0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

پلان استراتژیک

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

آمریت پلان وبرنامه ریزی وزارت

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال

ستراتیژیک پلان پنج ساله موسسه تحصیلات عالی استقلال

تهیه وترتیب : کمیته علمی وبرنامه ریزی مؤسسه

 

ستراتیژیک پلان پنج ساله

Strategic Plan

(سرطان ۱۳۹۵هه ش ـ رمضان ۱۴۳۶ هه ق  – می ۲۰۱۶م)

پیش سخن

      سپاس خدای را که توفیق عنایت فرمود تا برای ساماندهی و سازندگی آرمانهایم در حوزه علم ودانش درمطابقت به قوانین و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی وپشتیبانی ها وتحرکات علمی سودمندشان وآمریت محترم کمیته تضمین کیفیت و اعتبار دهی، انگیزه ترتیب ٬تسوید ٬ تدوین واجرای پلان استراتیژیک دانشگاه استقلال را تقویت بخشید.

این سند معتبر وسیله ای است که ما را در جهت شکوفائی علمی و رسیدن به اهدف متعالی کمک نموده تادربرابرنیازهای قانونی محصلین درجهت خدمت به ایشان مسئول وپاسخگوباشیم .شرایط و زمینه رقابت علمی را ایجاد نموده تا نقاط قوت را در دانشگاه جستجو نموده و آنها را تقویت نمائیم و ازجانب دیگرکاستی ها وضعف ها را جستجو وبه نقطه قوت تبدیل نمائیم.

پلان استراتیژیک پنج ساله

       استراتیژیک پلان پنجساله در پیروی ازاصول اساسی ٬ معیارها ومفهوم استراتیژیک پلان مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ساخته شده است. این استراتیژی پلان ٬ رهبران و مدیران را در جهت انجام فعالیت های شان به سوی آینده نوین ودرخشان، سوق داده و مسیرپویاوبالندگی علمی رابهتروخوبترطی خواهندنمود . هم چنان پلان استراتیژیک آن پلان وبرنامه ای همه جانبه بوده که ایجاد٬برنامه ریزی ومدیریت درست یک پروسه را سهل نموده وتداوم می بخشد.

نهایت مسرت دارم که اهداف و مقاصد دانشگاه را در روشنائی تجارب و معلومات دقیق از شرایط موجود وشریک ساختن اندیشه ها ونظریات نخبگان امورتکمیل نموده امیدوارهستم تا این سند، فعالیت های ما را نظام مند و اعتبار علمی واکادمیک بخشیده از نتایج آن توسعه وپیشرفت علمی را شاهدباشیم.

در نهایت از تلاش ها و زحمات کمیته طرح و تدوین استراتیژیک پلان دانشگاه استقلال نهایت سپاسگذارم که بدون احساس خستگی مطابق تعهدات شان ادای مسؤلیت نموده بادید وسیع و باورمندی به پیشرفت ومتعالی شدن ٬ این سند معتبر را اماده نموده. برای شان مسیرسبزوباسعادت را آرزومندیم.

     امید وارهستم که تمام پرسونل اعم از هیئت رهبری ، مدیران و عموم کارمندان، این سند معتبر را مورد مطالعه وبرنامه ریزی دقیق قرارداده ودرجهت تطبیق آن صادقانه عمل نمایند ،زیرا که تطبیق استراتیژیک پلان اهداف درازمدت دانشگاه ومسئولین بوده تا با تر بیه نسل جوان و سر نوشت ساز ، افغانستان شکوفا وعاری ازمشکلات داشته باشیم .

با احترام

الحاج محمد عارف طیب

مؤسس وصاحب امتیاز دانشگاه استقلال

سرطان سال ۱۳۹۵

مقدمه

     بر اساس نظریه ها و مبانی نظری ٬ تجربی ومدیرتی، الگو های برای برنامه ریزی راهبردی طرح و تدوین شده است که به مدیران سازمان کمک میکند تا از یک طرف با بررسی وضع موجود، نقاط قوت و ضعف دانشگاه ٬ فرصت ها و تهدید های محیطی و از طرف دیگر درمحوریت یک دیدگاه نظامند، مسیروهدف دانشگاه را در قالب اهداف طویل مدت علمی تدوین کرده و با استفاده از مراحل برنامه ریزی راهبردی، امکانات و منابع را با اولویت بندی به سوی اهداف سوق دهند. طبیعتا مفهوم ومحتوای اسناد این پلان راهبردی در مطابقت با برنامه راهبردی مقام وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان طرح وبرنامه ریزی شده است.

     از آنجایکه یکی از ویژگی های نظام آموزشی آرمانی واکادمیک ، تلاش مستمر برای ارتقاء کیفیت آن بوده و حرکت پویا و بالنده را در مسیر رسیدن به مقاصدوالا وباارزش یک مؤسسه علمی تحصیلی راطی خواهندنمود . لذا دانشگاه استقلال که یکی از دانشگاه های معتبرخصوصی در کشور بوده ضرورت دارد تا در این امر مهم که همانا ارائه خدمات بهتر علمی وتحصیلی برای جوانان محصل میباشد با تهیه این پلان راهبردی بتواند گام های متین و استواری را درراستای اهداف والای خودبردارد.

بر این اساس دانشگاه استقلال به عنوان یک نهاد معتبرعلمی تحصیلی کشور با اقتباس از پلان راهبردی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی افغانستان واستفاده ازتجارب وبرنامه های راهبردی تعدادی ازدانشگاه های معتبر ٬ اقدام به تدوین برنامه راهبردی جامع ۵ ساله خویش نموده، تا در ضمن ارتقاء مؤسسه به پوهنتون در تمامی جنبه ها به هدف ترقی وپیشرفت مردم افغانستان بخصوص جنبه علمی وتحصیلی سهیم بوده ومسؤلیت خود را درقبال ملت خود اداء گرداند. اگر چه موقعیت برتر برای یک موسسه تحصیلی نتیجه زحمات و تلاش های برنامه ریزی شده تمامی حوزه ها در نیل به موفقیت های علمی و تحقیقی در سطح ملی و بین المللی میباشد، لیکن حفظ جایگاه و توسعه فعالیت های علمی ٬ تحقیقی وتحصیلی نیازمند پلانها و برنامه های منسجم کوتاه مدت ٬ متوسط مدت و طولانی مدت است که در این میان تلاش موسسه علمی تحصیلی برای اعمال آن نیازمند تغییرات مناسب و اجرای برنامه ها  و روش های که منجر به توسعه و ترقی در زمینه های مختلف علمی گردیده و قابل توجه است.

     بناء این اصل مهم با مشارکت تمامی واحد های دانشگاه استقلال با انجام اموری همچون ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های این نهادعلمی وتحصیلی با رویکرد توسعه ای و با استفاده از امکانات، نیاز محوری کردن فعالیت های دانشگاه در بعد آموزش و تحقیق، محوری کردن فعالیت ها بر اساس برنامه های راهبردی و توسعه ای افغانستان و محوری کردن فعالیت های معاونیت ها و پوهنحی های مختلف در راستای پالیسی های دانشگاه استقلال محقق خواهد شد.

     با توجه به وجود ظرفیت ها و قوت علمی تحصیلی قابل ملاحظه دانشگاه ٬ در انجام فعالیت های علمی تحصیلی ٬ کسب موفقیت های فراوان در عرصه ملی، بهبود شاخص های تولید علم با برنامه ریزی مطابق به نورم های ملی وبین المللی در سطح بزرگتر و طرح و اجرای برنامه های راهبردی در قالب برنامه ریزی سالانه که هماهنگ با برنامه های توسعه ای ملی و تخصصی در حوزه آموزش عالی باشد، امری بسا ضروری خواهد بود.

بااحترام

الحاج محمد عارف طیب

مؤسس وصاحب امتیازدانشگاه استقلال

فصل اول

کلیات

       فصل اول را درغالب چند بخش به بحث وبررسی گرفته ایم که هربخش این فصل مواردی را درپی خواهد داشت. درنخستین بخش ازفصل اول تصویرکلی دانشگاه به بررسی گرفته ودربخش دوم مواردمتعددماموریت دانشگاه را موردارزیابی قرارداده ودرآخرین بخش ازفصل اول اهداف کلی دانشگاه را همراه با مواردقابل توجه آن مورد دقت وبررسی قرارداده ایم.

بخش اول : تصویرکلی ازدانشگاه

      دربخش اول یک تصویرکلی ازدانشگاه موردبررسی قرارداده شده است ازجمله چشم انداز٬ شعاراستقلال ٬ دیدگاه استقلال وماموریت استقلال که هریک درذیل به بحث گرفته خواهد شد.

۱-  چشم انداز

     دانشگاه استقلال یکی از دانشگاه های خصوصی کشور بوده که با داشتن دانشکده های انجنیری، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و کمپیوتر ساینس پیشتاز در آموزش، تولید و ترویج علم، گسترش مرز هاوافق های دانش در کشور و در تعاملی پویا و سازنده با سایر مراکز علمی تحصیلی کشور و مراکز علمی تحصیلی منطقه ای وبین المللی متعهد به عرضه خدمات آموزشی وتولید علم برای همه اقشارجامعه بخصوص قشرجوان میباشد.

۲-  شعار استقلال

     شعار استقلال « ایستادگی، پویایی و شکوفایی » است.

دانشگاه استقلال با ارائه خدمات علمی تحصیلی موثر و سودمند برای نسل نوین ٬ این سرزمین را توانمند و پویا ساخته و زمینه ترقی وتوسعه را برای ظرفیت های نسل جوان ودریچه نورانی برای شکوفایی وانکشاف جامعه افغانستان بوده است . دانشگاه استقلال روی اهداف فوق تلاش می ورزد تابه کمک وتوفیق الهی گام های موثروارزشمندی را برداشته که درنتیجه مسیرمتعالی شدن ودرخشش علمی تحصیلی بیشتری راشاهدباشیم.

۳- دیدگاه

     دیدگاه دانشگاه استقلال ایجاد یک سیستم علمی تحصیلی خصوصی با کیفیت ، معیاری ومطابق به نورمها و استندرد های بین المللی، غیر سیاسی و عاری از هر نوع تعصب وانواع جهت گیری های منفی بوده که ازیک طرف مجهز به تکنالوژی نوین و وازطرف دیگر دارای مدیریت عالی اداری وعلمی بوده و در سطح منطقه و بین الملل دارای اعتبار و جایگاه برجسته باشد.

۴- ماموریت

      دانشگاه استقلال به عنوان یک موسسه تحصیلی پیشتاز در رشته های مورد نیاز در تولید و ترویج علم و پاسخگوی به نیاز های جامعه افغانستان متعهد میباشد. ماموریت های این مؤسسه را ارائه خدمات آموزشی، تحقیقی، فناوری و مشاوره بوده که تقدیم به جامعه علمی، متقاضیان آموزش عالی نموده است. دانشگاه استقلال تعالی و بالندگی خود را در ایجاد فضای رقابتی علمی و تحقیقی میبیند.

بخش دوم : موارد ماموریت دانشگاه استقلال

      دربخش دوم توضیح خواهیم داد مواردی ازجمله مخاطبین ٬ خدمات ٬ حوزه جغرافیائی ٬ تعالی ومترقی شدن ٬ فلسفه وجودی دانشگاه ٬ ویژگی های متمایز٬ توجه به انتظارات جامعه ٬ نیروی انسانی وفناوری که هریک درذیل به بحث گرفته خواهدشد.

 ۱- مخاطبین

    ۱-جامعه علمی تحصیلی و متقاضیان تحصیلات عالی

    ۲-حوزه ها ومراکزعلمی وتحقیقاتی

    ۳-حوزه های فرهنگی و اجتماعی جامعه

  ۲- خدمات

    ۱-۲-آموزش

    ۲-۲-تحقیق

    ۳-۲- تولید علم

    ۴-۲-تکنالوژی نوین

    ۵-۲- مشاوره علمی

  ۳- حوزه جغرافیه

    ۱-۳-ملی

    ۲-۳- منطقه ای

    ۳-۳- بین المللی

۴- تعالی و مترقی شدن

    ۱-۴-ایجاد فضای رقابتی علمی

    ۲-۴-ارتقای جایگاه دانشگاه در سطح کشور٬منطقه وبین الملل

  ۵- فلسفه وجودی

    ۱-۵-تربیت اعضاء وهیأت علمی

    ۲-۵-ارائه آموزش تحصیلات تکمیلی

    ۳-۵-تولید علم و پاسخگویی به نیاز های علمی جامعه

  ۶- ویژه گی های متمایز

     ۱-۶- منحصر به تحصیلات تکمیلی

     ۲-۶-ترکیب ملی

     ۳-۶-ارائه خدمات باکیفیت علمی باکمترین فیس تحصیلی

۷- توجه به انتظارات جامعه

    ۱-۷-توجه به معیار های علمی ٬ اخلاقی٬فرهنگی٬ دینی واقتصادی

۸- نیروی انسانی

   ۱-۸-توجه به نیروی انسانی دانشگاه به عنوان یک سرمایه اصلی

   ۲-۸-تامین منافع مادی و معنوی نیروی انسانی(علمی٬ اداری وخدماتی )

 ۹- فناوری

    ۱-۹-استفاده از فناوری های نوین در انجام وظایف

بخش سوم : اهداف کلی دانشگاه

     دراین بخش بیشتراهداف کلی دانشگاه را به بررسی خواهیم گرفت ازجمله آگاهی و پیشرفت دانشگاه که نیازمندکاروفعالیت زیادوبیشتری خواهد بود.

  ۱- آگاهی

     آگاهی سرآغاز انتخاب است ، انتخاب سرآغاز موفقیت وپیشرفت ، ما نیاز به آگاهی داریم تا مسیر آینده خویش را بادقت و شفاف انتخاب نموده وافغانستان بحران زده را بسوی یک جامعه مدرن حرکت دهیم.

کشمکشها ، بحرانها وچالشهای کذشته این مرزوبوم سیمای هر افغانستانی را رنجور وپژمرده ساخته است . دانشگاه استقلال مسؤولیت خود می داند تا در کنار سایر نهاد های علمی تحصیلی با ارایه خدمات آموزشی، توان بخشی وهمزیستی را رونق بخشیده وظرفیت وتوامندی خودرا درراستای رفاه وتوسعه علمی ٬ فرهنگی واجتماعی افغانستان به خرج داده وانتظار آن را دارد تا مفکوره زنده ماندن تبدیل به زندگی کردن شود .   درست این مفکوره وقتی معنی دار می شود که آگاهی اجتماعی ازجهات مختلف گسترش یافته وعملی شود.

۲- پیشرفت

     عقب ماندن افغانستان حقیقتی است آشکار، آنهم از دست نا بکار بحرانها. امروز با آرامش نسبی درهر گوشه ای ازاین سرزمین سعی وتلاش جریان داشته تا مخروبه های این سرزمین درد کشیده آباد شود. ما هم درین کاروان حرکت می کنیم وامید واریم که با بلند رفتن سطح آگاهی علمی ، زمینه رفاه اجتماعی مساعد شده و افغانستان بعنوان یک کشور پیشرفته عرض وجود نماید ومردم افغانستان با افتخارات دینی وملی شان آبرومندانه زندگی کنند.

فصل دوم

کلیات

       فصل دوم را اختصاص داده ایم به مباحث مهم وارزشمندی که درغالب چندبخش درآمده است دربخش اول استراتیژیک پلان را موردتحلیل وارزیابی قرارداده ودربخش دوم پرداخته ایم به تحلیل قوتها ٬ ضعفها ٬ فرصتها و تهدید ها دربخش سوم اوضاع واحوال دانشگاه را مورد ارزیابی قرارداده وزیرمجموعه های این بخش را به مقدارنیازطرح کرده ایم.

بخش اول : تحلیل استراتیژیک

      در بخش اول ازفصل دوم که فصل عمده ومهم است روی تحلیل استراتیژیک دانشگاه غورخواهیم نمود ازجمله اولویت های کاری ٬ مشکلات عمده سرراه دانشگاه ٬ راه حل ها ودست آوردهای دانشگاه تابتوانیم بهتروبیشترموردتحلیل وارزیابی قراربدهیم.

۱- اولویت های کاری

۱-۱-اعمار ساختمان ستندرد دایمی دانشگاه

۲-۱-اکمال و تجهیز لابراتوار ها

۳-۱-جذب کادر علمی واجد شرایط

۴-۱-طی مراحل شمولیت به کادر علمی استادان

۵-۱-ایجاد سیستم ترانسپورتی منظم در دانشگاه به خصوص بخش اناث

۶-۱-اخذ منظوری مجله علمی مطابق طرزالعمل پیشنهادی

۷-۱-غنامند ساختن کتابخانه و ایجاد کتابخانه الکترونیکی

۸-۱-فعال ساختن دیتابیس در سرتاسر دانشگاه

۹-۱-تدریس سالم مؤثر و با کیفیت

۱۰-۱-ارتقاء ظرفیت و بلند بردن کیفیت

۲- مشکلات عمده

۱-۲-عدم اطیمنان خاطر از امنیت آینده افغانستان وطرح یک پلان استراتیژیک دراز مدت با درنظرداشت آن

۲-۲-عدم طی مراحل شمولیت اساتید به کادر علمی

۳-۲-مداخلات بیرونی متفاوت در امور آموزشی

۴-۲-نا باوری و عدم اعتماد استادان دایمی در وظایف شان، نسبت به تعیین نشدن رتبه علمی شان از جانب وزارت

۵-۲-چالش های مالی به دلیل کم بودن فیس محصلان

۶-۲-مشکلات مالی به دلیل پرداخت زیاد کرایه ساختمان دانشگاه

۷-۲-عدم موجودیت ثبات شغلی استادان وکارمندان  دایمی

۸-۲-ضعیف بودن فارغان صنف ۱۲ مکاتب

۳- راه حل ها

۱-۳-پرمحتوا سازی پلان استراتیژیک دانشگاه استقلال

۲-۳-تجهیز لابراتوار های موجود و اکمال آن

۳-۳-ایجاد مر کز تحقیقات علمی واخذ منظوری نشر مجله علمی

۴-۳-برقراری روابط نیک علمی با دانشگاه کابل وسایردانشگاه ها

۵-۳-تطبیق قانون مکافات و مجازات

۶-۳-اموزش شیوه های تحقیق و پژوهش

۷-۳-جلب حمایت مقامات رهبری وزارت

۸-۳-حمایت از تطبیق قانون

۹-۳-ارزیابی و ارزشیابی شفاف درسطح دانشگاه

۱۰-۳-جذب کمک های مالی

۱۱-۳-ایجاد لیلیه وخوابگاه برای محصلین

۱۲-۳-توزیع نمره های رهایشی برای استادان

۱۳-۳-ایجادسیستم بانگی مؤسسه

۱۴-۳-ایجادبورد مشاورین داخلی وخارجی درسطح دانشگاه

۱۵-۳-تراسپورت رایگان برای طبقه اناث

۴- دست آورد ها

۱-۴-داشتن ساختمان دایمی دانشگاه واستفاده از آن

۲-۴-داشتن سیستم منظم ترانسپورتی در دانشگاه

۳-۴-اعطاء بورسیه به کادر های جوان تحصیلی درخارج ازکشور غرض تکمیل دوره های تحصیل

۴-۴-تدریس با مواد اموزشی معیاری با استفاده از پروجکتور وپاورپاینت .

۵-۴-واحدسازی منابع درسی

۶-۴-تجهیز صنوف درسی با وسایل گرما و سرما

۷-۴-معرفی استادان به برنامه های ماستری و دکتورا

۸-۴-حمایت و اعتماد مردم از برنامه های اموزشی

۹-۴-دایر نمودن ورکشاپها و کنفرانسهای علمی

۱۰-۴-داشتن نشریه علمی معتبر(فصل نامه علمی استقلال٬ مجموعه علمی استقلال ٬ مجله علمی استقلال ٬ علم نامه استقلال ٬ مجموعه مقالات علمی استقلال ٬ مجموعه تحقیقات علمی استقلال ٬ بسته علمی استقلال ٬ کلبه علمی استقلال ٬ خانه علم استقلال ٬ دانش نامه استقلال٬ نشریه علمی استقلال)

 ومجله دانشجویی (مجله دانشجویی محصل ٬ مجله دانشجویی استقلال ٬ مجله دانشجویی بیان ٬ مجموعه دل نوشته های دانشجویی ٬ مجموعه پیام دانشجو گاه نامه دانشجویی ٬ مجله مسیردانشجویی ٬ مجله آثاردانشجویی ٬ پیغام نامه محصل ٬ مجموعه صدای دانشجویی ٬ مجله رهروان دانش ٬

۱۱-۴-معیاری سازی تدریس

۱۲-۴-ایجادشعبات فرعی به سایرولایات

۱۳-۴-ایجادسیستم سازمانی مدرن ومنظم

۱۴-۴-ارتباط با دانشگاه های خارجی وارائه بورسیه های تحصیلی برای محصلین واستادان

۱۵-۴-ایجادکمیته تضمین کیفیت دانشگاه استقلال برای بالابردن میزان کیفیت

۱۶-۴-ایجادسیستم منظم مالی وبانگی

بخش دوم : تحلیل قوتها ٬ ضعفها ٬ فرصتها و تهدید ها

      دربخش دوم ابتدا به قوتهای دانشگاه پرداخته شده درمرحله دوم به ضعفها به این معنی که دانشگاه تاکنون چه ضعفها داشته که به نقطه قوت تبدیل نشده درمرحله سوم به فرصتهای پیش روی دانشگاه پرداخته شده ودرمرحله اخیراین بخش موارد تهدید یا تهدیدهای که دانشگاه به آن روبرواست پرداخته شده است.

  ۱- قوتها

۱-۱-داشتن اراده قوی و باور مندی به آینده

۲-۱-تشویق محصلان ممتاز

۳-۱-اخذکمترین فیس تحصیلی به ترتیبی که اقشارمختلف بتوانندبه تحصیل ادامه بدهند

۴-۱-فرصت تحصیل برقشرمستضعف جامعه

۵-۱-داشتن شرایط ویژه برای طبقه اناث

۶-۱-استفاده از تکنالوژی معاصر در میتودهای تدریس

۷-۱-موجودیت همکاری صمیمانه بین اعضای کادر علمی

۸-۱-جذب کادر های جوان و متعهد .

۹-۱-جای داشتن تمام اقشار مردم در استقلال به عنوان خانه مشترک همه افغانها

۱۰-۱-اعتماد عامه مردم

۱۱-۱-عملکرددانشگاه مطابق باقوانین ومقررات وزارت تحصیلات عالی

۲- ضعفها

۱-۲-نداشتن محل دایمی استاندارد برای دانشگاه

۲-۲-نداشتن سیستم منظم ترانسپورت

۳-۲-کمبود سامان ووسایل لابراتواری

۴-۲-کمبود تکنیشن مسلکی

۵-۲-کمبود استادان تخصصی

۶-۲-اخذفیس محصلین به صورت اقساط

۷-۲-کمبودمنابع علمی وعدم غنامندی کتابخانه ای ومنابع معتبرعلمی

۸-۲-نبودتشکیلات سازمانی مدرن

۹-۲-کمبودتعداد دانشکده ها دردانشگاه

۱۰-۲-نداشتن امکانات ورزشی

۱۱-۲-اضافه مصرف مالی با راه اندازی پروژه های انکشافی دانشگاه

۱۲-۲-نداشتن ساحه سبز ٬ تفریح گاه وپارک

۳- فرصتها

۱-۳-همکاری پوهنتون کابل و وزارت محترم تحصیلات عالی با دانشگاه استقلال

۲-۳-همکاری و حمایت مردم

۳-۳-ایجاد روابط علمی با پوهنتون های خارجی

۴-۳-موجودیت امنیت نسبی در منطقه

۵-۳-علاقمندی جوانان به تحصیل

۶-۳-ایجاد زمینه مساعد، برای تحصیلات ماستری و بورسیه ها در خارج

۷-۳-شرایط خوب استفاده از امکانات محلی و محیطی در امر اموزش

۸-۳-ایجاددانشکده های جدید مطابق به مقررات وزارت

۴- تهدیدهــا

۱-۴-احتمال مداخله در امور علمی و اکادمیک از جانب افراد غیر مسوول

۲-۴-فرار استادان به نسبت عدم دریافت رتب علمی وعدم ثبات شغلی

۳-۴-تحلیل وبررسی وضعیت سیاسی کشوروکم بودن امیدواری هابه آینده روشن

۴-۴-خراب بودن اقتصاد عامه مردم وعدم پرداخت فیس بموقع از جانب محصلان

۵-۴-عدم صرفه جوی در امور مالی و نداشتن ثبات مالی با درنظرداشت پروژه های انکشافی

۶-۴-عدم توزیع دیپلوم هابه محصلین دانشگاه های خصوصی ازطرف وزارت

۷-۴-باورنسبی مردم عامه نسبت به دانشگاه های دولتی وعدم اطمینان به دانشگاه های خصوصی

بخش سوم : تحلیل اوضاع دانشگاه

      دراین بخش بیشتربه تحلیل اوضاع دانشگاه پرداخته شده ازجمله فکتورهای سیاسی ٬ فکتورهای اقتصادی ٬ ونقش فکتورهای اجتماعی را مورد بحث وبررسی قراردادیم.

۱-فکتور های سیاسی

۱-۱-عدم ثبات امنیتی

۲-۱-عدم موجودیت یک استراتیژی مشخص سیاسی در کشور

۳-۱-نبود پالیسی واضح دولت در قبال تحصیلات عالی خصوصی

۴-۱-عدم کنترل ونظارت جدی ازفعالیتها وکارکردهای دانشگاه های خصوصی

  ۲- فکتور اقتصادی

۱-۲-بحران اقتصادی

۲-۲-پرداخت مالیه بدون موجودیت بیمه

۳-۲-بالابودن نرخ مالیات

۴-۲-کاهش ارزش پولی به تناسب اسعار خارجی

۵-۲-بی ثباتی اقتصادی

۶-۲-عدم تناسب واردات و صادرات

۷-۲-روند اقتصادی نا متناسب در پرداخت معاش…………………

۸-۲-تاثیر منفی تورم پولی

۹-۲-اخذفیس کم تحصیلی نسبت به سایردانشگاه ها

۱۰-۲-افزایش مالیات انتفاعی از۲ فیصد به ۶ فیصد

۱۱-۲-…………………………………………………………………………….

۳- نقش فکتور های اجتماعی

۱-۳-در پذیرش محصلان

۲-۳-رسم و رواج های مروج در جامعه

۳-۳-دیدگاه نسبی جامعه نسبت به دانشگاه های خصوصی

۴-۳-دیدگاه سنتی و مذهبی

۵-۳-نیاز های متفاوت و بر داشت های متفاوت

۶-۳-توقعات بیش ازحد مردم ازدانشگاه های به علت پرداخت فیس

فصل سوم

کلیات

        فصل سوم را درغالب چند بخش مورد ارزیابی قرارداده ازجمله بخش اول روی تطبیق اهداف استراتیژیک دانشگاه کارشده که این بخش حجیم ترین بخش ازلحاظ علمی وکاربردی بوده که موارد متعددی ازاین بخش را مورد بحث وبررسی قرارداده ایم.

بخش اول : تطبیق اهداف استراتیژیک دانشگاه استقلال

     دراولین بخش ازفصل سوم میپردازیم به موضوعات مختلفی ازجمله حوزه تدوین اهداف استراتیژیک ٬ اهداف استراتیژیک ٬ ارزشهای محوری استراتیژیک وتطبیق اهداف ومقاصد استراتیژیک که هریک مواردمتعددی تشریحی را درغالب خود داشت که بیان خواهیم نمود.

۱- حوزه های تدوین اهداف استراتیژیک

۱-۱-آموزش وپرورش

۲-۱-تحقیق وتخصص

۳-۱-فناوری

۴-۱-نیروی انسانی

۵-۱-امور دانشجویی

۶-۱-مدیریت

۷-۱-زیر ساختارها

۸-۱-همکاریهای علمی

۹-۱-توامیت ها

۱۰-۱-منابع مالی

۱۱-۱-امور فرهنگی

۲- اهداف استراتیژیک

      ایجاد محیط تحصیلی خلاق و پویا، تربیه کادر های متبحر و متخصص، محققین و کادر های متعهد و صادق، حفظ و توسعه جایگاه دانشگاه استقلال در میان سایر دانشگاه ها، افزایش تولیدات علمی، تقویت و توسعه رشته های مختلف در مطابقت با نیازمندی های زمان، فناوری، بالندگی و خلاقیت، توسعه و ارتقا کیفیت بهتر دانشجویی، بهبود مستمر مدیریت اجرایی و علمی دانشگاهی، فراهم آوردن امکانات وتجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری روز، ارتقا همکاری با مراکز علمی، ایجاد روابط علمی و اکادمیک با موسسات تحصیلی معتبر در سطح ملی، منطقه یی و بین المللی، فراهم آوردن منابع مالی پایدار، تحقق فرهنگ و معارف اسلامی و ملی، تقویت ارزشهای انظباطی ، پخش ونشر روحیه ایثار و امید به آینده بهتر.

۳-  ارزشهای محوری استراتیژیک

۱-۳-پاسخگویی به نیاز های علمی جامعه

۲-۳-مرجعیت و مقبولیت علمی در تراز جهانی

۳-۳-تلاش مستمر در دانش آفرینی و دانش گستری

۴-۳-ترویج فرهنگ والای اسلامی وملی

۵-۳-کیفیت در ارایه خدمات آموزشی، تحقیقی، فناوری و مشاوره ای

۶-۳-حفظ کرامت و منزلت نیروی انسانی

۷-۳-اصل عدالت محوری و ارتقاء علمی

۸-۳-توسعه همکاری های تحصیلی بین المللی

۹-۳-استقلال در نظر پردازی علمی

۱۰-۳-ارتباط هدفمند و مستمر با محصلان

۱۱-۳-نهادینه ساختن روحیه خلاقیت و نو آوری علمی

۱۲-۳-جلب حمایت مردم در تطبیق اهداف و برنامه ها

۱۳-۳-بر خورداری از شهرت نیک در بین جامعه

تطبیق اهداف ومقاصداستراتیژیک

  ۱- اهداف مقدم

۱-۱-تقویت و حمایت نظام اکادمیک

۲-۱-جذب کادر علمی واجد شرایط

۳-۱-اخذ جواز مجله علمی مطابق طرزالعمل نشراتی

۴-۱-ایجاد مرکز پالیسی ومشوره دهی

۵-۱-ایجاد یک دیتابیس واحد ( در سال         سیستم دانشگاهی خریداری وتا ختم سال جاری اماده استفاده می شود)

۶-۱-اعمار ساختمان دایمی برای دانشگاه استقلال

۷-۱-اخذجوازدانشکده های دیگر

۸-۱-بدست آوردن نام دانشگاه به جای موسسه

۹-۱-ایجاد برنامه ماستری در دانشگاه استقلال

۱۰-۱-انکشاف کریکولم ها

۱۱-۱-حمایت از برنامه های تحقیقی

۱۲-۱-ایجاد شورای عملی وهیئت امنای موسسه

۱۳-۱-مرکز نشرات ستندرد و مجهز با تجهیزات نشراتی

۱۴-۱-غنامندی هرچه بیشترکتابخانه ای دانشگاه

۱۵-۱-برقراری روابط علمی با دانشگاه های معتبر خارجی ( در سال         ودرقدم اول حداقل بایک دانشگاه خارجی

۲- ساختار انکشافی دانشگاه استقلال

      ایجاد رشته های جدید تحصیلی چون علوم اجتماعی ٬ مدیریت وتوسعه وزراعت ( در سال ۱۳۹۵ طرح ایجاد به وزارت محترم تحصیلات عالی اماده ارسال است برای بهار ۱۳۹۶)

گسترس فعالیتهای آموزشی استقلال در داخل وخارج از کشور

۳- زیربنا ها

۱-۳-اعمار ساختمان دایمی دانشگاه استقلال

۲-۳-زمینه سازی بلاک های رهایشی برای استادان

۳-۳-استدیوم ورزشی

۴-۳-اعمارخوابگاه برای محصلین

۴- تجهیزکتاخانه دیجیتالی وفیزیکی

      با درک حقیقت که ما در عصر فناوری نوین زیست میکنیم تقویت کتابخانه با کتاب های علمی مطابق ضرورت در رشته های علوم طبیعی ، انجینری ، اجتماعی ، ادبی ، لسان وژورنال های علمی ، کتابخانه دیجیتلی با امکانات فناوری دیجتلی تجهیز خواهد شد.

۵- زیربنا ی تکنالوژی معلوماتی (ICT)

     بادرک اهمیت این بخش، تجهیز مرکز تکنالوژی معلوماتی ونصب سیستم کنترول نظام اداری وآموزشی واحد ونصب کنترول امنیتی و تهیه وتکثیر دست اورد های جدید حوزه تکنالوژی به محصلان عزیز.

۶- انکشاف یک دیتابیس واحد

     موجودیت یک سیستم واحد دیتابیس در دانشگاه/ پوهنتون و انکشاف آن در ابعاد مختلف که در بر گیرندۀ تمام نظام تحت پوشش دانشگاه باشد . و عیار ساختن آن در هر مقطع زمان به شرایط و پیشرفتهای تکنالوژی. ( درسال ۱۳۹۵ تهیه شد)

۷-  داشتن سیستم ویدیو کنفرانس

     داشتن سیستم   ویدیو کنفرانس با دانشگاه های داخلی و خارجی بمنظور ارائه کنفرانس های علمی ، شریک ساختن نتایج تحقیقات علمی ، لکچر های اختصاصی به سطح ملی و بین المللی.

۸- ایجاد مرکز پالیسی ومشوره دهی

     ایجاد مرکز پالیسی در امور روابط فرهنگی داخلی، خارجی ، اقتصادی ،مدیریتی ونشراتی در پلانیزه نمودن فعالیت ها بر مبنای پالیسی دانشگاه در قبال اهداف بر نامه وی.

۹- تغییرات در نظام اداری و مدیریتی دانشگاه

     توسعه تشکیلات در امور اداری به اساس نیازمندی وزمان کاری ، وارد ساختن تجربه های جدید در نظام مدیریتی بر مقتضی زمان و جا بجای افراد به اساس شایستگی در کار و فعالیت های مدیریتی به اساس ارزیابی ها.

۱۰ -موجودیت مرکز تحقیقات علمی

     فراهم ساختن زمینه علمی وتحصیلی مناسب برای انجام تحقیقات علمی انعکاس و شریک ساختن نتایج آن به منظور استفاده عملی در جامعه و غنامندی علمی مجله (              ) در جهت بلند بردن ارزش و اعتبار علمی آن در بین اهل دانش و جامعه می باشد.

۱۱- مساعد نمودن برنامه های ارتقای ظرفیت

     ارتقاء ظرفیت استادان و محصلان با دایر نمودن ورکشاپ ها ، سمپوزیم ها ، کنفرانسهای علمی ،تدویر محافل علمی ، تجلیل روز محصل با ارائه مقالات علمی ،بر گذاری هفته مخصوص کنفرانس های علمی استادان ، فراهم ساختن شرایط برای نشر مقالات علمی وارزیابی از فعالیتهای علمی در نظام اکادمیک صورت می گیرد.

۱۲- ایجاد لابراتوار های جدید

     ازجمله لابراتوار تست خاک برای فاکولته انجنیری، سیستم کار عملی در دانشکده کمپیوتر ساینس و لابراتوار برای دانشکده حقوق.

۱۳- کنفرانس های منطقه یی و بین المللی

     فراهم ساختن شرایط برای اعضای کادر علمی غرض اشتراک در کنفرانس های علمی و بین المللی ، میزبانی از استادان برای تدویر کفرانسهای علمی در منطقه وسهیم ساختن استادان در کفرانس های ملی و بین المللی.وفرستادن محصلان برای دوره ستاژ عملی به خارج کشور

۱۴- انکشاف کریکولم و سیستم کریدت

     تطبیق سیستم باز و اصیل کریدت و فراهم ساختن شرایط عملی برای تطبیق آن . ( تطبیق سیستم کریدت باز تا ختم سال ۱۳۹۵ روی دست است)

انکشاف کریکولم و باز نگری کرکولوم و مفردات درسی مطابق نیازمندی و تقاضای زمان با وارد ساختن تغییرات برای معیاری شدن در برابری با شرایط معاصر.

۱۵- معرفی پالیسی کورس های واحد و سلیبوس برای تمام رشته ها

     اگاه ساختن محصلان توآم با آغاز کورس از محتوای کورس ، زمان بندی درسهای مشورتی ، رهنمائی های اکادمیک ، میتود تدریس ، ارزیابی ها و سایر فعالیت های اموزشی در چوکات نظام اموزشی

۱۶- مواد درسی، ممد درسی و در عمل پیاده نمودن شیوه های نوین تدریس

     تهیه مواد درسی مطابق مفردات درسی ، باز نگری مواد درسی درهر سمستر ،چاپ و نشر کتاب های درسی ، ویرایش مواد درسی قبل از چاپ و نشر آن ،نشر جراید و مجلات علمی و نشر مواد درسی و ممد درسی.

۱۷- حمایت محصلان متعهد و با استعداد

     تعیین استادان راهنما ، تشویق محصلان لایق ، خلق انگیزه و تحرک برای پیشرفت محصلان ، بارز ساختن توانمندی های ویژه محصلان و حمایت از کار کرد های سالم و پیشرونده محصلان در همه عرصه های آموزشی و پرورشی. ایجادکمیته تضمین کیفیت وبهبود امکانات آن

۱۸- بهبود امکانات کمیته تضمین کیفیت

     تشدید فعالیت کمیته تضمین کیفیت در دانشگاه/ پوهنتون و دانشکده ها ، پیگیری از نتایج ارزیابی خودی ، ارزیابی از کیفیت تدریس موثر ،ایجاد فضای رقابتی بین دانشکده ها در ارزیابی خودی ومستمر نظارت از تطبیق ۱۲ معیار در همه عرصه های دانشگاه

۱۹- گسترش روابط علمی و اکادمیک با دانشگاه های خارجی

     برقرای توامیت اکادمیک با پوهنتون های معتبرخارجی در رابطه به معرفی استادان غرض تکمیل تخصصی و محصلان جهت تحصیلات عالی ، شریک ساختن مواد درسی ، تجارب مسلکی و میتود های تدریس معاصر وبازدید های اکادمیک بمنظور تبادل تجارب و شریک ساختن فن های اموزشی و امکانات و سهولت ها.

 

۲۰- کتلاک های آموزشی برای تمام رشته های تحصیلی

    مدون نمودن تمام فعالیت های دانشگاه به شمول پروفایل ، تشکیلات اکادمیک و اداری ، سهولت ها ، بر نامه های کاری ، سیستم اموزشی ، اهداف و مرام ، سیستم مدیریت و سایر فعالیت های دانشگاه/ پوهنتون ونصب بوردهای اعلانات .

۲۱- ایجاد برنامه ماستری در دانشگاه/ پوهنتون استقلال

    در رشته های حقوق و علوم سیاسی ، اقتصاد ، انجینری با استفاده از توامیت ها و امکانات و سهولت های موجود دانشگاه و تقویت و انکشاف آن طور مرحله ای مطابق نیازمندی.

۲۲- ایجاد شورا ها

    تنظیم وتدویر جلسات هیئت رهبری در جهت تصمیم گیری در سطح دانشگاه/ پوهنتون ، تشکیل شورای علمی وطرح برنامه عملی شورای علمی مطابق قانون تحصیلات عالی در دانشگاه/ پوهنتون و طی مراحل تمام فعالیت های اکادمیک از طریق شورای علمی ،نظارت از تطبیق فیصله ها وسایر فعالیت های علمی و اکادمیک

۲۳- ایجاد مرکز اموزش لسان

    ایجاد مرکز لسان بویژه لسان انگلیسی جهت تقویه لسان بمنظور استفاده از منابع خارجی در امور درسی و اموزشی ، دارالترجمه جهت ترجمه آثار معتبر علمی، ترجمه کتاب های درسی ، مقالات علمی   وغیره.

۲۴- افزایش تولیدات علمی موسسه

     دانشجواز آموزش ،دانشگاه باید تولید علم نماید و بتواند معلوماتی را که بدست می آورد به آن   اعتبار و اعتماد حاصل نموده به دانش تبدیل نماید .نشر مقالات علمی در فصل نامه علمی

۲۵- تلاش برای جذب منابع مالی

     تقویت دو نوع منابع مالی در سطح دانشگاه مطرح است

منابع ثابت (فیس که محصلان در هرسمستر دانشجویان می پردازند .) و منابع غیر ثابت که از فعالیت های علمی مانند تحقیقات ، اخذ پروژه های تحقیقی وخدماتی ، تدویر ورکشاپها ، کورسها ، نشرات و غیره است .

این منابع تقویت و حمایت کننده دانشگاه/ پوهنتون اند.

۲۶- افزایش امکانات دانشگاه

     برای جذب محصلان و حفظ اعضای هیات علمی، تقویت لابراتوار ها ، مواد اموزشی ، نشرات ، وسایل اموزشی ،صنوف درسی معیاری ،فراهم ساختن سهولت های بهتر برای محصلان لیلیه ،کتابخانه و انترنت .

۲۷- توسعه فضای فزیکی دانشگاه

     فضای سبز ، تفریح گاه ، پارکینگ وسایط ،کانتن ، سالون مطالعه و میدان ورزشی .وسالون اجتماعات

۲۸- امور مالی و حسابی

     تعیین وجوه مالی ثابت عادی و انکشافی در بخش های اکادمیک ، استفاده منظم از بودجه ثابت ، مصرف مطابق به عواید شامل برنامه مالی ، توزیع حقوق کارمندان طبق پروتوکول .

۲۹- تقویت نظام علمی و اکادمیک و ساختن مرکزقوی تحصیلی وقانونمند

     تعیین کمیته های نظم و دسپلین ، کمیته نشرات علمی ، کمیته علمی و فرهنگی ، کمیته کریکولوم و مفردات درسی ،کمیته بهبود تدریس ٬کمیته تضمین کیفیت و اعتبار دهی ، کمیته تشکیلاتی و پلان گذاری .حمایت از نشرات مجله و اعتبار اکادمیک آن ،اجرای ترفیعات علمی استادان طبق قانون تحصیلات عالی

۳۰- ارزیابی و ارزشیابی اکادمیک

     ارزیابی خودی مؤسساتی ، ارزیابی تدریس مؤثر ، ارزیابی از تطبیق پلان و برنامه ها ،ارزیابی بیرونی ، ارزیابی برنامه ها و ارزیابی مدیریتی، تشویق و ترغیب به استناد اسناد ارزیابی.

۳۱- بورسیه ها

      به منظور ارتقای ظرفیت کادر عملی، دانشگاه/ پوهنتون استقلال هر سال تلاش خواهد کرد تا از ۴ الی ۱۰ تن دانشجوی فارغ شده واجد شرایط خویش را به منظور ادامه تحصیلات دوره ماستری به خارج از کشور بورسیه نماید

۳۲- ارزیابی بیرونی دانشگاه

     چه تعداد فارغان که در دفاتر ، موسسات خصوصی و سایر مراکز تولیدی جذب گردیده ، ضرورت در رشتهای که فارغ گردیده اند متناسب   است ، نقش فارغان در اعمار جامعه برنامه های دانشگاه استقلال با تکمیل برنامه های مندرجۀ این پلان استراتیژیک تکمیل نمی شود. بعد از تکمیل این پلان ها موسسه با فکر بهینه سازی تحصیلات عالی در کشور دست به یک سلسله برنامه ریزی های والاتر میزند که در طی یک پلان استراتیژیک جدا گانه بعد از اتمام این برنامه ها ارایه خواهد شد.

     پلان کنونی زمانی تحقق پیدا میکند که تلاش های جدی از طرف هیات رهبری و اعضای علمی دانشگاه استقلال صورت گیرد. بعد از تکثیر این برنامه استراتیژیک دانشکده ها مکلف اند تا پلان استراتیژیک خویش را در مطابقت به اهداف تذکر یافته در این پلان ترتیب نمایند تا باشد این پلان استراتیژیک را بصورت خاصتر آن جنبه عملی بدهد.

     هیات رهبری موسسه میتواند فعالیت های خاصی را برای افراد و گروه های کاری موسسه وظیفه بسپارد تا باشد مراحل مشخص تر این پلان استراتیژیک جامۀ عمل بپوشد. بر علاوۀ این موارد تلاش نیز صورت میگیرد تا متخصصین داخلی و خارجی نیز برای تقویه و عملی نمودن این پلان استراتیژیک استخدام شوند.

نتیجه

      دراین ستراتیژیک پلان دیدگاه و اهداف مؤسسه به گونه ای ترتیب وتنظیم شده است که بتواند زمینه های تحقیق ٬ تحصیل وتولیدعلم را به گونه عالی از وضعیت نا مساعد فعلی کشیده وتبدیل به سیستم علمی وتحصیلی مطابق به نورم های وزارت تحصیلات ونورم های بین المللی نماید، تا دانش اموخته گان این کانون علمی مجهز به دانش معاصربوده و بتوانند با فکر خلاق و اندیشمندانه مطابق نیاز زمان در انکشاف و رفاه علمی افغانستان ادای مسؤلیت نموده وازآدرس علم بتوانند افغانستان را به قله های بلند ترقی وتوسعه برسانند.

     درپایان امیدوارهستیم تا گامهای متین واستواری رادرجهت تطبیق این استراتیژیک پلان برداشته وچرخه علم ودانش این دانشگاه ذریعه پلان طرح شده به سرمنزل مقصود برسانیم انشاء الله.

کمیسیون طرح ستراتیژیک پلان دانشگاه ملاحظه شد

       ضمن توفیقات مزید برای کمیسیون محترم طرح استراتیژی پلان٬  از بارگاه ایزد منان آرزومندم که پلان تهیه شده هذا به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ارسال شده ونیز به تمام دانشکده ها وشعبات مربوط دانشگاه استقلال ارسال ٬ تا با روشنی این پلان استراتژیک، برنامه های استراتژیک خویش را تهیه ٬ تنظیم واجراء نمایند

وهمچنان در خبرنامه رسمی و سایت دانشگاه استقلال به نشر رسیده تا محصلان ارجمند و مردم عزیر مان نیز اگاهی یابند   در پناه حق باشید

با احترام

الحاج محمد عارف طیب

مؤسس و صاحب امتیاز دانشگاه استقلال

اسد سال ۱۳۹۵

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی