0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
بورسیه رایگان استقلال

بورسیه رایگان استقلال


امروز به تاریخ هفدهم حوت سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی ؛ مؤسسه تحصیلات عالی استقلال با وزارت محترم تحصیلات عالی قرارداد ۵۰ بورسیه تحصیلی رایگان برای بازمانده های شهدا و معلولین، اعضای خانواده اردو، پولیس و امنیت ملی ؛ را به امضا رسانید.
این قرارداد با حضور وزیر تحصیلات عالی ؛ داکتر فریده مومند و اعضای ارشد این وزارت و پوهندوی محمد امیر کامه وال رییس بخش پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و هیات رهبری مؤسسه تحصیلات عالی استقلال، الحاج محمد عارف طیب مؤسس مؤسسه تحصیلات عالی استقلال، داکتر صالح محمد سلجوقی رییس این مؤسسه و با جمع همکاران ؛ صورت گرفت.
هدف از این قرارداد زمینه سازی برای تحصیلات عالی ، بازمانده های شهدا و معلولین، اعضای خانواده اردو، پولیس و امنیت ملی بوده تا بتواند با مدرک معتبر و زمینه مناسب تحصیلی مصدر خدمت به جامعه خود شوند.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی