0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

بعدازظهر

شماره نام پدر حقوق مدنی2 1 عبدالرووف 95 2 گل محمد 70 3 محمد کبیر 95 4 محمد حنیف 67 5 سید مصطفی61 6 مسعود الله م 7 محمد یاسین100 8 محمد جان 55 9 عبدالحمید 28 10 عبدالاحد 100 11...

شماره نام پدر حقوق مدنی2 1 عبدالرووف 95 2 گل محمد 70 3 محمد کبیر 95 4 محمد حنیف 67 5 سید مصطفی61 6 مسعود الله م 7 محمد یاسین100 8...

سمستر هفتم-بعدازظهر-اقتصاد

سمستر هفتم-بعدازظهر-اقتصاد...

سمستر پنجم-بعدازظهر-اقتصاد

سمستر پنجم-بعدازظهر-اقتصاد...

سمستر چهارم-بعدازظهر-اقتصاد

سمستر چهارم-بعدازظهر-اقتصاد...

سمستر دوم – بعدازظهر – اقتصاد

نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي اقتصاد سمستر دوم ظهر ـ نیمسال دوم 1394 شماره محاسبه مبانی جامعه شناسی اقتصاد خرد۱ ریاضی۲ انگلیسی عمومی۲ مطالعات اسلامی۲ ادبیات دری کریدت ۳ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر چانس ۱ احمد الله عزیزی باز محمد اول ۶۰ ۹۰ ۷۰ ۵۸ ۹۸ دوم ۲ احمد ظریف نوری در محمد اول ۹۸ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ دوم ۳ بصیر احمد طیب محمد معروف اول دوم ۴ جاوید متحد محمد طاهر اول ۸۱ ۸۵ ۹۷ ۸۱ ۱۰۰ ۹۰ ۹۸ دوم ۵ حکمت الله امرخیل محب الله اول ۵۵ ۶۷ ۶۰ ۶۵ ۱۰۰ ۷۸ ۹۰ دوم ۶ حمید الله نجفی سلیمان...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی