0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

کامپیوترساینس شبانه سمستر دوم


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی کمپیوتر سیانس سمستر دوم شبانه ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴
  مضامین و نمرات
کریدت شبکه۱ برنامه نویسی۲ اساسات کمپیوتر۲ ادبیات دری۱ ریاضی۲ انگلیسی تخصصی۱ مجموع کریدت مجموع نمرات
۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۲
شماره تخلص نام پدر چانس
۲ محمد زی محمد عتیق   ۸۴ ۵۵ ۸۰ ۹۰ ۶۷ ۶۰    
۳ صمدی گل ولی   ۶۶ ۵۵ ۸۶ ۹۰ ۱۰۰ ۶۰    
۴ غریب دوست خلیل الله   ۵۶ ۵۵ ۶۸ ۷۸ ۸ ۷۴    
۵ الکوزی غلام سخی   ۸۱ ۶۲ ۹۲ ۹۰ ۶۲ ۹۵    
۶ حسنی محمد نبی   ۷۲ ۵۵ ۸۶ ۷۰ ۷۵ ۶۰    
۷ صالح علی محمد   ۹۹ ۱۰۰ ۹۴ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۰    
۸ ربانی عبدالحسین   ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۶ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰    
۹ جوانشیر محمد مهدی   ۸۸ ۵۵ ۹۵ ۱۰۰ ۷۶ ۶۵    
۱۰ ظاهر محمد ظاهر   ۷۶ ۵۵ ۷۸ ۸۰   ۸۵    
۱۱ قریشی اکبر خان   ۷۳ ۵۵ ۶۷ ۹۵ ۵۵ ۶۰    

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی