0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

بعدازظهر

حقوق سمستر چهارم بعدازظهر ب

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (چهارم) نوبت (بعد از ظهر ب) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره...

حقوق سمستر چهارم بعدازظهر الف

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (چهارم) نوبت (بعد از ظهر الف) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره...

سمستر هشتم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی

سمستر هشتم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر هفتم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی

سمستر هفتم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر ششم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی

سمستر ششم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر پنجم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی

سمستر پنجم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر چهارم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی

سمستر چهارم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر سوم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی

سمستر سوم-بعدازظهر(الف)-حقوق و علوم سیاسی: تاریخ نشر 1394/5/31 موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي حقوق سمستر سوم ظهر الف ـ نیمسال اول 1394 شماره مضمون ها ونمرات اصول محاکمات مدنی1 حقوق مدنی3 مطالعات اسلامی انگلیسی...

سمستردوم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (دوم) نوبت (ظهر) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 کلیات علم اقتصاد ادبیات دری(2) حقوق تجارت(1) انگلیسی عمومی(2) حقوق جزای عمومی2 مطالعات اسلامی(2) مبانی علم سیاست حقوق...

سمستر اول-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی

سمستر اول-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی