0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

بعدازظهر

انجنیری سمستر چهارم بعدازظهر

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر چهارم ظهر ـ نیمسال  دوم 1394 شماره مشخصات استاتیک انگلیسی تخصصی ۲ سروی معادلات تفاضلی کیمیای انجنیری ۲ مطالعات اسلامی کریدت ۴ ۲ ۳ ۴ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر کد شناسایی چانس ۱ احمد حسین یوسفی زلف علی 93702003 اول ۶۵ ۹۰ ۸۵ ۹۳ ۶۳ ۸۰ دوم ۲ احمد مقیم نورزاد ثناالله اول ۹۷ ۹۵ ۹۰ ۱۰۰ ۷۸ دوم ۳ ایمل علیزوی گلا جان 93702013 اول ۲۳ دوم ۴ بی بی نازنین خالدی حیات الله اول ۱۰۰ ۸۹ ۹۶ دوم ۶ حبیب...

سمستر دوم-بعدازظهر-انجینیری

نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي  سمستر دوم ظهر ـ نیمسال دوم 1394 شماره مشخصات اتوکد کیمیا۲ فزیک ریاضی انگلیسی تخصصی تاریخ مطالعات اسلامی کریدت ۳ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر چانس 1 احمد صمیم احمدی محمد ابراهیم اول ۵۵ ۶۳ ۲۵ غ ۶۰ ۵۵ ۹۶ 2 الیاس رحمن خان اول ۰ 3 امان الله رسولی غلام رسول اول ۵۶ ۷۶ ۷۲ ۸۰ ۸۲ ۷۸ ۱۰۰ 4 باقر غلام حضرت اول ۰ 5 حشمت الله صافی علی محمد اول ۸۵ ۹۰ ۶۷ ۹۳ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۵ 6 رستم سلطانی صدرحیم اول ۶۶ ۷۱ ۶۶ ۵۵ ۸۹ ۶۷ ۸۰ 7 سید میر احمد جوهری سید قلندرشاه اول ۰ 8 شیرزی محمدی خان محمد اول ۸۵ ۷۳ ۷۷ ۸۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۹ 9 صفت الله کامران عظیم الله اول ۷۱ ۹۸ ۹۶ ۷۶ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 10 ضیاالله ضیا محمد اسلم اول ۵۵ ۸۲ ۶۸ ۸۲ ۹۷ ۷۲ ۹۹ 11 عباس...

سمستر سوم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر سوم-بعدازظهر-انجینیری: تاریخ نشر 1394/5/31   نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر سوم ظهر ـ نیمسال  اول 1394 شماره   مشخصات ریاضی۳ سروی ۱ جیولوزی فزیک ۳ تحلیل سرکت مطالعات اسلامی تاریخ کریدت ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۲ ۲ نام پدر کد شناسایی چانس ۱ زلف علی 93702003 اول ۸۷ ۷۱ ۷۰ ۷۸ غ غ ۸۰ دوم ۲ گلا جان 93702013 اول ۶۴ ۳۸ ۶۰ غ ۸ غ غ دوم ۳ خادم 93702022 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۴ موسی 93702026 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۵ حسیب الله 93702032 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۶ غلام حضرت 93702186 اول ۷۴ غ غ غ ۱۴ ۸۲ غ دوم ۷ سید جلال آقا اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۸ نصیر احمد 93702040 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۹ رمضان 93702044 اول ۹۰ ۶۲ ۶۸ ۶۹ ۶۳ 92 ۵۵ دوم ۱۰ عبدالغفار اول ۷۳ ۵۵ ۷۰ ۶۰ غ غ غ دوم ۱۱ محمد...

سمستر چهارم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر چهارم-بعدازظهر-انجینیری...

سمستر پنجم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر پنجم-بعدازظهر-انجینیری...

سمستر ششم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر ششم-بعدازظهر-انجینیری...

سمستر هفتم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر هفتم-بعدازظهر-انجینیری...

سمستر هشتم-بعدازظهر-انجینیری

سمستر هشتم-بعدازظهر-انجینیری...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی