0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی


نام پدر انگلیسی عمومی
١.اختر محمد ۵۵
٢.محمد تقی ١٠٠
٣.محمد حسین ٩٠
۴.پیوند علی ١٠٠
۵.جمعه خان ۶۶
۶.محمد ظاهر ۶٨
٧.رمضان ٨٢
٨.عبدالمعروف ٧٢
٩.امان الله ٨٣
١٠.محمد علی ٨۶
١١.غلام رسول ٩۶
١٢.حسین ٩٢
١٣.محمد سالم ٧٨
تاریخ انتشار٩٣/١٠/٨
نوت!آخرین مهلت رسیدگی به اعتراضات سه روز بعد از نشر نتایج است.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی