0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

آرشيف نويسنده

سمستر دوم-روزانه-کامپیوتر ساینس

تذکر: آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از اعلان نتایج می باشد.  شماره نام پدر  انگلیسی عمومی 2  اساسات كمپيوتر مطالعاتاسلامي  رياضيات مجزأ  برنامه نويسي  ساختار دیتا   1  شاه محمود  70  ٥٧  ٥٩  ٦٣  76 2  نعمت الله 66  ٥٧  ٧٧  ٥٨  ٨٣ 64 3  عبدالبصیر  84  ٨٤  ٧٣  ٨٥  ٩٣ 81 4  موسی خان 55  ٥٧  ٣٥  ٦٥  ٥٦ 51 5  محمد جریر 89  ٦٣  ٨٥  ١٠٠  ٧٦ 81 6  محمد صدیق 63  ٥٥  ٥٥ ٦٢ ٥٦ 59 7  محمد ابراهیم 57  ٧٥ ٦٦ 62 8  عبدالخلیل 57  ٦١  ٥٧ 64 9  محمد هاشم 55  ٦٧  ٦٠  ٨٥  ٦٠ 55 10  محمد افضل 92  ٥٥  ٥٥  ٣٨ 21 11  فیض محمد 74  ٨٢  ٦٠  ٦٦  ٦٦ 88 12  محمد انور 64  ٥٥  ٧٠ ٧٠  ٦١ 61 13  محمد...

سمستر سوم-روزانه-کامپیوتر ساینس

سمستر سوم-روزانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر پنجم-روزانه-کامپیوتر ساینس

سمستر پنجم-روزانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر ششم-روزانه-کامپیوتر ساینس

سمستر ششم-روزانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر هفتم-روزانه-کامپیوتر ساینس

سمستر هفتم-روزانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر هشتم-روزانه-کامپیوتر ساینس

سمستر هشتم-روزانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر اول-بعدازظهر-انجینیری

سمستر اول-بعدازظهر-انجینیری...

سمستر دوم-بعدازظهر-انجینیری

نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي  سمستر دوم ظهر ـ نیمسال دوم 1394 شماره مشخصات اتوکد کیمیا۲ فزیک ریاضی انگلیسی تخصصی تاریخ مطالعات اسلامی کریدت ۳ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر چانس 1 احمد صمیم احمدی محمد ابراهیم اول ۵۵ ۶۳ ۲۵ غ ۶۰ ۵۵ ۹۶ 2 الیاس رحمن خان اول ۰ 3 امان الله رسولی غلام رسول اول ۵۶ ۷۶ ۷۲ ۸۰ ۸۲ ۷۸ ۱۰۰ 4 باقر غلام حضرت اول ۰ 5 حشمت الله صافی علی محمد اول ۸۵ ۹۰ ۶۷ ۹۳ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۵ 6 رستم سلطانی صدرحیم اول ۶۶ ۷۱ ۶۶ ۵۵ ۸۹ ۶۷ ۸۰ 7 سید میر احمد جوهری سید قلندرشاه اول ۰ 8 شیرزی محمدی خان محمد اول ۸۵ ۷۳ ۷۷ ۸۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۹ 9 صفت الله کامران عظیم الله اول ۷۱ ۹۸ ۹۶ ۷۶ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 10 ضیاالله ضیا محمد اسلم اول ۵۵ ۸۲ ۶۸ ۸۲ ۹۷ ۷۲ ۹۹ 11 عباس...

سمستر سوم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر سوم-بعدازظهر-انجینیری: تاریخ نشر 1394/5/31   نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر سوم ظهر ـ نیمسال  اول 1394 شماره   مشخصات ریاضی۳ سروی ۱ جیولوزی فزیک ۳ تحلیل سرکت مطالعات اسلامی تاریخ کریدت ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۲ ۲ نام پدر کد شناسایی چانس ۱ زلف علی 93702003 اول ۸۷ ۷۱ ۷۰ ۷۸ غ غ ۸۰ دوم ۲ گلا جان 93702013 اول ۶۴ ۳۸ ۶۰ غ ۸ غ غ دوم ۳ خادم 93702022 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۴ موسی 93702026 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۵ حسیب الله 93702032 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۶ غلام حضرت 93702186 اول ۷۴ غ غ غ ۱۴ ۸۲ غ دوم ۷ سید جلال آقا اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۸ نصیر احمد 93702040 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۹ رمضان 93702044 اول ۹۰ ۶۲ ۶۸ ۶۹ ۶۳ 92 ۵۵ دوم ۱۰ عبدالغفار اول ۷۳ ۵۵ ۷۰ ۶۰ غ غ غ دوم ۱۱ محمد...

سمستر چهارم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر چهارم-بعدازظهر-انجینیری...

سمستر پنجم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر پنجم-بعدازظهر-انجینیری...

سمستر ششم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر ششم-بعدازظهر-انجینیری...

سمستر هفتم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر هفتم-بعدازظهر-انجینیری...

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی