0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

روزانه

سمستر ششم-روزانه-حقوق و علوم سیاسی

سمستر ششم-روزانه-حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (ششم) نوبت (روزانه) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 کریدت قواعد فقه جزا روش تحقیق(2) حقوق اداری(2) حقوق جزای بین...

سمستر هفتم – روزانه – اقتصاد

سمستر هفتم  - روزانه - اقتصاد...

سمستر ششم – روزانه – اقتصاد

سمستر ششم - روزانه - اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر ( سمستر ششم)پوهنحي اقتصاد روزانه ـ نیمسال اول 1394 مشخصات مضمون ها و نمرات اقتصاد بین الملل اقتصاد اسلامی مدیریت رفتار سازمانی روش تحقیق حسابداری صنعتی پژوهش...

سمستر پنجم – روزانه – اقتصاد

سمستر پنجم - روزانه - اقتصاد: تاریخ نشر 1394/6/2   نتایج امتحانات پایان سمستر ( سمستر پنجم)پوهنحي اقتصاد روزانه ـ نیمسال اول 1394 مشخصات  مضمون ها و نمرات بازاریابی پیشرفته انگلیسی تخصصی مطالعات اسلامی اقتصاد کلان پول و بانک...

سمستر چهارم – روزانه – اقتصاد

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي اقتصاد سمستر چهارم روزانه ـ نیمسال اول 1394 شماره مشخصات مضامین و نمرات اصوا بازاریابی آمارو احصائیه2 اقتصاد کلان تاریخ عقاید اقتصادی حسابداری شرکت ها انگلیسی تخصصی مطالعات اسلامی کریدت ۲ ۴ ۴ ۲ ۳ ۲ ۲ 1 احمد رومل سروری شیرآغا 93701004 اول ۱۰۰ ۶۵ 95 ۷۰ 100 ۷۱ ۲ امین خان ساحل جان خان 93701013 اول ۹۰ ۴۵ 55 ۵۸ 80 ۵۵ دوم 4 اول...

سمستر سوم- روزانه – اقتصاد

سمستر سوم - روزانه - اقتصاد: تاریخ نشر 1394/5/31   نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي اقتصاد سمستر سوم روزانه ـ نیمسال اول 1394 شماره مضامین و نمرات حساب داری افتصاد خرد ۲ ادبیات دری احصاییه مطالعات اسلامی مبانی کمپیوتر حقوق تجارت  مشخصات کریدت ۴ ۴ ۲ ۴ 2 ۲ 2 نام پدر کد...

سمستر دوم – روزانه – اقتصاد

نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي اقتصاد سمستر دوم روزانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره مضامین و نمرات محاسبه مبانی جامعه شناسی اقتصاد خرد۱ ریاضی۲ انگلیسی عمومی۲ مطالعات اسلامی۲ ادبیات دری مشخصات کریدت ۳ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر چانس ۱ الهه احمد حسین اول ۱۰۰ ۸۵ ۹۶ ۹۹ ۱۰۰ ۸۱ ۱۰۰ دوم               ۲ جاوید سروری میر احمد اول 95 78 70 66 44 86 90 دوم               ۳ جواد مجیدی فراموز اول ۸۰ ۷۲ غ ۵۸ ۵۸ ۶۰ ۹۵ دوم               ۴ داود حیدری سرور اول     ۸۸   ۳۴   ۳۵ دوم               ۵ روح الله وفا محمد صدیق اول ۱۰۰ ۸۹ ۱۰۰ ۹۲ ۸۲ ۱۰۰ ۱۰۰ دوم               ۶ سویتا اکرمی اکرام الدین اول               دوم               ۷ شاهد زمان زاحل سخی زمان اول ۷۵ ۷۲ ۷۷ ۸۶ ۳۷ ۸۵ ۹۸ دوم               ۸ عارض نادری محمد نادر اول ۸۰ ۹۲ ۷۵ ۵۹ ۴۵ ۷۰ ۱۰۰ دوم               ۱۰ عبدالمجید ستانکزی محمد...

سمستر اول – روزانه – اقتصاد

سمستر اول - روزانه - اقتصادنتایج امتحان...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی