0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

شبانه

انجنیری سمستر چهارم ساختمانی

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر چهارم شبانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره استاتیک انگلیسی تخصصی ۲ سروی معادلات تفاضلی کیمیای انجنیری ۲ مطالعات اسلامی مشخصات کردیت ۴ ۲ ۳ ۴ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر کد شناسایی چانس ۶ جاوید فیروز زاده علی خان 93702155 اول ۵۵ ۶۲ 93 55 ۶۷ ۷۹ دوم ۱۰ حامد حلیم محمد حلیم 93702023 اول ۹۱ ۸۰ ۶۶ 96 دوم ۱۳ حزب الله رحمانی عبدالرحمن اول ۵۵ ۷۵ ۷۲ ۶۸ ۶۰ ۸۸ دوم ۱۵ سید حکمت الله رستاقی سید...

انجنیری سمستر چهارم برق

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر چهارم شبانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره مشخصات تحلیل سرکت ریاضیات انجنیری الکترونیک۱ لابراتوار نحلیل سرکت الکترومغناطیس سیگنالهای سیستم مشخصات کردیت ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ نام تخلص نام پدر کد شناسایی چانس ۱ احمدسمیر پوپلزی محب الله اول     50 75 ۲۰ ۴۰ دوم             ۲ جاوید عبداللهی عبدالله اول ۴۰ ۷۴ ۶۷ ۹۲ ۳۵ 68 دوم             ۳ سید رفیع الله سخی گل اول ۶۶ ۶۱ ۵۷ ۸۶ ۳۵ ۵۵ دوم             ۴ سید محمد عاصم قریشی سید فضیل...

انجنیری سمستر ششم برق

نتایج امتحانات پایان سمستر (سمستر ششم)پوهنحي انجنیری شبانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره مضامین ونمرات تبدیل انرژی الکترونیکی انگلیسی تخصصی الکترونیک۲ تحلیل سیستم های قدرت سیگنال سیستم برقی کنترول خطی مشخصات کریدت ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ نام تخلص نام پدر کد شناسایی ۳ چانس ۱ احمد فهیم خپلواک علی احمد 92702007 اول ۴۲ ۶۷ ۸۷ غ ۴۳ ۴۵ دوم ۲ امیدالله فایض محمد اشرف 93702134 اول ۳۵ غ ۷۰ ۷۵ ۴۰ ۴۰ دوم ۳ حبیب الله کریمی برهان الدین 93702151 اول ۷۸ غ ۵۷ ۶۰ ۴۷ ۷۰ دوم ۴ رحمت الله میرزایی اسدالله 93702122 اول ۸۱ ۶۰ ۶۷ ۵۵ ۵۵ ۵۵ دوم ۵ روح...

انجنیری سمستر ششم ساختمانی

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر (سمستر ششم )پوهنحي انجنیری شبانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره مضامین ونمرات میخانیک سیالات میخانیک خاک ترانسپورتیشن کانکریت زلزله دیزاین ساختمانهای فولادی کریدت ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ چانس ۱ اتل نیازی ملنگ 92703291 اول ۷۶ ۸۵ ۶۵ ۹۲ ۶۷ دوم ۲ احسان رسولی نورمحمد 93702170 اول 61 ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ ۸۸ ۹۷ دوم ۳ احسان الله سنگرخیل میاگل 92703535 اول دوم ۴ احمد جلیل نظری بهلول 93702167 اول 75 ۸۶ ۹۳ ۷۹ ۹۰ ۶۰ دوم ۵ احمد سیر انوری محمد فاروق 92702003 اول ۷۰ ۹۸ ۸۸ ۵۸ دوم ۶ احمد شکیب پوپل عطا محمد 92702559 اول 55 ۷۲ ۷۰ ۹۰ ۹۷ ۷۳ دوم ۷ احمد ضیا سادات سیدمقیم 92702004 اول 55 ۶۰ ۶۵ ۵۸ ۹۶ غ دوم ۹ احمدالله شینواری عبدالبصیر 92702536 اول 55 ۷۲ ۸۸ ۷۵ ۹۰ ۷۲ دوم ۱۰ احمدسیر عبادی فضل الدین 92702002 اول 71 ۹۰ ۱۰۰ ۹۸ ۹۸ ۸۵ دوم ۱۱ احمدولی ترگان علی مراد 92702542 اول 77 ۷۳ ۸۵ ۹۸ ۱۰۰ ۸۱ دوم ۱۲ امان...

سمستر دوم-شبانه-انجینیری

شماره مشخصات اتوکد کیمیا۲ فزیک ریاضی انگلیسی تخصصی تاریخ مطالعات اسلامی کریدت ۳ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر چانس 2 بختیار جویا چمن علی اول ۵۵ 3 خواجه الیاس صدیقی خواجه نور گل اول ۰ سید نسیم هاشمی سید تاج الدین اول ۹۰ ۸۰ ۷۵ غ ۹۷ ۸۶ ۹۹ 6 شاه محمود حیدری عبدالصبور اول ۷۰ ۷۴ ۸۶ ۸۱ ۸۸ ۱۰۰ ۹۵ 7 شایسته گل احمدزی محمد گل اول ۷۱ ۷۳ ۶۲ ۵۶ ۹۵ ۸۱ ۹۱ 8 عبادالله ظهیر محمد هاشم اول ۹۳ ۹۴ ۶۷ ۸۲ ۹۵ ۹۲ ۹۴ 9 عبدالبشیر قاسمی محمد عمر اول ۹۲ ۹۳ ۶۶ غ ۱۰۰ ۹۱ ۹۸ 10 عبدالستار ساحل سردار اول ۰ 11 عبدالسمیع ملک زاده عبدالصبور اول ۵۵ ۶۰ ۵۵ غ ۸۲ غ ۹۸ 12 عبدالمجیب جیوش جیحون نورالرحمن اول ۷۳ ۶۵ ۷۹ ۵۹ ۸۳ ۹۷ ۱۰۰ 13 فواد احمد عطایی اول ۷۷ ۹۰ ۶۹ ۷۱ ۹۵ ۸۲ ۹۳ 14 قیس قریشی محمد صابر اول ۶۳ ۳۰ ۵۵ ۷۲ ۵۵ ۸۰ 15 محمد زبیر حمزه محمد نادر اول ۵۵ ۵۵ 16 محمد قیوم قریشی محمد اکبر اول ۷۱ ۸۴ 17 محمد موسی هاشمی محمد هاشم اول ۰ 18 محمد نعیم مسعودی غلام...... اول ۵۵ 19 مصطفی کمال امیر محمد اول ۷۲ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۴ ۹۸ ۹۸ 20 نبیل شهید زاده کامل اول ۶۳ ۶۵ ۵۵ ۶۰ ۷۰ ۶۸ ۹۳ 21 نور محمد فقیری ملا...

سمستر سوم-شبانه-انجینیری

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر سوم شبانه ـ نیمسال اول 1394 شماره ریاضی فزیک ۳ معادلات تفاضلی سروی تاریخ تحلیل سرکت جیولوزی مطالعات اسلامی کردیت ۴ ۴ ۴ ۴ ۲ ۴ ۳ ۲ نام پدر کد شناسایی چانس ۱ محمد رحیم اول غ غ غ غ غ غ دوم ۲ محب الله اول ۳۷ غ غ ۳۰ ۴۵ ۶۱ دوم ۳ امان الدین 93702009 اول غ غ غ غ غ غ دوم ۴ بیک محمد 93702016 اول غ غ غ غ غ غ دوم ۵ علم جان ۹۳۷۰۲۱۲۰ اول غ غ غ غ غ غ دوم ۶ علی خان 93702155 اول ۵۵ غ غ غ غ ۵۶ ۶۰ دوم ۷ خدای رحم 93702018 اول غ غ غ غ غ غ دوم ۸ امین الله 93702019 اول غ غ غ غ غ غ دوم ۹ حبیب...

سمستر چهارم-شبانه-انجینیری

تذکر:آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از اعلان نتایج مي باشد. شماره نام پدر                    انگلیسی تخصصی مقاومت مواد معادلات تفاضلی ثقافت.اسلامي كيميا سروي ٢ استاتيك فزیک 2 تحلیل سرکت تحلیل مدار محاسبات عددی 1  ملنگ  ١٠٠  ٦٠  ٥٧ ٨٠  ٦٤ ٥٨ 55 2  نور محمد(رسولي)  ٩١  ٨٨  ٦٧ ٩٥ 70 87 3  مياگل  ١٠٠  ٥٥  ٩٠ ٨٩ ٩٧  ٨٤ ٧٨ 30 4  بهلول  ٥٥  ٨٢  ٥٦ ٦٤ 73 5  محمد فاروق  ٦٠  ٧٨ ٧٥  ٦٠ ٨٠ 6  عطا محمد  ٩٥  ٦٧ ٨٥  ٦٨ ٧٧ 77 7  سيد مقيم  ٧٦ ٣٥ ٦٩  ٥٧ ٥٥ 55 8  محمد نعيم  ٦٢  ٤٠  ٢٦ ٦٨ ٥٥ 70 9  علي احمد  ٩٧  ٣٢   ٣٥ ٧٨ ۶۳ ۸۰ 10  عبدالبصير  ١٠٠  ٥٧    ٦١ ٧٨  ٥٥ ٦٢ 66 11  فضل...

سمستر پنجم-شبانه-انجینیری

سمستر پنجم-شبانه-انجینیری سیویل : تاریخ نشر 1394/6/1 مضامین ونمرات جیولوزی دینامیک هایدولوژی اقتصاد انجنیری مطالعات اسلامی تحلیل ساختمان تاریخ عمومی جهان ملنگ 92703291 چانس اول ۸۴ غ ۳۷ ۶۸ ۶۷ ۶۰ ۹۱ نورمحمد 93702170 اول ۱۰۰ ۸۱ غ ۸۷ ۹۴ غ ۸۶ میاگل 92703535 دوم               اول ۷۳ ۷۸ ۴۴ ۶۹ ۹۹ ۸۲ ۹۷ بهلول 93702167 دوم               اول ۸۳ ۶۲ ۵۶ ۶۵ ۹۵ ۶۰ ۸۵ محمد فاروق 92702003 دوم               اول ۸۶ ۷۳ ۳۱ ۸۷ ۹۵ ۶۵ ۸۰ عطا محمد 92702559 دوم               اول غ ۶۸ ۵۶ ۶۷ ۹۳ ۶۳ ۷۲ سیدمقیم 92702004 دوم               اول ۶۶ غ ۶۲ ۷۱ ۶۱ ۶۵ ۷۲ محمد نعیم 92702006 دوم               اول غ غ غ غ غ غ غ عبدالبصیر 92702536 دوم               اول ۷۶ ۵۵ ۴۰ ۸۰ ۹۰ ۷۲ ۸۴ فضل الدین 92702002 دوم               اول ۹۵ ۵۸ ۵۵ ۸۶ ۱۰۰ ۷۰ ۹۷ علی مراد 92702542 دوم               اول ۱۰۰ ۹۷ ۴۲ ۹۷ ۱۰۰ ۹۳ غ محمد ایوب 92702014 دوم               اول ۵۵ ۸۴ ۲۴ ۲۵ ۶۷ غ ۸۰ شیر محمد 92702537 دوم               اول ۶۷ غ ۴۹ ۵۶ ۹۱ ۵۸ ۸۴ برهان الدین 93702151 دوم               اول غ غ غ غ غ غ غ  رحمن الدین 92702558 دوم               اول ۹۴ ۷۵ ۵۶ ۸۸ ۷۳ ۸۲ ۷۴ غلام علی 92702021 دوم               اول غ غ ۲۷ غ غ غ غ عبدالکبیر 93702150 دوم               اول ۹۰ غ ۵۶ ۸۱ ۷۲ ۶۸ ۸۳ عزیزاحمد 92702546 دوم               اول ۶۸ ۵۵ ۲۶ ۵۷ ۵۹ ۶۰ ۷۷ محمد بومان 92702126 دوم               اول غ ۵۵ ۲۶ ۵۶ ۹۲ ۵۸ ۷۴ غلام محمد 92702025 دوم               اول ۶۲ ۶۰ غ غ ۹۶ ۶۷ ۷۰ محمدامین 92702531 دوم               اول ۰ غ ۲۴ غ غ ۳۵ ۷۴ سید فیض دوم               اول غ ۴۲ ۶۲ ۶۸ ۸۱ ۶۲ ۷۹ سید محمد 92702026 دوم               اول ۷۱ ۵۵ ۲۸ ۶۴ ۷۸ ۵۶ ۷۴ سیدحبیب الله 92702094 دوم               اول ۷۸ ۵۵ غ ۵۷ ۸۸ ۳۰ ۷۸ عبدالعزیز 92702029 دوم               اول ۶۸ ۹۵ غ ۸۶ ۷۸ ۷۰ ۷۸ عبدالرقیب 93702163 دوم               اول غ غ غ غ غ غ غ عبدالغنی 92702035 دوم               اول غ غ ۲۶ غ غ غ غ نور محمد 93702164 دوم               اول ۶۵ غ غ ۴۹ ۷۲ ۴۵ ۷۳ پاینده باقی 92702038 دوم               اول غ غ غ غ غ غ غ حاجی...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی