0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی


نام پدر_انگلیسی عمومی
١.شاه محمود ٧٠
٢.نعمت الله ۶۶
٣.عبدالبصیر ٨۴
۴.موسی خان ٣٨
۵.محمد جریر ٨٩
۶.محمد صدیق ۶٣
٧.محمد ابراهیم ۵٧
٨.عبدالخلیل ۵٧
٩.محمد هاشم ۵۵
١٠.محمد افضل٩٢
١١.فیض محمد٧۴
١٢.محمد أنور ۶۴
١٣.محمد حسین ۴٩
١۴.محمد بأقر ٩۵
١۵.محمد عمار ٨٩
١۶.زلمی ۴٠
١٧.محمد یعقوب٧٣
١٨.غلام دستگیر ٣۶
١٩.علی مراد ۶۵
٢٠.محمد یونس ٩١
٢٢.محمد اسماعیل ٨٢
٢٣.محمد یعقوب۵۵
٢۴.محمد زمان٧۴

تاریخ انتشار٩٣/١٠/٨
تذکر:آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از نشر نتایج است.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی