0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی


شماره نام پدر حقوق مدنی۲

۱ عبدالرووف ۹۵
۲ گل محمد ۷۰
۳ محمد کبیر ۹۵
۴ محمد حنیف ۶۷
۵ سید مصطفی۶۱
۶ مسعود الله م
۷ محمد یاسین۱۰۰
۸ محمد جان ۵۵
۹ عبدالحمید ۲۸
۱۰ عبدالاحد ۱۰۰
۱۱ باقر ۸۰
۱۲ سیدغلام سخی ۵۷
۱۳ سید محبوب شاه ۵۷
۱۴ سید عرب ۵۹
۱۵ شیرین شاه ۶۵
۱۶ سیدمحسن
۱۷ عبدالاحد ۷۲
۱۸ بهمن علی ۵۵
۱۹ هدایت الله نقل
۲۰ غلام سنایی ۹۳
۲۱ عبدالرحمن ۵۸
۲۲ اسرائیل ۹۲
۲۳ محمد شریف ۳۷
۲۴ محمداسلم ۶۵
۲۵ محمد رفیق
۲۶ رقیب شاه ۴۷
۲۷ آغا محمد ۶۲
۲۸ محمد اسحق۵۵
۲۹ عبدالخلیل ۷۰
۳۰ عبدالبشیر
۳۱ غلام محمد ۵۰
۳۲ محمداشرف
۳۳ نجیب الله ۴۳
۳۴ محمد محسن م
۳۵ محمد زمان ۳۹
۳۶ محمدعارف ۳۶
۳۷ محمدآصف ۵۹
۳۸ محمدایوب ۵۵
۳۹ علی خان ۷۱
۴۰ محمدنعیم ۷۷
۴۱ غریب حسین۱۰۰
۴۲ محمد کاظم ۷۵
۴۳ غلام محمد ۷۳
۴۴ میرزا نظر ۹۰
۴۵ شاه ولی ۷۲
۴۶ نذرالله ۵۸
۴۷ عبدالغفار ۶۳
۴۸ عبدالصمد
۴۹ رازمحمد ۴۰
۵۰ عبدالجمیل م
۵۱ محمد نعیم ۱۰۰
۵۳ غلام علی ۳۳
تاریخ نشر:۹۳/۱۰/۸
تذکر: آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از اعلان نتایج است.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی