0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

آرشيف نويسنده

سمستر هشتم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر هشتم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر اول-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر اول-شبانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر دوم-شبانه-کامپیوتر ساینس

تذکر: آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از اعلان نتایج می باشد.  شماره نام پدر  اساسات كمپيوتر  ساختار دیتا ثقافت إسلامي برنامه نويسي انگلیسی عمومی1 ریاضیات مجزا ١  محمد علي شاه  ٧٠  62 ٤٤ ٦٩ 65 55 ٢  عبدالعلي  ٦٤ 91 ٦٨ ٨٥ 66 63 ٣  نوروز علي  ٧٦  80 ٩٠ ٨٥ 80 73 ٤  غلام دستگير  ٦٠ 79 ٧٣ ٧٢ 64 64 ٥  شير باز  ٩٥  92 ٩٨ ٨٨ 91 82 ٦  محمد عيسي  ٦٦ 84 ٦٧ ٩١ 86 55 ٧  عبدالودود  ٦١  68 ٥٥ ٦٩ 68 35 ٨  علي داد  ٦٥  55 ٦١ ٥٥ 56 31 ٩  محمد صالح  ٩٢  98 ٩٦ ٩٥ 94 70  ١٠  محمد اكبر  ٥٧  72 ١٨ ٦١ 70 55 ١١  مير محمد...

سمستر سوم-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر سوم-شبانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر چهارم-شبانه-کامپیوتر ساینس

شماره      نام پدر       ثقافت سیستم های عامل دیتابیس شبكه ٢ انگليسي تخصصي احصائیه و احتمالات ١  ميرويس  ٤٥  ٦٠  ٥٥ ٥٨ ٧٠ غ ٢ زلمي  ٤٠  ٦٥  ٥٧ ٥٨ ٧٢ غ ٣  حاجي محمد عارف  ٨٠  ٨٧  ٦٢ ٨٣ ٩٠ ۸۸ ٤  عبدالواسع  ٦٥  ٨٤  ٨١ ٨٥ ٩٢ ۹۵ ٥  علي مدد  ٧٥  ٧٤  ٥٧ ٦٤ ٨٢ ۸۳ ٦  مير افغان  ٦١  ٦٧  ٥٥ ٤٠ ٦٩ ۱۹ ٧  حيدر  ٧٠  ٧٥  ٦٩ ٦٠ ٨٨ غ ٨  عبدالله  ٥٠  ٦٣  ٧١ ٦٨ ٧٠ غ ٩  احمد  ٥٠  ٦٠  ٥٨ ٦٦ ٧٠ غ ١٠  علي رضا  ٧٠  ٧٩  ٧٠ ٧٣ ٧٦ ۷۵ ١١  سلمان  ٥٠  ٦٣  ٥٥ ٥٦ ٦٩ ۳۱ ١٢  محمد رحيم  ٥٥  ٧٠  ٦٤ ٦٥ ٨٩ ۵۴ ١٣ حسين علي  ٥٥  ٧٠  ٥٧ ٥٦ ٧٠ ۱۵  ١٣٩٣/١٠/١٣  ١٣٩٣/١٠/١٣  ١٣٩٣/١٠/١٥  ١٣٩٣/١٠/٢١ ١٣٩٣/١٠/٢٧ 30/10/1393 سمستر چهارم-شبانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر پنجم-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر پنجم-شبانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر ششم-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر ششم-شبانه-کامپیوتر ساینس مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر ششم شبانه ـ نیمسال دوم 1394 مضامین و نمرات کریدت مطالعات اسلامی4 مدیریت I C T سیستم عامل شبکه نگارش علمی مدیریت دیتابیس شماره نام تخلص نام پدر چانس ۱ اسدالله سیرت محمد...

سمستر هفتم-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر هفتم-شبانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر هشتم-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر هشتم-شبانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر اول-روزانه-کامپیوتر ساینس

سمستر اول-روزانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر دوم-روزانه-کامپیوتر ساینس

تذکر: آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از اعلان نتایج می باشد.  شماره نام پدر  انگلیسی عمومی 2  اساسات كمپيوتر مطالعاتاسلامي  رياضيات مجزأ  برنامه نويسي  ساختار دیتا   1  شاه محمود  70  ٥٧  ٥٩  ٦٣  76 2  نعمت الله 66  ٥٧  ٧٧  ٥٨  ٨٣ 64 3  عبدالبصیر  84  ٨٤  ٧٣  ٨٥  ٩٣ 81 4  موسی خان 55  ٥٧  ٣٥  ٦٥  ٥٦ 51 5  محمد جریر 89  ٦٣  ٨٥  ١٠٠  ٧٦ 81 6  محمد صدیق 63  ٥٥  ٥٥ ٦٢ ٥٦ 59 7  محمد ابراهیم 57  ٧٥ ٦٦ 62 8  عبدالخلیل 57  ٦١  ٥٧ 64 9  محمد هاشم 55  ٦٧  ٦٠  ٨٥  ٦٠ 55 10  محمد افضل 92  ٥٥  ٥٥  ٣٨ 21 11  فیض محمد 74  ٨٢  ٦٠  ٦٦  ٦٦ 88 12  محمد انور 64  ٥٥  ٧٠ ٧٠  ٦١ 61 13  محمد...

سمستر سوم-روزانه-کامپیوتر ساینس

سمستر سوم-روزانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر پنجم-روزانه-کامپیوتر ساینس

سمستر پنجم-روزانه-کامپیوتر ساینس...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی