0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

پذیرش دانشجو در سال ١٣٩۴


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال در مقطع لیسانس در رشته های ذیل محصل می پذیرد:
١. حقوق و علوم سیاسی  (١١٠٠٠ افغانی)
٢.اقتصاد  (١٢٠٠٠ افغانی)
٣. کمپیوتر ساینس (١۶٠٠٠ افغانی )
۴. انجینیری ( ١٨٠٠٠ هزار افغانی )
توجه ! پرداخت فیس به شکل ماهوار می باشد.
متقاضیان محترم می توانند جهت معلوم بیشتر به شماره های (٠٧٨۶٢٨٢٠٣٠)-(٠٧٩٨٩٠٩٠۴۶)به تماس شده و یا به آدرس: کارته ۴ مقابل حوزه سوم امنیتی پولیس مراجعه نمایند.
IMG_2328
استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی