0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

آرشيف نويسنده

سمستر دوم-شبانه-انجینیری

شماره مشخصات اتوکد کیمیا۲ فزیک ریاضی انگلیسی تخصصی تاریخ مطالعات اسلامی کریدت ۳ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر چانس 2 بختیار جویا چمن علی اول ۵۵ 3 خواجه الیاس صدیقی خواجه نور گل اول ۰ سید نسیم هاشمی سید تاج الدین اول ۹۰ ۸۰ ۷۵ غ ۹۷ ۸۶ ۹۹ 6 شاه محمود حیدری عبدالصبور اول ۷۰ ۷۴ ۸۶ ۸۱ ۸۸ ۱۰۰ ۹۵ 7 شایسته گل احمدزی محمد گل اول ۷۱ ۷۳ ۶۲ ۵۶ ۹۵ ۸۱ ۹۱ 8 عبادالله ظهیر محمد هاشم اول ۹۳ ۹۴ ۶۷ ۸۲ ۹۵ ۹۲ ۹۴ 9 عبدالبشیر قاسمی محمد عمر اول ۹۲ ۹۳ ۶۶ غ ۱۰۰ ۹۱ ۹۸ 10 عبدالستار ساحل سردار اول ۰ 11 عبدالسمیع ملک زاده عبدالصبور اول ۵۵ ۶۰ ۵۵ غ ۸۲ غ ۹۸ 12 عبدالمجیب جیوش جیحون نورالرحمن اول ۷۳ ۶۵ ۷۹ ۵۹ ۸۳ ۹۷ ۱۰۰ 13 فواد احمد عطایی اول ۷۷ ۹۰ ۶۹ ۷۱ ۹۵ ۸۲ ۹۳ 14 قیس قریشی محمد صابر اول ۶۳ ۳۰ ۵۵ ۷۲ ۵۵ ۸۰ 15 محمد زبیر حمزه محمد نادر اول ۵۵ ۵۵ 16 محمد قیوم قریشی محمد اکبر اول ۷۱ ۸۴ 17 محمد موسی هاشمی محمد هاشم اول ۰ 18 محمد نعیم مسعودی غلام...... اول ۵۵ 19 مصطفی کمال امیر محمد اول ۷۲ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۴ ۹۸ ۹۸ 20 نبیل شهید زاده کامل اول ۶۳ ۶۵ ۵۵ ۶۰ ۷۰ ۶۸ ۹۳ 21 نور محمد فقیری ملا...

سمستر سوم-شبانه-انجینیری

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر سوم شبانه ـ نیمسال اول 1394 شماره ریاضی فزیک ۳ معادلات تفاضلی سروی تاریخ تحلیل سرکت جیولوزی مطالعات اسلامی کردیت ۴ ۴ ۴ ۴ ۲ ۴ ۳ ۲ نام پدر کد شناسایی چانس ۱ محمد رحیم اول غ غ غ غ غ غ دوم ۲ محب الله اول ۳۷ غ غ ۳۰ ۴۵ ۶۱ دوم ۳ امان الدین 93702009 اول غ غ غ غ غ غ دوم ۴ بیک محمد 93702016 اول غ غ غ غ غ غ دوم ۵ علم جان ۹۳۷۰۲۱۲۰ اول غ غ غ غ غ غ دوم ۶ علی خان 93702155 اول ۵۵ غ غ غ غ ۵۶ ۶۰ دوم ۷ خدای رحم 93702018 اول غ غ غ غ غ غ دوم ۸ امین الله 93702019 اول غ غ غ غ غ غ دوم ۹ حبیب...

سمستر چهارم-شبانه-انجینیری

تذکر:آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از اعلان نتایج مي باشد. شماره نام پدر                    انگلیسی تخصصی مقاومت مواد معادلات تفاضلی ثقافت.اسلامي كيميا سروي ٢ استاتيك فزیک 2 تحلیل سرکت تحلیل مدار محاسبات عددی 1  ملنگ  ١٠٠  ٦٠  ٥٧ ٨٠  ٦٤ ٥٨ 55 2  نور محمد(رسولي)  ٩١  ٨٨  ٦٧ ٩٥ 70 87 3  مياگل  ١٠٠  ٥٥  ٩٠ ٨٩ ٩٧  ٨٤ ٧٨ 30 4  بهلول  ٥٥  ٨٢  ٥٦ ٦٤ 73 5  محمد فاروق  ٦٠  ٧٨ ٧٥  ٦٠ ٨٠ 6  عطا محمد  ٩٥  ٦٧ ٨٥  ٦٨ ٧٧ 77 7  سيد مقيم  ٧٦ ٣٥ ٦٩  ٥٧ ٥٥ 55 8  محمد نعيم  ٦٢  ٤٠  ٢٦ ٦٨ ٥٥ 70 9  علي احمد  ٩٧  ٣٢   ٣٥ ٧٨ ۶۳ ۸۰ 10  عبدالبصير  ١٠٠  ٥٧    ٦١ ٧٨  ٥٥ ٦٢ 66 11  فضل...

سمستر پنجم-شبانه-انجینیری

سمستر پنجم-شبانه-انجینیری سیویل : تاریخ نشر 1394/6/1 مضامین ونمرات جیولوزی دینامیک هایدولوژی اقتصاد انجنیری مطالعات اسلامی تحلیل ساختمان تاریخ عمومی جهان ملنگ 92703291 چانس اول ۸۴ غ ۳۷ ۶۸ ۶۷ ۶۰ ۹۱ نورمحمد 93702170 اول ۱۰۰ ۸۱ غ ۸۷ ۹۴ غ ۸۶ میاگل 92703535 دوم               اول ۷۳ ۷۸ ۴۴ ۶۹ ۹۹ ۸۲ ۹۷ بهلول 93702167 دوم               اول ۸۳ ۶۲ ۵۶ ۶۵ ۹۵ ۶۰ ۸۵ محمد فاروق 92702003 دوم               اول ۸۶ ۷۳ ۳۱ ۸۷ ۹۵ ۶۵ ۸۰ عطا محمد 92702559 دوم               اول غ ۶۸ ۵۶ ۶۷ ۹۳ ۶۳ ۷۲ سیدمقیم 92702004 دوم               اول ۶۶ غ ۶۲ ۷۱ ۶۱ ۶۵ ۷۲ محمد نعیم 92702006 دوم               اول غ غ غ غ غ غ غ عبدالبصیر 92702536 دوم               اول ۷۶ ۵۵ ۴۰ ۸۰ ۹۰ ۷۲ ۸۴ فضل الدین 92702002 دوم               اول ۹۵ ۵۸ ۵۵ ۸۶ ۱۰۰ ۷۰ ۹۷ علی مراد 92702542 دوم               اول ۱۰۰ ۹۷ ۴۲ ۹۷ ۱۰۰ ۹۳ غ محمد ایوب 92702014 دوم               اول ۵۵ ۸۴ ۲۴ ۲۵ ۶۷ غ ۸۰ شیر محمد 92702537 دوم               اول ۶۷ غ ۴۹ ۵۶ ۹۱ ۵۸ ۸۴ برهان الدین 93702151 دوم               اول غ غ غ غ غ غ غ  رحمن الدین 92702558 دوم               اول ۹۴ ۷۵ ۵۶ ۸۸ ۷۳ ۸۲ ۷۴ غلام علی 92702021 دوم               اول غ غ ۲۷ غ غ غ غ عبدالکبیر 93702150 دوم               اول ۹۰ غ ۵۶ ۸۱ ۷۲ ۶۸ ۸۳ عزیزاحمد 92702546 دوم               اول ۶۸ ۵۵ ۲۶ ۵۷ ۵۹ ۶۰ ۷۷ محمد بومان 92702126 دوم               اول غ ۵۵ ۲۶ ۵۶ ۹۲ ۵۸ ۷۴ غلام محمد 92702025 دوم               اول ۶۲ ۶۰ غ غ ۹۶ ۶۷ ۷۰ محمدامین 92702531 دوم               اول ۰ غ ۲۴ غ غ ۳۵ ۷۴ سید فیض دوم               اول غ ۴۲ ۶۲ ۶۸ ۸۱ ۶۲ ۷۹ سید محمد 92702026 دوم               اول ۷۱ ۵۵ ۲۸ ۶۴ ۷۸ ۵۶ ۷۴ سیدحبیب الله 92702094 دوم               اول ۷۸ ۵۵ غ ۵۷ ۸۸ ۳۰ ۷۸ عبدالعزیز 92702029 دوم               اول ۶۸ ۹۵ غ ۸۶ ۷۸ ۷۰ ۷۸ عبدالرقیب 93702163 دوم               اول غ غ غ غ غ غ غ عبدالغنی 92702035 دوم               اول غ غ ۲۶ غ غ غ غ نور محمد 93702164 دوم               اول ۶۵ غ غ ۴۹ ۷۲ ۴۵ ۷۳ پاینده باقی 92702038 دوم               اول غ غ غ غ غ غ غ حاجی...

سمستر هفتم-روزانه-انجینیری

سمستر هفتم-روزانه-انجینیری...

سمستر ششم-روزانه-انجینیری

سمستر ششم-روزانه-انجینیری موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر(سمستر ششم) پوهنحي انجنیری روزانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره میخانیک سیالات میخانیک خاک ترانسپورتیشن کانکریت زلزله دیزاین ساختمانهای فولادی مشخصات کریدت 3 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ نام تخلص نام پدر کد شناسایی ۱ احمدشاه حبیبی محمد عمر 93702159 اول 8 ۷۰ ۳۰ دوم ۲ اخترخان روشنگر محمدجلیل 93702168 اول 69 44 29 دوم ۳ جمعه خان جویا عیدگل اول 56 83 ۸۰ ۶۲ ۹۷ 75 دوم ۴ سهراب بصیری طوطی خان 93702169 اول 56 80 40 ۳۷ غ دوم ۵ شکیبا بیژن پور غلام نبی 92702027 اول 62 ۸۸ ۸۵ ۵۵ ۸۶ ۸۰ دوم ۶ ظهورالدین محمدی زین العابدین 92702096 اول 18 ۷۴ ۷۵ غ ۳۷ ۲۹ دوم ۷ عبدالمتین سیغانی غلام محمد 92702077 اول 66 ۹۳ ۸۶ ۵۵ ۹۸ ۶۵ دوم ۸ عبدالولی احمدزی محمد رفیق 93702132 اول 100 ۱۰۰ ۹۴ ۹۸ ۹۸ 98 دوم ۹ فهیم نجرابی عبدالفتاح 93702148 اول 13 ۷۰ ۸۵ ۵۶ ۶۷ ۵۶ دوم ۱۴ محمد...

سمستر پنجم-روزانه-انجینیری

سمستر پنجم-روزانه-انجینیری: تاریخ نشر 1394/6/2 موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر(سمستر پنجم) پوهنحي انجنیری روزانه ـ نیمسال اول 1394 شماره    مضامین دینامیک اقتصاد انجنیری تاریخ مطالعات اسلامی تحلیل ساختمان هایدورولوزی جیولوزی کریدت ۳ ۴ ۲ ۲ ۴ ۳ نام پدر کد شناسایی چانس ۱ محمد عمر 93702159 اول ۴۰ ۷۰ ۵۵ ۸۷ ۶۰ 58 ۸۰ دوم ۲ محمدجلیل 93702168 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۳ عیدگل   اول غ ۷۴ ۶۰ ۸۵ غ ۷۱ ۷۰ دوم ۴ طوطی خان 93702169 اول غ ۸۰ غ غ غ دوم ۵ غلام نبی 92702027 اول ۴۰ ۶۹ ۷۵ ۸۵ غ 38 غ دوم ۶ زین العابدین 92702096 اول ۰ ۵۶ ۲۵ ۷۳ غ 63 ۷۰ دوم ۷ غلام محمد 92702077 اول ۵۵ ۵۶ ۶۰ ۸۵ ۶۰ 69 ۹۰ دوم ۸ محمد رفیق 93702132 اول ۹۵ ۸۶ ۶۵ ۱۰۰ غ ۸۸ غ دوم ۹ عبدالفتاح 93702148 اول ۴۵ ۶۱ ۳۰ ۷۹ ۶۵ ۵۸ ۵۸ دوم ۱۰ عبدالدیان 92702018 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۱۱ عبدالغفار 92702063 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۱۲ محمد...

سمستر چهارم-روزانه-انجینیری

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر سوم روزانه ـ نیمسال اول 1394 شماره مضامین و نمرات استاتیک انگلیسی تخصصی ۲ سروی معادلات تفاضلی کیمیای انجنیری ۲ مطالعات اسلامی کریدت ۴ ۲ ۳ ۴ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر کد شناسایی چانس 1 ابراهیم شعبانی محمد انور 93702001 اول ۷۰ ۱۰۰ 86 ۸۹ ۸۷ ۹۰ دوم ۲ احمد سیر یوسفی محمد یوسف 93702004 اول ۵۵ ۷۵ 81 ۵۶ ۸۷ ۹۵ دوم 6 اقبال آرین خدا رحم 93702010 اول ۸۳ 86 ۹۸ دوم 7 بستان تابش رحمت...

سمستر سوم-روزانه-انجینیری

سمستر سوم-روزانه-انجینیری: تاریخ نشر 1384/5/31 نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر سوم روزانه ـ نیمسال اول 1394 شماره مضامین و نمرات فزیک۳ سروی۱ معادلات تفاضلی تاریخ جهان مطالعات اسلامی ریاضی۳ جیولوزی کریدت نام پدر کد شناسایی چانس 1 محمد انور 93702001 اول ۱۰۰ ۹۱   ۱۰۰ ۹۶   ۹۰ دوم               ۲ محمد یوسف 93702004 اول ۳۷ ۸۳   ۸۵ ۸۴   ۷۵ دوم               3 صفر علی 93702005 اول نفل غ   غ غ   غ دوم               4 0 اول ۶۵ ۷۳   ۸۵ غ   94 دوم               ۵ بوستان علی 93702008 اول ۴۱ ۷۱   ۶۰ ۹۴   ۵۷ دوم               6 خدا رحم 93702010 اول غ غ   غ غ   غ دوم               7 رحمت الله ۹۳۷۰۲۰۱۵ اول غ غ   غ غ   غ دوم               ۸ رجب...

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی