0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

اطلاعیه امتحانات خزانی ۱۳۹۴


ضمن آرزوی موفقیت برای شما به اطلاع می رساند که درس های سمستر خزانی ١٣٩۴ به تاریخ ١٣٩۴/٩/١٩ به پایان می رسد و از تاریخ فوق الی شروع امتحانات درس ها رخصت است.
شروع امتحانات : ١٣٩۴/٩/٢۵
ختم امتحانات :١٣٩۴/١٠/٢۵
تقسیم اوقات امتحان به زودی در اختیار تان قرار خواهد گرفت .
تذکر ١ :
محصلین عزیز مکلف اند قبل شروع امتحانات کارت ورود به جلسه امتحانات را اخذ نمایند ، بدون کارت حق اشتراک در جلسه امتحان را ندارند.
تذکر ٢ :
محصلین عزیز برای سپری نمودن امتحان هر چه ارام تَر و منظم تَر لطفن موارد ضروری در امتحان ، که در ذیل ذکر شده را مراعات نمایند.

۱- داشتن کارت ورود به جلسه امتحان الزامی می باشد

۲- حد اقل ۱۵ دقیقه قبل ازشروع امتحان دردانشگاه حاضر باشید

۳- قبل از ورود به جلسه امتحان وسایل برقی تان را به بخش امانات تحویل دهید

۴- استفاده از تلفون همراه درجلسات امتحان مجاز نیست

۵ – نظم وانضباط امتحان را به صورت کامل مراعات نمایید

۶- تمام مشخصات خودرا به صورت کامل درپاسخ نامه نوشته وحاضری هر امتحان را امضا نمایید

۷- هرگونه گردهم امدن محصلین وایجاد سروصدا قبل ازامتحان وبعد از امتحان ممنوع میباشد

۸- ناظران امتحان مسوولیت اصلی برقراری نظم واداره جلسه امتحان را به عهده دارد. بنا آنان را همکاری نمایید

۹- تخلف کننده گان امتحان دران مضمون نمره صفر گرفته وبه کمیته انضباطی معرفی می شود

                                                     

                                                              به امیدامتحان خوب برای همه شما!

 

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی