0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

روزانه

سمستر هفتم-روزانه-انجینیری

سمستر هفتم-روزانه-انجینیری...

سمستر ششم-روزانه-انجینیری

سمستر ششم-روزانه-انجینیری موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر(سمستر ششم) پوهنحي انجنیری روزانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره میخانیک سیالات میخانیک خاک ترانسپورتیشن کانکریت زلزله دیزاین ساختمانهای فولادی مشخصات کریدت 3 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ نام تخلص نام پدر کد شناسایی ۱ احمدشاه حبیبی محمد عمر 93702159 اول 8 ۷۰ ۳۰ دوم ۲ اخترخان روشنگر محمدجلیل 93702168 اول 69 44 29 دوم ۳ جمعه خان جویا عیدگل اول 56 83 ۸۰ ۶۲ ۹۷ 75 دوم ۴ سهراب بصیری طوطی خان 93702169 اول 56 80 40 ۳۷ غ دوم ۵ شکیبا بیژن پور غلام نبی 92702027 اول 62 ۸۸ ۸۵ ۵۵ ۸۶ ۸۰ دوم ۶ ظهورالدین محمدی زین العابدین 92702096 اول 18 ۷۴ ۷۵ غ ۳۷ ۲۹ دوم ۷ عبدالمتین سیغانی غلام محمد 92702077 اول 66 ۹۳ ۸۶ ۵۵ ۹۸ ۶۵ دوم ۸ عبدالولی احمدزی محمد رفیق 93702132 اول 100 ۱۰۰ ۹۴ ۹۸ ۹۸ 98 دوم ۹ فهیم نجرابی عبدالفتاح 93702148 اول 13 ۷۰ ۸۵ ۵۶ ۶۷ ۵۶ دوم ۱۴ محمد...

سمستر پنجم-روزانه-انجینیری

سمستر پنجم-روزانه-انجینیری: تاریخ نشر 1394/6/2 موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر(سمستر پنجم) پوهنحي انجنیری روزانه ـ نیمسال اول 1394 شماره    مضامین دینامیک اقتصاد انجنیری تاریخ مطالعات اسلامی تحلیل ساختمان هایدورولوزی جیولوزی کریدت ۳ ۴ ۲ ۲ ۴ ۳ نام پدر کد شناسایی چانس ۱ محمد عمر 93702159 اول ۴۰ ۷۰ ۵۵ ۸۷ ۶۰ 58 ۸۰ دوم ۲ محمدجلیل 93702168 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۳ عیدگل   اول غ ۷۴ ۶۰ ۸۵ غ ۷۱ ۷۰ دوم ۴ طوطی خان 93702169 اول غ ۸۰ غ غ غ دوم ۵ غلام نبی 92702027 اول ۴۰ ۶۹ ۷۵ ۸۵ غ 38 غ دوم ۶ زین العابدین 92702096 اول ۰ ۵۶ ۲۵ ۷۳ غ 63 ۷۰ دوم ۷ غلام محمد 92702077 اول ۵۵ ۵۶ ۶۰ ۸۵ ۶۰ 69 ۹۰ دوم ۸ محمد رفیق 93702132 اول ۹۵ ۸۶ ۶۵ ۱۰۰ غ ۸۸ غ دوم ۹ عبدالفتاح 93702148 اول ۴۵ ۶۱ ۳۰ ۷۹ ۶۵ ۵۸ ۵۸ دوم ۱۰ عبدالدیان 92702018 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۱۱ عبدالغفار 92702063 اول غ غ غ غ غ غ غ دوم ۱۲ محمد...

سمستر چهارم-روزانه-انجینیری

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر سوم روزانه ـ نیمسال اول 1394 شماره مضامین و نمرات استاتیک انگلیسی تخصصی ۲ سروی معادلات تفاضلی کیمیای انجنیری ۲ مطالعات اسلامی کریدت ۴ ۲ ۳ ۴ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر کد شناسایی چانس 1 ابراهیم شعبانی محمد انور 93702001 اول ۷۰ ۱۰۰ 86 ۸۹ ۸۷ ۹۰ دوم ۲ احمد سیر یوسفی محمد یوسف 93702004 اول ۵۵ ۷۵ 81 ۵۶ ۸۷ ۹۵ دوم 6 اقبال آرین خدا رحم 93702010 اول ۸۳ 86 ۹۸ دوم 7 بستان تابش رحمت...

سمستر سوم-روزانه-انجینیری

سمستر سوم-روزانه-انجینیری: تاریخ نشر 1384/5/31 نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر سوم روزانه ـ نیمسال اول 1394 شماره مضامین و نمرات فزیک۳ سروی۱ معادلات تفاضلی تاریخ جهان مطالعات اسلامی ریاضی۳ جیولوزی کریدت نام پدر کد شناسایی چانس 1 محمد انور 93702001 اول ۱۰۰ ۹۱   ۱۰۰ ۹۶   ۹۰ دوم               ۲ محمد یوسف 93702004 اول ۳۷ ۸۳   ۸۵ ۸۴   ۷۵ دوم               3 صفر علی 93702005 اول نفل غ   غ غ   غ دوم               4 0 اول ۶۵ ۷۳   ۸۵ غ   94 دوم               ۵ بوستان علی 93702008 اول ۴۱ ۷۱   ۶۰ ۹۴   ۵۷ دوم               6 خدا رحم 93702010 اول غ غ   غ غ   غ دوم               7 رحمت الله ۹۳۷۰۲۰۱۵ اول غ غ   غ غ   غ دوم               ۸ رجب...

سمستر دوم-روزانه-انجینیری

تذکر: آخرین مهلت ثبت اعتراضات تا سه روز بعد از اعلان نتایج می باشد.  شماره نام پدر  فزيك(٢)  كيميا(١). اوتوکد  ادبیات دری برنامه نویسی ریاضی۲   انگلیسی  1  محمد انور ٧٣ ٨٩  94  90  ۷۲  ۸۹  100 2  محمد يوسف  ٥٥ ٨٧  72  55 ۷۶  ۴۲  70 3  صفر علي  ٥٧  ٦٧  75   ۵۵ ۲۰  64 4  بوستان علي  ٥٥  ١٠٠  70  83  ۷۷ ۵۵  91 5  خدا رحم    ٥٧  70  44 ۵۵  ۳۰  62 6  رجب علي  ٨٢  ١٠٠  72  81 ۹۶  ۹۵ 90 7  شير آغا  ٥٥  ٨١  70  70 ۸۵  ۴۰  90 8  سيد عالم  ٥٥  ٩٥  81  58 ۶۶  ۸۳  88 9  سيد داود  ٦٤  ٧٠  76  41 ۶۶  ۴۰  87 10  سيد تقي  ٦٨  ١٠٠  83  76 ۶۹  ۶۱  99 11 هدايت الله    ٧٧         12  سيد طاهر شاه  ٦١  ٨١  85  56   ۴۲  92 13  غلام...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی