0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

شبانه

سمستر ششم – شبانه – اقتصاد

سمستر ششم - شبانه - اقتصاد موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر ( سمستر ششم )پوهنحي اقتصادشبانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره مشخصات مضمون ها و نمرات تجارت بین الملل اقتصاد اسلامی مدیریت رفتار سازمانی روش تحقیق حسابداری صنعتی پژوهش...

سمستر پنجم – شبانه – اقتصاد

اقتصاد پنجم شبانه مضمون ها و نمرات انگلیسی تخصصی بازاریابی پیشرفته اقتصاد کلان پول وبانکداری مطالعات اسلامی مدیریت مالی1 اصول سازمان و مدیریت مدیریت منابع بشری   کریدت ۲ ۲ ۴ ۲ ۲ ۳ ۰ ۲ نام پدر کد شناسایی چانس محمد شریف 92701007 اول 100 100 ۶۴ ۱۰۰ ۸۵ 100 ۱۰۰ دوم رجب علی 92701010 اول 65 75 59 ۹۷ ۵۵ 55 ۷۸ دوم غلام فاروق   اول غ غ غ غ غ غ غ دوم غلام فاروق   اول غ غ غ غ غ ۲۰ غ دوم 0 رمضان علی 92701012 اول غ غ غ غ غ 55 غ دوم محمد نشان 92701016 اول 65 ۵۵ 55 ۸۱ ۶۰ 55 ۷۹ دوم وحیدالله 92701020 اول 50 88 47 ۹۹ ۷۹ 90 ۱۰۰ دوم محمد اکرم 92701100 اول 65 ۸۲ 56 ۸۲ ۵۵ 82 ۹۰ دوم عبدالنبی 92701123 اول غ ۶۲ 30 ۳۴ ۵۵ 48 ۷۶ دوم محمد حسین 92701022 اول 45 ۵۵ 46 ۸۰ ۶۱ 60 ۷۷ دوم محمد یونس 92701023 اول 95 ۸۸ 55 ۱۰۰ ۷۱ ۸۵ دوم علی احمد 92701024 اول 90 ۸۹ 55 ۹۲ ۷۹ 88 ۷۳ دوم شاه محمد 92701026 اول 60 ۸۲ 36 ۹۰ ۹۵ غ ۸۷ دوم محمد...

سمستر چهارم – شبانه – اقتصاد

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي اقتصاد سمستر چهارم شبانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره مشخصات مضامین و نمرات اصوا بازاریابی آمارو احصائیه۳ اقتصاد کلان تاریخ عقاید اقتصادی حسابداری شرکت ها انگلیسی تخصصی مطالعات اسلامی مشخصات کریدت ۲ ۴ ۴ ۲ ۳ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر کد شناسایی چانس ۱ اجمل ولی زاده عبدالبصیر 93701002 اول               دوم               ۲ احمد...

سمستر سوم – شبانه – اقتصاد

سمستر سوم - شبانه - اقتصاد: تاریخ نشر 1394/5/31 نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي اقتصاد سمستر سوم شبانه ـ نیمسال اول 1394 شماره احصاییه ادبیات دری حسابداری اقتصاد خرد(۲) حقوق تجارت مبانی کمپیوتر مطالعات اسلامی کریدت ۴ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ 2 نام پدر کد شناسایی چانس ۱ عبدالبصیر 93701002 اول ۳۰ ۶۳ ۵۶ غ ۲۲ ۸۴ 89 دوم 2 محمد بشیر 93701007 اول ۴۰ ۶۵ ۲۰ ۲۵ غ ۶۸ 61 دوم ۳ امیرمحمد 93701010 اول ۱۰۰ ۹۹ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۸ 100 دوم 4 عبدالصمد 93701015 اول ۸۸ ۹۷ ۹۹ ۱۰۰ ۷۷ ۸۶ 95 دوم ۵ ذکرالدین 93701017 اول ۳۵ ۶۵ ۲۰ ۳۵ ۵۵ ۷۰ 55 دوم ۷ رحمت علی 93701019 اول ۷۵ ۸۰ ۸۵ ۸۷ ۳۷ ۸۸ 65 دوم 8 نظر محمد 93701128 اول ۵۵ ۷۳ ۸۷ ۸۶ ۴۴ ۷۹ 69 دوم ۹ اسد...

سمستر دوم – شبانه – اقتصاد

نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي اقتصاد سمستر دوم شبانه ـ نیمسال اول 1394 محاسبه مبانی جامعه شناسی اقتصاد خرد۱ ریاضی۲ انگلیسی عمومی۲ مطالعات اسلامی۲ ادبیات دری مشخصات کریدت ۳ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر چانس ۱ احمد نور نور محمد اول ۶۰ ۷۲ ۸۸ دوم ۲ احمد ذبیح محمد مختار اول دوم ۳ ادیب الله سروی شیرین محمد اول ۵۵ ۵۵ ۶۵ ۶۱ ۵۵ ۹۰ ۱۰۰ دوم ۴ پاینده صالحی محمد اکرم اول ۶۵ ۵۵ ۵۵ ۷۵ دوم ۵ حامد احمدی عبدالحمید اول ۱۰۰ ۷۷ ۷۸ ۸۱ 91 ۸۴ غ دوم ۶ حرمت فردوس ایوبی محمد عارف اول ۶۵ ۶۴ ۷۲ ۵۵ ۶۶ ۸۰ ۹۵ دوم ۷ حسیب الله محمدزاده عبدالله اول ۱۰۰ ۶۹ ۷۶ ۸۰ 60 91 100 دوم ۸ ذبیح الله محمدی عبدالمحمد اول ۹۵ ۶۲ ۱۰۰ ۸۵ ۸۷ ۸۱ ۱۰۰ دوم ۹ رامش رحیمی عبدالستاد اول ۹۵ ۶۱ ۷۹ ۶۷ ۶۷ ۱۰۰ ۹۵ دوم ۱۰ رامین محرابی نوران...

سمستر اول – شبانه – اقتصاد

برای نتایج امتحان اینجارا کلیک نمایید!...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی