0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

آرشيف نويسنده

سمستر دوم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

 شماره نام پدر انگلیسی عمومی  ریاضیات مجزا  مطالعات اسلامی اساسات كمپيوتر برنامه نويسي ساختار دیتا   1  اختر محمد 55  57  63  73 ٤٢ 63 2  محمد تقی 100 95  86 63 ٨٩ 81  3  محمد حسین 90  100 73  89 ٩٥ 84 4 پیوند علی 100 100  82  84 ٩٤ 92 5 جمعه خان 66  57 67  56 غير حاضر غير حاضر 6 محمد ظاهر 68 97  65 60 ٨٢ 59 7 رمضان 82  88 90  91 ١٠٠ 76 8 عبدالمعروف 72 61  81  65 ٨١ 9  امان الله 83  70  60 غير حاضر  10  محمد علی 86 91 90  89 ٩٣ 93 11  غلام رسول 96  93  100  100 ١٠٠ 94  12  حسین 92 100 100  73 ٩٦ 89 13  محمد سالم 78  67  61  85 ٦٩ تاریخ نشر 1393/10/9  1393/10/15 1393/10/15  1393/10/20  ١٣٩٣/١٠/٢٧ ...

سمستر سوم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر سوم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر چهارم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر چهارم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر پنجم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر پنجم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر ششم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر ششم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر هفتم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر هفتم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر هشتم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر هشتم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر اول-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر اول-شبانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر دوم-شبانه-کامپیوتر ساینس

تذکر: آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از اعلان نتایج می باشد.  شماره نام پدر  اساسات كمپيوتر  ساختار دیتا ثقافت إسلامي برنامه نويسي انگلیسی عمومی1 ریاضیات مجزا ١  محمد علي شاه  ٧٠  62 ٤٤ ٦٩ 65 55 ٢  عبدالعلي  ٦٤ 91 ٦٨ ٨٥ 66 63 ٣  نوروز علي  ٧٦  80 ٩٠ ٨٥ 80 73 ٤  غلام دستگير  ٦٠ 79 ٧٣ ٧٢ 64 64 ٥  شير باز  ٩٥  92 ٩٨ ٨٨ 91 82 ٦  محمد عيسي  ٦٦ 84 ٦٧ ٩١ 86 55 ٧  عبدالودود  ٦١  68 ٥٥ ٦٩ 68 35 ٨  علي داد  ٦٥  55 ٦١ ٥٥ 56 31 ٩  محمد صالح  ٩٢  98 ٩٦ ٩٥ 94 70  ١٠  محمد اكبر  ٥٧  72 ١٨ ٦١ 70 55 ١١  مير محمد...

سمستر سوم-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر سوم-شبانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر چهارم-شبانه-کامپیوتر ساینس

شماره      نام پدر       ثقافت سیستم های عامل دیتابیس شبكه ٢ انگليسي تخصصي احصائیه و احتمالات ١  ميرويس  ٤٥  ٦٠  ٥٥ ٥٨ ٧٠ غ ٢ زلمي  ٤٠  ٦٥  ٥٧ ٥٨ ٧٢ غ ٣  حاجي محمد عارف  ٨٠  ٨٧  ٦٢ ٨٣ ٩٠ ۸۸ ٤  عبدالواسع  ٦٥  ٨٤  ٨١ ٨٥ ٩٢ ۹۵ ٥  علي مدد  ٧٥  ٧٤  ٥٧ ٦٤ ٨٢ ۸۳ ٦  مير افغان  ٦١  ٦٧  ٥٥ ٤٠ ٦٩ ۱۹ ٧  حيدر  ٧٠  ٧٥  ٦٩ ٦٠ ٨٨ غ ٨  عبدالله  ٥٠  ٦٣  ٧١ ٦٨ ٧٠ غ ٩  احمد  ٥٠  ٦٠  ٥٨ ٦٦ ٧٠ غ ١٠  علي رضا  ٧٠  ٧٩  ٧٠ ٧٣ ٧٦ ۷۵ ١١  سلمان  ٥٠  ٦٣  ٥٥ ٥٦ ٦٩ ۳۱ ١٢  محمد رحيم  ٥٥  ٧٠  ٦٤ ٦٥ ٨٩ ۵۴ ١٣ حسين علي  ٥٥  ٧٠  ٥٧ ٥٦ ٧٠ ۱۵  ١٣٩٣/١٠/١٣  ١٣٩٣/١٠/١٣  ١٣٩٣/١٠/١٥  ١٣٩٣/١٠/٢١ ١٣٩٣/١٠/٢٧ 30/10/1393 سمستر چهارم-شبانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر پنجم-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر پنجم-شبانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر ششم-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر ششم-شبانه-کامپیوتر ساینس مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر ششم شبانه ـ نیمسال دوم 1394 مضامین و نمرات کریدت مطالعات اسلامی4 مدیریت I C T سیستم عامل شبکه نگارش علمی مدیریت دیتابیس شماره نام تخلص نام پدر چانس ۱ اسدالله سیرت محمد...

سمستر هفتم-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر هفتم-شبانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر هشتم-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر هشتم-شبانه-کامپیوتر ساینس...

گالری عکس

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی