0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

کامپیوترساینس روزانه سمستر چهارم


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی کمپیوتر سیانس سمستر چهارم روزانه  ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴
  مضامین و نمرات
کریدت سیستم عامل احصائیه و احتمالات مطالعات اسلامی شبکه۲ ادبیات دری۲ اساسات دیتابیس
۴ ۴ ۲ ۴ ۲ ۴
شماره تخلص نام پدر چانس
۱ برات زاده شاه محمود ۹۳۷۰۴۰۳۰ ۶۴ ۹۳ ۶۵ ۶۷   ۶۸
           
۲ قاری زاده اختر محمد ۹۳۷۰۴۰۶۸ ۷۹ ۷۴ ۷۹ ۷۷ ۸۰ ۷۵
           
۳ ستانکزی عبدالبصیر ۹۳۷۰۴۰۳۲ ۸۳   ۷۳ ۹۰   ۹۲
           
۶ قاسمی موسی خان ۹۳۷۰۴۰۳۸ ۵۵   ۷۸ ۶۰ ۸۰ ۵۵
           
۷ بختیاری محمد جریر ۹۳۷۰۴۰۳۹ ۱۰۰ ۹۷ ۱۰۰ ۹۸ ۸۸ ۱۰۰
           
۹ مرادی حسن     ۸۲   ۸۰   ۹۴
           
۱۱ صدیقی محمد صدیق ۹۳۷۰۴۰۴۳ ۸۰   ۷۰ ۸۱ ۸۸ ۶۷
           
۱۲ حسین زاده محمد ابراهیم ۹۳۷۰۴۰۳۵ ۷۰ ۹۱   ۶۵   ۸۰
           
۱۴ آصفی محمد هاشم ۹۳۷۰۴۰۴۸ ۸۴ ۷۹ ۸۸ ۶۴ ۸۵ ۷۷
           
۱۵ یوسفی  محمد ظاهر ۹۳۷۰۴۰۹۹ ۵۵ ۹۶   ۶۸   ۹۴
           
۱۷ داعی رمضان ۹۳۷۰۴۰۷۷ ۷۳ ۹۸ ۱۰۰ ۹۴ ۹۰ ۹۸
           
۱۹ سلطانی محمد باقر ۹۳۷۰۴۰۷۹ ۵۶ ۷۳ ۷۷ ۸۱ ۸۰ ۸۲
           
۲۰ احمدی محمد انور ۹۳۷۰۴۰۹۷ ۸۰ ۹۶ ۹۳ ۹۵ ۸۳ ۹۸
           
۲۲ برات زاده محمد یعقوب ۹۳۷۰۴۰۵۹ ۵۵ ۷۱   ۶۵   ۶۷
           
۲۳ حیدری غلام دستگیر ۹۳۷۰۴۰۶۱ ۶۹ ۹۸ ۷۸ ۶۱ ۸۵ ۶۵
           
۲۵ حسینی حسین ۹۳۷۰۴۰۸۴ ۸۹ ۹۸   ۱۰۰   ۱۰۰
           
۲۷ پاییز محمد یونس ۹۳۷۰۴۰۶۴ ۸۲ ۹۸   ۱۰۰   ۱۰۰
           

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی