0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

کامپیوترساینس بعدازظهر سمستر دوم


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی کمپیوتر سیانس سمستر دوم ظهر ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴
  مضامین و نمرات
کریدت ادبیات دری۲ برنامه نویسی۲ اساسات کمپیوتر۲ شبکه۱ ریاضی۱ انگلیسی تخصصی۱ ریاضی۲ مجموع نمرات
۲ ۴ ۳ ۴ ۴ ۲ ۴
شماره تخلص نام پدر چانس
۱ نوری سیدگل ۹۱ ۶۶ ۷۳ ۸۴ ۷۰
۲ آریا محمد حسن ۳۰ ۵۵ ۶۲ ۶۴ ۵۸ ۵۵
۳ عمری عمر ببک ۸۵ ۸۱ ۷۶ ۷۷ ۷۶ ۱۰۰
۴ فاروقی عبدالوکیل ۱۰۰ ۵۵ ۶۷ ۷۳ ۱۷ ۶۸
۵ جمالی سید محمد ۹۸ ۷۰ ۵۵ ۷۲ ۶۴
۶ هروی عبدالصمد ۱۰۰ ۵۵ ۳۴ ۷۶ ۷۵ ۵۵
۷ سخی زاده غلام حیدر ۷۵ ۵۵ ۶۴ ۹۲ ۸۵ ۵۶
۸ دانش رحیم الله ۹۰ ۶۳ ۹۲ ۸۵ ۷۲ ۷۵
۹ احمدی خداداد ۸۳ ۵۵ ۵۷ ۶۸ ۶۰ ۱۰۰
۱۰ همراز نادر ۹۸ ۵۵ ۵۶ ۸۱ ۵۷ ۱۰۰
۱۱ رهرو میر علاوالدین ۹۵ ۵۵ ۶۵ ۹۳ ۸۲ ۹۵
۱۲ هاشمی میر عزیز الله ۹۴ ۵۵ ۵۵ ۵۸ ۶۷ ۶۵
۱۳ رحیمی محمد افضل ۶۰ ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۶۰ ۷۵
۱۴ فرحت شبه ۴۰ ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۶۰
۱۵ برهانی عبدالجلیل ۹۶ ۵۵ ۵۵ ۶۸ ۶۱ ۹۱
۱۶ کروخیل ملکوخان ۱۰۰ ۷۱ ۷۶ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۱۷ سادات سید شاه عبدالله ۶۰ ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۷۲ ۵۵
۱۸ حنیف حفیظ الله ۹۸ ۵۵ ۷۰ ۵۵ ۴۹ ۵۸
۱۹ سفری(صفری) سعدالدین ۸۴ ۵۵ ۵۶ ۵۵ ۶۵
۲۰ صاحب زاده محمد قاسم ۵۸ ۵۵ ۵۵ ۷۱ ۶۰ ۶۵
۲۱ نظر محمد ۵۸ ۵۵ ۷۶ ۸۰ ۶۹
۲۲ رکازی غلام یحی ۹۰ ۵۵ ۶۸ ۶۰ ۷۲ ۸۰
۲۳ پوپل زی محمد نعیم ۱۰۰ ۶۳ ۶۷ ۱۰۰ ۹۵ ۹۰
۲۴ زمانی سیف علی ۷۸ ۵۵ ۵۸ ۶۴ ۶۰ ۱۰۰
۲۵ صاحب زاده شاه محمود ۸۰ ۵۵ ۵۷ ۵۵ ۶۶ ۱۰۰
۲۶ رحیمی ۶۰ ۵۸ ۵۵ ۶۱ ۷۵
۲۷ نادری عبدالجبار ۸۹ ۵۵ ۶۹ ۶۷ ۵۷ ۵۸
۲۸ امینی محمد امین ۱۰۰ ۵۶ ۷۳ ۶۱ ۸۷ ۶۰
۲۹ سخی زاده محمد ابراهیم ۱۰۰ ۵۶ ۸۶ ۹۳ ۱۰۰ ۱۰۰
۳۰ حبیبی ثمر گل ۳۶ ۸۷
۳۱ حسام نصرالله ۷۹ ۵۵ ۵۷ ۵۸
۳۲ مرادی حسن ۹۴

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی