0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

کامپیوترساینس شبانه سمستر چهارم


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی کمپیوتر سیانس سمستر چهارم شبانه  ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴
  مضامین و نمرات
کریدت سیستم عامل احصائیه و احتمالات مطالعات اسلامی شبکه۲ ادبیات دری۲ اساسات دیتابیس مجموع کریدت
۴ ۴ ۲ ۴ ۲ ۴
شماره تخلص نام پدر چانس
۱ نوابی نعمت الله ۹۳۷۰۴۰۳۱ ۸۰   ۹۵ ۹۷ ۱۰۰ ۷۳  
             
۲ نوری خاکراه ۹۳۷۰۴۰۰۴ ۵۵   ۷۵ ۵۷ ۸۰    
             
۳ حیدری محمد افضل ۹۳۷۰۴۰۸۸ ۶۴ ۷۳ ۷۶ ۶۵ ۷۵ ۵۵  
             
۶ رضایی محمد علی شاه ۹۳۷۰۴۰۰۶ ۹۱ ۸۵ ۷۰ ۶۸ ۹۵ ۵۹  
             
۷ بصیرت نوروز علی ۹۳۷۰۴۰۱۳ ۹۸  ۸۸ ۱۰۰ ۹۶ ۱۰۰ ۹۳  
             
۹ عزیزی غلام دستگیر ۹۳۷۰۴۰۱۵ ۷۱ ۷۴ ۱۰۰ ۷۷ ۹۵ ۷۰  
             
۱۱ نوری نورالله ۹۳۷۰۴۰۱۴ ۵۵ ۷۵ ۹۶ ۵۶ ۹۵ ۵۶  
             
۱۲ ساحل شیرباز ۹۳۷۰۴۰۱۵ ۷۹ ۹۶ ۱۰۰ ۹۱ ۱۰۰ ۸۸  
             
۱۴ بابکرخیل محمد عیسی ۹۳۷۰۴۰۱۶ ۹۳ ۹۴ ۸۰ ۹۸ ۷۰ ۸۳  
             
۱۵ حمیدی عبدالوود ۹۳۷۰۴۰۱۸ ۷۹ ۸۰ ۱۰۰ ۷۸ ۸۰ ۶۴  
             
۱۷ راشد عبدالمعروف ۹۳۷۰۴۰۷۸ ۵۵ ۸۵ ۹۰ ۷۴ ۷۳ ۲۸  
             
۱۹ متین عبدالرحیم ۹۳۷۰۴۰۱۹ ۶۰ ۸۲ ۹۰ ۶۵ ۸۵ ۶۱  
             
۲۰ بشردوست محمد اصغر ۹۳۷۰۴۰۲۱ ۵۵ ۸۲ ۱۰۰ ۷۱ ۸۰ ۵۵  
             
۲۲ نوری محمد صالح ۹۳۷۰۴۰۲۳ ۹۸ ۹۶ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۹۴  
             
۲۳ راستین محمود خان   ۸۵   ۱۰۰ ۹۶ ۹۶ ۹۰  
             
۲۵ نوری ابراهیم ۹۳۷۰۴۰ ۸۵ ۸۱ ۱۰۰ ۸۰ ۸۰ ۸۱  
             

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی