0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

کمپیوتر ساینس

دانشکده کمپیوتر ساینس 

دانشکده کمپیوتر ساینس  به هدف جذب محصلین علاقمند به رشته کمپیتر ساینس و رشد و توسعه اندیشه تکنالوژی  و قدرت تحلیل مسائل تخنیکی، دوسال بعد از تأسیس مؤسسه تحصیلات عالی استقلال ایجاد گردید. این دانشکده شامل دو دیپارتمنت می باشد و برای دریافت مدرک لیسانس، برای هر دیپارتمنت ۱۴۲ کریدت تعیین گردیده، کاریکولم این دیپارتمنت­ها با در نظرداشت نیازهای جامعه و معیارات وزارت تحصیلات عالی توسط گروه متخصص این دانشکده ترتیب شده است، که ۵۳% آن را مضامین تخصصی، ۲۶% آن را مضامین اساسی، ۱۲% آن را مضامین عمومی و پوهنتون شمول و ۹% آن را مونوگراف و کار عملی تشکیل می­دهد. دانشکده اکمپیوتر  ساینس  در حال حاضر استاد در سویه ماستر و لیسانس دارد.

دیدگاه (vision )

دانشکده کمپیوتر ساینس مؤسسه تحصیلات عالی استقلال در نظر دارد تا یکی از نهاد های علمی برتر در سطح ملی و منظقوی در تدریس،تحقیق و تربیه اشخاص مسلکی در رشته کمپیوتر ساینس باشد.

ماموریت (Mission)

ماموریت اصلی دانشکده کمپیوتر ساینس تربیه اشخاص و افراد متخصص در بخش های مختلف کمپیوتر ساینس از قبیل تکنالوژی معلوماتی  و انجنیری نرم افزار بوده و توقع دارد آینده به مرکز قوی پژوهشی در بخش مبدل گردد.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی