0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
پنجمین دور کانکور موسسۀ تحصیلات عالی استقلال برگزار شد

پنجمین دور کانکور موسسۀ تحصیلات عالی استقلال برگزار شد


هیآت رهبری موسسۀ تحصیلات عالی استقلال کامیابی نزدیک به ۷۰۰ محصل جدیدالشمول را درامحتان کانکور این موسسه تبریک گفته وموفقیت های مزیدشان را درطول دوره تحصیلی خواهان است.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی