0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
نشر شماره اول

نشر شماره اول


سارا دختر ۱۶ ساله ۱۵ روز قبل پیوند نامزادی داشته است اما توسط خاستگار که شش ماه قبل خاستگار بوده به نام چمن باضربات چاقو به قلبش وی را در منطقه پیتاب لغمان مرکزبامیان ازبین می برد پلیس بعد از سه ساعت ونیم قاتل را دستگیر نمود.
قوماندانی امنیه بامیان ضمن نکوهش این قتل مظلومانه به شهروندان بامیان اطمینان میدهد که جنایت کاران به جزای اعمال شان خواهند رسید.

سارا دختر ۱۶ ساله ۱۵ روز قبل پیوند نامزادی داشته است اما توسط خاستگار که شش ماه قبل خاستگار بوده به نام چمن باضربات چاقو به قلبش وی را در منطقه پیتاب لغمان مرکزبامیان ازبین می برد پلیس بعد از سه ساعت ونیم قاتل را دستگیر نمود.
قوماندانی امنیه بامیان ضمن نکوهش این قتل مظلومانه به شهروندان بامیان اطمینان میدهد که جنایت کاران به جزای اعمال شان خواهند رسید.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی