0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

آرشيف نويسنده

سمستر دوم-روزانه-انجینیری

تذکر: آخرین مهلت ثبت اعتراضات تا سه روز بعد از اعلان نتایج می باشد.  شماره نام پدر  فزيك(٢)  كيميا(١). اوتوکد  ادبیات دری برنامه نویسی ریاضی۲   انگلیسی  1  محمد انور ٧٣ ٨٩  94  90  ۷۲  ۸۹  100 2  محمد يوسف  ٥٥ ٨٧  72  55 ۷۶  ۴۲  70 3  صفر علي  ٥٧  ٦٧  75   ۵۵ ۲۰  64 4  بوستان علي  ٥٥  ١٠٠  70  83  ۷۷ ۵۵  91 5  خدا رحم    ٥٧  70  44 ۵۵  ۳۰  62 6  رجب علي  ٨٢  ١٠٠  72  81 ۹۶  ۹۵ 90 7  شير آغا  ٥٥  ٨١  70  70 ۸۵  ۴۰  90 8  سيد عالم  ٥٥  ٩٥  81  58 ۶۶  ۸۳  88 9  سيد داود  ٦٤  ٧٠  76  41 ۶۶  ۴۰  87 10  سيد تقي  ٦٨  ١٠٠  83  76 ۶۹  ۶۱  99 11 هدايت الله    ٧٧         12  سيد طاهر شاه  ٦١  ٨١  85  56   ۴۲  92 13  غلام...

سمستر هشتم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی

سمستر هشتم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر هفتم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی

سمستر هفتم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر ششم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی

سمستر ششم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر پنجم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی

سمستر پنجم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر چهارم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی

سمستر چهارم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر سوم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی

سمستر سوم-بعدازظهر(الف)-حقوق و علوم سیاسی: تاریخ نشر 1394/5/31 موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي حقوق سمستر سوم ظهر الف ـ نیمسال اول 1394 شماره مضمون ها ونمرات اصول محاکمات مدنی1 حقوق مدنی3 مطالعات اسلامی انگلیسی...

سمستردوم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (دوم) نوبت (ظهر) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 کلیات علم اقتصاد ادبیات دری(2) حقوق تجارت(1) انگلیسی عمومی(2) حقوق جزای عمومی2 مطالعات اسلامی(2) مبانی علم سیاست حقوق...

سمستر اول-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی

سمستر اول-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر هشتم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی

سمستر هشتم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر هفتم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی

سمستر هفتم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر ششم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی

سمستر ششم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر پنجم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی

سمستر پنجم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی:تاریخ نشر1394/5/31 مؤسسه تحصیلات عالی استقلال پوهنحی حقوق سمستر پنجم نیمسال اول         (  ب )  1394 مضمون ها و نمرات حقوق بین الملل خصوصی(1) حقوق اداری(1) حقوق جزای بین الملل حقوق سازمان های...

سمستر چهارم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی

خقوق شبانه الف: پوهنحی حقوق سمستر چهارم نیمسال اول 1394 مضمون ها و نمرات حقوق بین الملل خصوصی(1) حقوق سازمان های بین المللی(2) حقوق اداری(1) مبانی علم سیاست حقوق مدنی(5) مطالعات اسلامی(4) حقوق تجارت(4) حقوق جزای اختصاصی(2) حقوق جزای بین الملل تعداد...

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی