0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

آرشيف نويسنده

کامپیوترساینس شبانه سمستر دوم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر دوم شبانه ـ نیمسال دوم 1394   مضامین و نمرات کریدت شبکه1 برنامه نویسی2 اساسات کمپیوتر2 ادبیات دری1 ریاضی2 انگلیسی تخصصی1 مجموع کریدت مجموع نمرات ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۲ شماره تخلص نام پدر چانس ۲ محمد زی محمد عتیق   ۸۴ ۵۵ ۸۰ ۹۰ ۶۷ ۶۰     ۳ صمدی گل ولی   ۶۶ ۵۵ ۸۶ ۹۰ ۱۰۰ ۶۰     ۴ غریب دوست خلیل...

کامپیوترساینس شبانه سمستر چهارم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر چهارم شبانه  ـ نیمسال دوم 1394   مضامین و نمرات کریدت سیستم عامل احصائیه و احتمالات مطالعات اسلامی شبکه2 ادبیات دری2 اساسات دیتابیس مجموع کریدت ۴ ۴ ۲ ۴ ۲ ۴ شماره تخلص نام پدر چانس ۱ نوابی نعمت الله 93704031 ۸۰   ۹۵ ۹۷ ۱۰۰ ۷۳                 ۲ نوری خاکراه 93704004 ۵۵   ۷۵ ۵۷ ۸۰                   ۳ حیدری محمد افضل 93704088 ۶۴ ۷۳ ۷۶ ۶۵ ۷۵ ۵۵                 ۶ رضایی محمد علی...

کامپیوترساینس شبانه سمستر ششم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر ششم شبانه ـ نیمسال دوم 1394 مضامین و نمرات کریدت مطالعات اسلامی4 مدیریت I C T سیستم عامل شبکه نگارش علمی مدیریت دیتابیس شماره نام تخلص نام پدر چانس ۱ اسدالله سیرت محمد عیسی 92704004 ۷۸ ۷۷ ۸۱ ۸۸ ۸۱           ۲ انیل احمد امانیار میرویس 92704006 ۷۷ ۷۸ ۷۴ ۹۴ ۷۶           ۳ حارث نوری غلام...

انجنیری سمستر چهارم ساختمانی

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر چهارم شبانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره استاتیک انگلیسی تخصصی ۲ سروی معادلات تفاضلی کیمیای انجنیری ۲ مطالعات اسلامی مشخصات کردیت ۴ ۲ ۳ ۴ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر کد شناسایی چانس ۶ جاوید فیروز زاده علی خان 93702155 اول ۵۵ ۶۲ 93 55 ۶۷ ۷۹ دوم ۱۰ حامد حلیم محمد حلیم 93702023 اول ۹۱ ۸۰ ۶۶ 96 دوم ۱۳ حزب الله رحمانی عبدالرحمن اول ۵۵ ۷۵ ۷۲ ۶۸ ۶۰ ۸۸ دوم ۱۵ سید حکمت الله رستاقی سید...

انجنیری سمستر چهارم برق

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر چهارم شبانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره مشخصات تحلیل سرکت ریاضیات انجنیری الکترونیک۱ لابراتوار نحلیل سرکت الکترومغناطیس سیگنالهای سیستم مشخصات کردیت ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ نام تخلص نام پدر کد شناسایی چانس ۱ احمدسمیر پوپلزی محب الله اول     50 75 ۲۰ ۴۰ دوم             ۲ جاوید عبداللهی عبدالله اول ۴۰ ۷۴ ۶۷ ۹۲ ۳۵ 68 دوم             ۳ سید رفیع الله سخی گل اول ۶۶ ۶۱ ۵۷ ۸۶ ۳۵ ۵۵ دوم             ۴ سید محمد عاصم قریشی سید فضیل...

انجنیری سمستر ششم برق

نتایج امتحانات پایان سمستر (سمستر ششم)پوهنحي انجنیری شبانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره مضامین ونمرات تبدیل انرژی الکترونیکی انگلیسی تخصصی الکترونیک۲ تحلیل سیستم های قدرت سیگنال سیستم برقی کنترول خطی مشخصات کریدت ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ نام تخلص نام پدر کد شناسایی ۳ چانس ۱ احمد فهیم خپلواک علی احمد 92702007 اول ۴۲ ۶۷ ۸۷ غ ۴۳ ۴۵ دوم ۲ امیدالله فایض محمد اشرف 93702134 اول ۳۵ غ ۷۰ ۷۵ ۴۰ ۴۰ دوم ۳ حبیب الله کریمی برهان الدین 93702151 اول ۷۸ غ ۵۷ ۶۰ ۴۷ ۷۰ دوم ۴ رحمت الله میرزایی اسدالله 93702122 اول ۸۱ ۶۰ ۶۷ ۵۵ ۵۵ ۵۵ دوم ۵ روح...

انجنیری سمستر ششم ساختمانی

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر (سمستر ششم )پوهنحي انجنیری شبانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره مضامین ونمرات میخانیک سیالات میخانیک خاک ترانسپورتیشن کانکریت زلزله دیزاین ساختمانهای فولادی کریدت ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ چانس ۱ اتل نیازی ملنگ 92703291 اول ۷۶ ۸۵ ۶۵ ۹۲ ۶۷ دوم ۲ احسان رسولی نورمحمد 93702170 اول 61 ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ ۸۸ ۹۷ دوم ۳ احسان الله سنگرخیل میاگل 92703535 اول دوم ۴ احمد جلیل نظری بهلول 93702167 اول 75 ۸۶ ۹۳ ۷۹ ۹۰ ۶۰ دوم ۵ احمد سیر انوری محمد فاروق 92702003 اول ۷۰ ۹۸ ۸۸ ۵۸ دوم ۶ احمد شکیب پوپل عطا محمد 92702559 اول 55 ۷۲ ۷۰ ۹۰ ۹۷ ۷۳ دوم ۷ احمد ضیا سادات سیدمقیم 92702004 اول 55 ۶۰ ۶۵ ۵۸ ۹۶ غ دوم ۹ احمدالله شینواری عبدالبصیر 92702536 اول 55 ۷۲ ۸۸ ۷۵ ۹۰ ۷۲ دوم ۱۰ احمدسیر عبادی فضل الدین 92702002 اول 71 ۹۰ ۱۰۰ ۹۸ ۹۸ ۸۵ دوم ۱۱ احمدولی ترگان علی مراد 92702542 اول 77 ۷۳ ۸۵ ۹۸ ۱۰۰ ۸۱ دوم ۱۲ امان...

حقوق سمستر چهارم بعدازظهر ب

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (چهارم) نوبت (بعد از ظهر ب) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره...

حقوق سمستر چهارم بعدازظهر الف

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (چهارم) نوبت (بعد از ظهر الف) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره...

حقوق سمستر ششم شبانه ب

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (ششم) نوبت (شبانه ب) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره دانشجویی کریدت قواعد فقه جزا روش تحقیق(2) حقوق اداری(2) حقوق جزای بین...

حقوق سمستر ششم شبانه الف

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (ششم) نوبت (شبانه الف) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره دانشجویی کریدت قواعد فقه جزا روش تحقیق(2) حقوق اداری(2) حقوق جزای بین...

حقوق سمستر چهارم شبانه ب

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (چهارم) نوبت (شبانه ب) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره دانشجویی کریدت حقوق تجارت(1) حقوق جزای بین الملل(2) مطالعات اسلامی 4 حقوق...

حقوق سمستر چهارم شبانه الف

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (چهارم) نوبت (بعد از ظهر الف) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره دانشجویی کریدت حقوق تجارت(1) حقوق جزای بین الملل(2) مطالعات...

علوم سیاسی سمستر اول شبانه

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (اداره و دیپلماسی) سمستر (اول) نوبت (شبانه) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 تاریخ روابط بین الملل مطالعات اسلامی1 ادبیات دری1 حقوق اساسی1 مقدمه علم حقوق مبانی علم سیاست تاریخ...

علوم سیاسی سمستر دوم بعدازظهر

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (اداره و دیپلماسی) سمستر (دوم) نوبت (بعد از ظهر) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره دانشجویی کریدت تاریخ روابط بین الملل تاریخ انگلیسی عمومی2 مطالعات اسلامی2 اصول...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی