0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

چهارمین دور جشن فراغت ۱۳۹۸


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال افتخار دارد که چهارمین دور جشن فراغت بیشتر از چهار صد تن محصلین را از دانشکده های مختلف 1010جشن میگیرد

 

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی