0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

آرشيف نويسنده

سمستر هفتم-روزانه-کامپیوتر ساینس

سمستر هفتم-روزانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر هشتم-روزانه-کامپیوتر ساینس

سمستر هشتم-روزانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر اول-بعدازظهر-انجینیری

سمستر اول-بعدازظهر-انجینیری...

سمستر دوم-بعدازظهر-انجینیری

نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي  سمستر دوم ظهر ـ نیمسال دوم 1394 شماره مشخصات اتوکد کیمیا۲ فزیک ریاضی انگلیسی تخصصی تاریخ مطالعات اسلامی کریدت ۳ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر چانس 1 احمد صمیم احمدی محمد ابراهیم اول ۵۵ ۶۳ ۲۵ غ ۶۰ ۵۵ ۹۶ 2 الیاس رحمن خان اول ۰ 3 امان الله رسولی غلام رسول اول ۵۶ ۷۶ ۷۲ ۸۰ ۸۲ ۷۸ ۱۰۰ 4 باقر غلام حضرت اول ۰ 5 حشمت الله صافی علی محمد اول ۸۵ ۹۰ ۶۷ ۹۳ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۵ 6 رستم سلطانی صدرحیم اول ۶۶ ۷۱ ۶۶ ۵۵ ۸۹ ۶۷ ۸۰ 7 سید میر احمد جوهری سید قلندرشاه اول ۰ 8 شیرزی محمدی خان محمد اول ۸۵ ۷۳ ۷۷ ۸۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۹ 9 صفت الله کامران عظیم الله اول ۷۱ ۹۸ ۹۶ ۷۶ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 10 ضیاالله ضیا محمد اسلم اول ۵۵ ۸۲ ۶۸ ۸۲ ۹۷ ۷۲ ۹۹ 11 عباس...

سمستر سوم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر سوم-بعدازظهر-انجینیری: تاریخ نشر 1394/5/31   نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر سوم ظهر ـ نیمسال  اول 1394 شماره   مشخصات ریاضی۳ سروی ۱ جیولوزی فزیک ۳ تحلیل سرکت مطالعات اسلامی تاریخ کریدت ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۲ ۲ نام پدر کد شناسایی چانس ۱ زلف علی 93702003 اول ۸۷ ۷۱ ۷۰ ۷۸ غ غ ۸۰ دوم ۲ گلا جان 93702013 اول ۶۴ ۳۸ ۶۰ غ ۸ غ غ دوم ۳ خادم 93702022 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۴ موسی 93702026 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۵ حسیب الله 93702032 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۶ غلام حضرت 93702186 اول ۷۴ غ غ غ ۱۴ ۸۲ غ دوم ۷ سید جلال آقا اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۸ نصیر احمد 93702040 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۹ رمضان 93702044 اول ۹۰ ۶۲ ۶۸ ۶۹ ۶۳ 92 ۵۵ دوم ۱۰ عبدالغفار اول ۷۳ ۵۵ ۷۰ ۶۰ غ غ غ دوم ۱۱ محمد...

سمستر چهارم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر چهارم-بعدازظهر-انجینیری...

سمستر پنجم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر پنجم-بعدازظهر-انجینیری...

سمستر ششم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر ششم-بعدازظهر-انجینیری...

سمستر هفتم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر هفتم-بعدازظهر-انجینیری...

سمستر هشتم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر هشتم-بعدازظهر-انجینیری...

سمستر دوم-شبانه-انجینیری

شماره مشخصات اتوکد کیمیا۲ فزیک ریاضی انگلیسی تخصصی تاریخ مطالعات اسلامی کریدت ۳ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر چانس 2 بختیار جویا چمن علی اول ۵۵ 3 خواجه الیاس صدیقی خواجه نور گل اول ۰ سید نسیم هاشمی سید تاج الدین اول ۹۰ ۸۰ ۷۵ غ ۹۷ ۸۶ ۹۹ 6 شاه محمود حیدری عبدالصبور اول ۷۰ ۷۴ ۸۶ ۸۱ ۸۸ ۱۰۰ ۹۵ 7 شایسته گل احمدزی محمد گل اول ۷۱ ۷۳ ۶۲ ۵۶ ۹۵ ۸۱ ۹۱ 8 عبادالله ظهیر محمد هاشم اول ۹۳ ۹۴ ۶۷ ۸۲ ۹۵ ۹۲ ۹۴ 9 عبدالبشیر قاسمی محمد عمر اول ۹۲ ۹۳ ۶۶ غ ۱۰۰ ۹۱ ۹۸ 10 عبدالستار ساحل سردار اول ۰ 11 عبدالسمیع ملک زاده عبدالصبور اول ۵۵ ۶۰ ۵۵ غ ۸۲ غ ۹۸ 12 عبدالمجیب جیوش جیحون نورالرحمن اول ۷۳ ۶۵ ۷۹ ۵۹ ۸۳ ۹۷ ۱۰۰ 13 فواد احمد عطایی اول ۷۷ ۹۰ ۶۹ ۷۱ ۹۵ ۸۲ ۹۳ 14 قیس قریشی محمد صابر اول ۶۳ ۳۰ ۵۵ ۷۲ ۵۵ ۸۰ 15 محمد زبیر حمزه محمد نادر اول ۵۵ ۵۵ 16 محمد قیوم قریشی محمد اکبر اول ۷۱ ۸۴ 17 محمد موسی هاشمی محمد هاشم اول ۰ 18 محمد نعیم مسعودی غلام...... اول ۵۵ 19 مصطفی کمال امیر محمد اول ۷۲ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۴ ۹۸ ۹۸ 20 نبیل شهید زاده کامل اول ۶۳ ۶۵ ۵۵ ۶۰ ۷۰ ۶۸ ۹۳ 21 نور محمد فقیری ملا...

سمستر سوم-شبانه-انجینیری

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر سوم شبانه ـ نیمسال اول 1394 شماره ریاضی فزیک ۳ معادلات تفاضلی سروی تاریخ تحلیل سرکت جیولوزی مطالعات اسلامی کردیت ۴ ۴ ۴ ۴ ۲ ۴ ۳ ۲ نام پدر کد شناسایی چانس ۱ محمد رحیم اول غ غ غ غ غ غ دوم ۲ محب الله اول ۳۷ غ غ ۳۰ ۴۵ ۶۱ دوم ۳ امان الدین 93702009 اول غ غ غ غ غ غ دوم ۴ بیک محمد 93702016 اول غ غ غ غ غ غ دوم ۵ علم جان ۹۳۷۰۲۱۲۰ اول غ غ غ غ غ غ دوم ۶ علی خان 93702155 اول ۵۵ غ غ غ غ ۵۶ ۶۰ دوم ۷ خدای رحم 93702018 اول غ غ غ غ غ غ دوم ۸ امین الله 93702019 اول غ غ غ غ غ غ دوم ۹ حبیب...

سمستر چهارم-شبانه-انجینیری

تذکر:آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از اعلان نتایج مي باشد. شماره نام پدر                    انگلیسی تخصصی مقاومت مواد معادلات تفاضلی ثقافت.اسلامي كيميا سروي ٢ استاتيك فزیک 2 تحلیل سرکت تحلیل مدار محاسبات عددی 1  ملنگ  ١٠٠  ٦٠  ٥٧ ٨٠  ٦٤ ٥٨ 55 2  نور محمد(رسولي)  ٩١  ٨٨  ٦٧ ٩٥ 70 87 3  مياگل  ١٠٠  ٥٥  ٩٠ ٨٩ ٩٧  ٨٤ ٧٨ 30 4  بهلول  ٥٥  ٨٢  ٥٦ ٦٤ 73 5  محمد فاروق  ٦٠  ٧٨ ٧٥  ٦٠ ٨٠ 6  عطا محمد  ٩٥  ٦٧ ٨٥  ٦٨ ٧٧ 77 7  سيد مقيم  ٧٦ ٣٥ ٦٩  ٥٧ ٥٥ 55 8  محمد نعيم  ٦٢  ٤٠  ٢٦ ٦٨ ٥٥ 70 9  علي احمد  ٩٧  ٣٢   ٣٥ ٧٨ ۶۳ ۸۰ 10  عبدالبصير  ١٠٠  ٥٧    ٦١ ٧٨  ٥٥ ٦٢ 66 11  فضل...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی