0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

روزانه

سمستر هفتم-روزانه-حقوق و علوم سیاسی

سمستر هفتم-روزانه-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر چهارم-روزانه-حقوق و علوم سیاسی

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (چهارم) نوبت (روزانه) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 حقوق تجارت(1) حقوق جزای بین الملل(2) مطالعات اسلامی...

سمستر سوم-روزانه-حقوق و علوم سیاسی

سمستر سوم-روزانه-حقوق و علوم سیاسی   موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي حقوق سمستر سوم روزانه ـ نیمسال اول1394 شماره   مضمون ها و نمرات   اصول و مبانی دموکراسی حقوق مدنی3 حقوق اداری(1) مطالعات اسلامی مبانی سیاست انگلیسی عمومی اصول...

سمستر دوم-روزانه-حقوق و علوم سیاسی

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (دوم) نوبت (روزانه) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 کلیات علم اقتصاد ادبیات دری(2) حقوق تجارت(1) انگلیسی عمومی(2) حقوق جزای عمومی2 مطالعات اسلامی(2) مبانی علم سیاست حقوق...

سمستر اول-روزانه-حقوق و علوم سیاسی

سمستر اول-روزانه-حقوق و علوم سیاسی...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی