰ ۱۰۰
دوم        
۱۱ محمد عیسی ۹۳۷۰۴۰۱۶ اول ۱۰۰ ۸۹ ۷۵ ۴۵ ۹۰
دوم        
۱۴ عبد الخلیل ۹۳۷۰۴۰۴۵ اول ۶۵ ۵۹ ۷۳ غ ۸۸
دوم        
۱۵ عبدالوود ۹۳۷۰۴۰۱۸ اول ۱۰۰ ۷۱ ۶۸ غ ۸۲
دوم        
۱۷ محمد یوسف اول غ غ غ غ ۰
دوم        
۱۸ عبدالمعروف ۹۳۷۰۴۰۷۸ اول ۸۷ ۷۰ ۵۸ ۴۵ ۸۵
دوم        
۱۹ عبدالرحیم ۹۳۷۰۴۰۱۹ اول ۵۷ غ غ ۵۹ غ
دوم        
۲۰ محمد اصغر ۹۳۷۰۴۰۲۱ اول ۸۵ ۶۳ ۵۵ ۵۴ ۸۰
دوم        
۲۱ علی داد ۹۳۷۰۴۳۳۵ اول غ غ غ غ غ
دوم        
۲۲ محمد صالح ۹۳۷۰۴۰۲۳ اول ۹۰ ۹۴ ۸۵ ۹۰ ۹۱
دوم        
۲۳ محمد اکبر ۹۳۷۰۴۰۲۴ اول ۸۰ غ غ ۷۰ ۰
دوم        
۲۴ محمد علی ۹۳۷۰۴۰۸۲ اول ۹۰ ۸۳ ۶۵ ۸۱ غ
دوم        
۲۵ غلام رسول ۹۳۷۰۴۰۸۳ اول ۵۵ ۹۹ ۹۶ ۷۷ ۱۰۰
دوم        
۲۶ محمود خان اول ۱۰۰ ۹۷ ۹۶ ۷۹ ۱۰۰
دوم        
۲۷ میر محمد سمیع ۹۳۷۰۴۰۲۷ اول ۸۳ ۸۰ ۷۹ ۷۵ ۸۵
دوم        
۲۸ ابراهیم ۹۳۷۰۴۰ اول ۸۳ ۸۴ ۵۸ ۵۵ ۸۵
دوم        
۲۹ نورانی محصل اقتصاد اول ۹۷       ۸۵
دوم

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی